Vis emner under Forside

Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælp ydes, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller når hjælpemidlet er nødvendigt for at kunne udøve et erhverv.

Du kan finde yderligere information om hjælpemidler og forbrugsgoder på Socialstyrelsens hjemmeside.

Hjælpemidler kan f.eks. være:

  • Biler, kørestole og ganghjælpemidler
  • Forbrugsgoder (dog ikke almindeligt indbo)
  • Ortopædisk fodtøj, bleer og stomiartikler

På Hjælpemiddelbasens hjemmeside kan du se de hjælpemidler, der findes på det danske marked.

Hjælpemidlet kan efter ansøgning ydes som kontant ydelse eller udlån.

Der ydes normalt ikke støtte til hjælpemidler, som ansøgeren selv har anskaffet inden bevilling er givet.

Forbrugsgoder ydes med delvis egenbetaling. Herudover kan der ydes hjælp til boligændringer. Boligændringer ydes normalt uden egenbetaling.

Hvordan skal du søge om hjælp?

Du skal sende en ansøgning til Handicap og Ældrerådgivningen. Ansøgningen vil blive vurderet af en sagsbehandler, der kontakter dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger eller et hjemmebesøg hos dig.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om din berettigelse til hjælp og iværksætter hjælpen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Handicap og Ældrerådgivningen.


For yderligere oplysninger kontakt


Handicap og Ældrerådgivningen

Rådgivningsteam

Tlf.nr. 76 29 45 00

mandag - fredag kl. 8.30 - 13.00


Sagsbehandlere i afdelingen

Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 9.30

Send sikker mail til:

myndighed@horsens.dk

Indholdsansvarlig Birgitte Møller Laursen, bml@horsens.dk