Vis emner under Forside
Udsat pige
Familieafdelingen tilbyder rådgivning og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Langt de fleste børn i Danmark trives og har en god hverdag. Der er dog en gruppe børn, der ikke udvikler sig så godt som deres jævnaldrende. De benævnes ofte som udsatte børn. Begrebet udsatte børn dækker over børn, hvis sundhed, udvikling og trivsel er i fare. Når et barn ikke har det godt, vil det ofte udvise tegn på mistrivsel på den ene eller anden måde, afhængig af hvad der er årsag til mistrivslen. Årsagen kan være mere eller mindre alvorlig, hvorfor barnet kan være mere eller mindre udsat.

 

Underretninger

Du har som borger pligt til at underrette Horsens Kommune, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, seksuelle overgreb eller lever under forhold, der er til fare for barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Dette gælder også, hvis du får kendskab til kommende forældre, der har problemer, der giver dig en formodning om, at barnet vil få behov for særlig støtte umiddelbart efter fødslen. En underretning defineres som en henvendelse til den relevante myndighed, der indeholder bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling.

Når vi modtager en underretning vurderer vi den i forhold til et bekymringsbarometer og giver den en kategori, som viser hvor hurtigt vi skal handle. Fra 1. oktober 2013 skal kommunerne i Danmark vurdere modtagne underretninger om børn og unge inden for 24 timer. Derfor er det vigtigt, at underretninger bliver sendt til rette sted.

Underretninger vedr. udsatte børn og unge i Horsens Kommune kan sendes på følgende måder:

Digitalt via link øverst på denne hjemmeside

Via mail til  familieafdelingen@horsens.dk  (dette er ikke-sikker postkasse)

Pr. post til Modtagelsen, Robert Holms vej 5, 8700 Horsens

Udenfor åbningstid kan man ved akutte situationer kontakte vores rådighedsvagt gennem politiet på tlf. nr. 114.

Når vi har vurderet underretningen, tager vi kontakt til den familie, som bekymringen vedrører. Hvis vi efter kontakt til familien skønner, at barnet eller den unge kan have behov for støtte, indhenter vi yderligere oplysninger fra fx læge, skole eller daginstitution og iværksætter en grundig undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens § 50.

Du får som underretter en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse indenfor 6 dage, men du kan ikke få oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte kommunen giver barnet eller den unge.

Alle nye underretninger i Horsens Kommune sendes til Modtagelsen, som er en enhed under Familieafdelingen, der tager sig af alle nyhenvendelser.

 

Anonyme underretninger

Anonyme underretninger, dvs. at Modtagelsen ikke kender navnet på den person som underretter, modtages og behandles lige så seriøst, som enhver anden underretning. Dette gælder uanset om der er tale om en skriftlig eller telefonisk underretning.

Hvis du ønsker at være anonym må du ikke oplyse hverken navn eller adresse i din henvendelse.

 

Særlig underretningspligt

Fagpersoner har en særlig udvidet underretningspligt. Fagpersoner omfatter blandt andre offentligt ansatte og andre med offentlige hverv, læger, personer, der er beskæftiget ved opholdssteder, familiepleje, krisecentre, behandlingstilbud eller andre private tilbud, der for det offentlige udfører opgaver rettet mod personer med sociale eller andre særlige problemer.

Familieafdelingen skal orientere den fagperson, der har foretaget underretningen, om hvorvidt der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger vedrørende det barn eller den unge, underretningen vedrører. Familieafdelingen kan derudover også orientere underretter om hvilke type foranstaltning, der eventuelt er iværksat samt varigheden af foranstaltningen, hvis oplysningen har væsentlig betydning for den støtte, underretter udøver til barnet eller den unge.

Horsens kommune har beskrevet samarbejdet med fagpersoner i pjecen "Handleguide til arbejdet med udsatte børn og unge". Her findes både generelle og konkrete oplysninger om, hvordan man i arbejdet med børn og unge forholder sig til den gruppe, der udviser tegn på mistrivsel.

Handleguide

Beredskab mod seksuelle overgreb

 

Lovstof

Familieafdelingens arbejde tager udgangspunkt i Lov om Social Service. Underretningspligten er beskrevet i Lov om Social Service § 153 og § 154 samt i underretningsbekendtgørelsen (nr. 1336 af 30/11-2007).

 

Andre relevante oplysninger

Hvis du ønsker at vide mere om udsatte børn og unge, er der megen litteratur om begrebet, som bl.a. kan findes på følgende hjemmesider:

http://www.sfi.dk

http://www.kl.dk

http://www.sm.dk

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de praktiserende læger i lokalområdet og Horsens Kommune:

Samarbejdsaftale


For yderligere oplysninger kontakt

Modtagelsen i Familieafdelingen

Robert Holms vej 5
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 34 00
E-mail: familieafdelingen@horsens.dk
Åbningstider:

Mandag - onsdag: kl. 8.30 - 15.30
Torsdag: kl. 8.30 - 17.00
Fredag: kl. 8.30 - 13.30

Modtagelsen Familieafdelingen 

Udenfor almindelig åbningstid kan der ved 
absolut akutte situationer tages kontakt til
Horsens Politi på tlf. 114, der vil videreformidle
til Rådighedsvagten. 

 
Indholdsansvarlig Anna Storgaard, ansto@horsens.dk