Vis emner under Forside

Veteranstrategi for Horsens Kommune

Beskæftigelsesudvalget har den 9. juni 2015 besluttet at igangsætte en proces for
udarbejdelse af en veteranstrategi for Horsens Kommune.

Baggrunden herfor er et politisk ønske om at sætte fokus på tilstedeværelsen af veteraner i
Horsens. Dels er formålet at sende et politisk signal om, at Horsens Kommune anerkender
den vigtige indsats, kommunens veteraner har ydet for det danske samfund. Dels skal
veteranstrategien bidrage til, at veteraner og deres pårørende får den bedst mulige støtte fra
kommunen og bliver mødt med forståelse og værdighed.

I notatet præsenteres principper for Horsens Kommunes strategi over for veteraner og deres
pårørende. Veteranstrategien tager afsæt i Danmarks officielle veteranpolitik, som har fokus
på anerkendelse og støtte. Strategien er desuden inspireret af bl.a. Lyngby-Taarbæk
Kommune og Haderslev Kommunes veteranstrategier.

Kort om veteraner
Målgruppen for veteranstrategien er veteraner bosiddende i Horsens Kommune samt deres
pårørende. En veteran defineres her som en person, der har været udsendt i mindst én
international mission enten som enkeltperson eller i en enhed. Personen kan fortsat være
ansat i forsvaret eller anden myndighed, men kan også være overgået til det civile
uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.

Ifølge Forsvarets Veterancenter er de fleste veteraner, som kommer i kontakt med det
kommunale system, mænd og kvinder, der af forskellige årsager er kommet ud i ledighed. I
disse tilfælde handler indsatsen primært om at få den enkelte i beskæftigelse.

For nogle få veteraners vedkommende er det imidlertid mere komplekse problematikker, der
er årsag til, at de er i kontakt med det kommunale system. Det kan eksempelvis være fysiske
handikap eller psykiske skader som følge af deres udsendelse. Det kan også være, at
veteranen har udfordringer i forhold til familie og børn, økonomi eller misbrug.

Veteraner udgør således en gruppe forskellige mennesker i forskellige livssituationer og med
forskellige behov.

Det er vanskeligt at lave en præcis opgørelse over, hvor mange veteraner der bor i Horsens
Kommune. Ifølge Veterancentret har cirka 368 borgere i Horsens Kommune været udsendt i
internationale missioner. Antallet inkluderer borgere udsendt af Forsvaret, politiet,
hjemmeværnet og beredskabet, og herunder indgår som hovedregel sundhedsfagligt personel
og præster, da disse typisk er udlånt til Forsvaret, mens de er udsendt. Omvendt er personer
udsendt af nødhjælpsorganisationer og NGO’er samt i hovedreglen personer udsendt af
Udenrigsministeriet ikke inkluderet i de 368 borgere. Langt hovedparten af kommunens
veteraner vil dog være inkluderet i de 368 borgere.

Der foreligger ikke sikre oplysninger over antallet af veteraner, der har behandlingskrævende
psykiske lidelser som følge af deres udsendelse. Veterancentret oplyser dog, at 5-10 % af alle
tidligere udsendte efterfølgende har særlige udfordringer. Det svarer til, at cirka 20 til 40
veteraner i Horsens Kommune har særlige udfordringer.

Principper for veteranstrategi i Horsens Kommune
Det er administrationens vurdering, at kommunens nuværende tilbud til veteraner og deres
pårørende er tilstrækkelige, men at der kan være behov for at tydeliggøre og sætte fokus på
indsatsen ved at vedtage en samlet politisk strategi for den kommunale indsats. Strategien
baseres på følgende principper:
 Kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere
 Anerkendelse af veteraners indsats
 En sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for veteraner og pårørende
 Et styrket samarbejde med faglige organisationer og frivillige foreninger

Kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere
Ifølge Veterancentret er mange veteraner tilbageholdende med at oplyse om, at de er
veteraner, og mange forsøger ofte at skjule eventuelle følgevirkninger af deres udsendelse.
Det kan derfor være en udfordring for kommunens medarbejdere at få øje på, at en borger er
veteran.

For at støtte veteraner og deres pårørende bedst muligt er det vigtigt, at kommunens
medarbejdere har tilstrækkelig viden om og kendskab til veteraners baggrund og særlige
forhold til at kunne spotte veteraner og give dem en god og relevant sagsbehandling. Viden
om veteraners særlige forhold kan være en forudsætning for at håndtere de følgevirkninger,
som kan opstå blandt folk, der har opholdt sig i områder med væbnet konflikt.

Hvordan
Kompetenceudvikling blandt sagsbehandlere og andre medarbejdere, der har kontakt med
veteraner og deres pårørende, kan øge medarbejdernes evne til at spotte borgere, der udviser
symptomer på traumatisering, samt øge medarbejdernes viden om veteraners særlige forhold
og behov. For at understøtte en helhedsorienteret indsats vil denne kompetenceudvikling
være relevant for en bred vifte af medarbejdere fra beskæftigelses-, social- og familieområdet.

Kompetenceudviklingen kan bl.a. foregå ved, at Horsens Kommune trækker på
Veterancentrets ekspertise på området. Veterancentret er en enhed under Forsvaret og yder
en række gratis tilbud til landets kommuner og veteraner. Eksempler herpå er:
 Informationsmøder og undervisning: Veterancentret tilbyder informationsmøder og
undervisning om veteraners forhold målrettet kommunale sagsbehandlere. Formålet
hermed er at klæde relevante medarbejdere på til mødet med veteraner.
 Støtte til jobcentre: Veterancentret tilbyder jobcentre og sagsbehandlere støtte i deres
dialog med veteraner og kan bl.a. hjælpe med viden og sparring til jobcentrets
sagsbehandlere om veteraners særlige forhold.
 Hjælp og støtte til tidligere udsendte: Veterancentret har ansat socialrådgivere,
psykologer, mentorer og beskæftigelsesrådgivere, som kan yde individuel støtte og
rådgivning til den enkelte veteran.

Jobcenter Horsens samarbejder på nuværende tidspunkt med Veterancentret og har bl.a.
benyttet sig af tilbuddet om at samarbejde med Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter i
forhold til både konkrete sager og generel vidensdeling. Eksempelvis indeholder samarbejdet
mulighed for, at beskæftigelseskonsulenten fungerer som bisidder for den enkelte veteran i
møder med kommunen.

Horsens Kommune er opmærksom på, at Veterancentrets tilbud henvender sig til veteraner,
som har været udsendt af Forsvaret. Der vil derfor være behov for at supplere med øvrige
tiltag for at sikre et bredt kendskab til veteraners særlige forhold blandt relevante
medarbejdere i kommunen. Eksempelvis kan Horsens Kommune med fordel samarbejde og
videndele med øvrige kommuners medarbejdere, som har kontakt med veteraner og deres
pårørende.

Anerkendelse af veteraners indsats
Veteraner, som har været udsendt i internationale operationer, har ydet en stor indsats for det
danske samfund. Det er derfor vigtigt, at veteraner mødes med værdighed i kontakten med
kommunen, og at veteraner anerkendes for den indsats, de har ydet for Danmark.

Hvordan
Vedtagelse af en veteranstrategi udgør i sig selv en anerkendelse af veteraners særlige
indsats, idet Horsens Kommune med veteranstrategien sætter fokus på kommunens veteraner
og lægger grundstenen for opkvalificering af den viden, som kommunens medarbejdere har
om veteraner. Kompetenceudvikling blandt kommunens medarbejdere med henblik på at øge
viden om veteraners forhold ses således som et vigtigt skridt på vejen mod en bredere
anerkendelse af veteraners indsats.

Flere grupper af kommunens veteraner har desuden ønsker om at få et sted at mødes.
Horsens Kommune er jf. budgetaftalen 2016 indstillet på at indgå i drøftelser med
repræsentanter for kommunens veteraner med henblik på at finde løsninger, som dækker
veteranernes behov for mødested. Heri ligger ligeledes en anerkendelse af, at kommunens
veteraner har ydet en særlig indsats for det danske samfund.

Endvidere er den årlige Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september en konkret
anledning til at udtrykke anerkendelse for den vigtige indsats, som Danmarks udsendte yder
og har ydet i en række af verdens konfliktområder. Flagdagen for Danmarks Udsendte har
Horsens Kommune senest i 2015 markeret med flaghejsning, morgenmad og gudstjeneste.
Horsens Kommune kan fortsat anerkende veteranernes særlige indsats ved årligt at markere
flagdagen med en reception og flaghejsning for alle tidligere udsendte bosat i Horsens
Kommune.

Sammenhængende og helhedsorienteret indsats over for veteraner og pårørende
En sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som tager højde for den enkelte veteran
og eventuelle pårørendes særlige behov, er et vigtigt element i at sikre en god og relevant
sagsbehandling.

For at sikre en helhedsorienteret indsats over for den enkelte veteran og dennes pårørende
kan det være vigtigt, at flere forskellige afdelinger i Horsens Kommune arbejder sammen. Hele
familien bliver påvirket af en udsendelse, og eksempelvis vil børn til veteraner i visse tilfælde
have behov for særlig støtte enten under eller efter udsendelsen. Ligeledes kan det være
vigtigt, at kommunen som helhed indgår i samarbejde med lokale såvel som nationale faglige
og frivillige organisationer.

Hvordan
Kompetenceudvikling blandt sagsbehandlere og andre ansatte, der har kontakt med veteraner
og deres pårørende, kan understøtte en sammenhængende indsats over for den enkelte
veteran. Kompetenceudviklingen kan give medarbejderne viden om veteraners særlige behov
og kan derudover øge medarbejdernes kendskab til relevante tilbud og muligheder både i og
uden for kommunen. Eksempelvis kan det være frugtbart at øge medarbejdernes kendskab til
de forskellige tilbud, som Veterancentret har til tidligere udsendte, og derved øge
medarbejdernes muligheder for at oplyse veteraner om relevante tilbud og muligheder.

Tiltag, som øger medarbejdernes kompetencer vedrørende veteraner, kan dermed både
understøtte, at kommunens forskellige afdelinger arbejder sammen i de konkrete sager, og at
kommunen som helhed kan indgå i et kvalificeret samarbejde med Forsvaret og andre faglige
og frivillige organisationer om indsatsen over for veteraner.

Styrket samarbejde med faglige organisationer og frivillige foreninger
Faglige og frivillige organisationer kan udgøre et vigtigt element i at støtte den enkelte veteran
og eventuelle pårørende i overgangen til livet efter udsendelse. Veteraner kan eksempelvis i
regi af frivillige foreninger og faglige organisationer dele deres oplevelser med andre
veteraner, der kender vedkommendes baggrund og har forståelse for de særlige problemer,
der kan opstå efter udsendelse. Frivillige og faglige organisationer kan desuden have en
væsentlig rolle i forhold til at skabe kontakt til de veteraner, der isolerer sig fra de kommunale
tilbud. Ligeledes kan frivillige og faglige foreninger bistå veteraner i møder med kommunen.

Der eksisterer en række tilbud til veteraner og deres pårørende fra landsdækkende såvel som
lokale faglige og frivillige organisationer. Som eksempler herpå kan bl.a. nævnes
lokalforeningen ’Krigsveteraner & pårørende for Horsens og omegn’, Danske Veteranhjem og
Veterancentrets veteransekretariat.

Hvordan
Horsens Kommune kan støtte op om det frivillige arbejde, som er målrettet danske veteraner,
og skabe gode vilkår for de frivillige organisationers arbejde. Horsens Kommune kan desuden
forbedre indsatsen over for kommunens veteraner ved at styrke samarbejdet med faglige
såvel som frivillige veteranforeninger. Det kan bl.a. gøres ved at øge medarbejdernes
kendskab til de forskellige faglige og frivillige organisationer på området. 

 

Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk