Vis emner under Forside

Hvad er en indsatsplan?

Indsatsplanernes formål er at sikre rent drikkevand til borgerne på en bæredygtig måde.

For at sikre at vi også har rent drikkevand i fremtiden, er der udpeget ”Områder med særlige drikkevandsinteresser” (OSD). Her skal grundvandet i særlig høj grad beskyttes gennem kommunens indsatsplaner, udover det som den generelle lovgivning medfører af beskyttelse.

Horsens Kommune skal udarbejde indsatsplanerne på baggrund af den grundvandskortlægning, som Naturstyrelsen Århus foretager i de udpegede områder. 

Ansvaret for at udarbejde indsatsplaner i Horsens Kommune lå inden kommunalreformen hos Vejle Amt, men blev overdraget til Horsens Kommune den 1. januar 2007.

Baggrunden for at det er nødvendigt at udarbejde indsatsplaner er, at erfaringen har vist, at den generelle grundvandsbeskyttelse gennem miljøbeskyttelsesloven, pesticidgodkendelsesordningen, pesticidovervågningen, plantedirektoratets gødningsnormer mm. ikke er tilstrækkelig, til at sikre grundvandet mod forurening. Det skyldes bl.a., at de geologiske forhold i Danmark varierer så meget, at grundvandsressourcerne ikke kan beskyttes tilstrækkeligt med enslydende regler overalt.

Der er altså et erkendt behov for at supplere den generelle beskyttelse med specifikke indsatser mod forurenende forhold, der kan true vigtige grundvandsressourcer.

Formålet med en indsatsplan er at få overblik og en tidsplan over de indsatser, der er behov for at sætte i værk, for at beskytte områdets drikkevandsinteresser på lang sigt. De parter der er ansvarlige for at indsatserne realiseres, er som regel kommunen og det vandværk der har gavn af indsatsen.  
I indsatsplanen finder du:

  • Gennemgang af grundvandskortlægningen, både den geologiske, hydrogeologiske og arealmæssige kortlægning af området
  • Oversigt over hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand indenfor området
  • En tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod forureningskilder, og hvem der skal udføre den
  • Oversigt over hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang

Godkendte indsatsplaner i kommunen:

I Horsens Kommune findes der følgende godkendte indsatsplaner, som begge er udarbejdet af Vejle Amt:

Endelave
Rugballegård

Indsatsplaner der er undervejs:

Horsens Kommune er i gang med at udarbejde indsatsplaner for Brædstrupområdet og
Hovedgårdområdet.

Indsatsplanen for Nimområdet og for de vandværker der er beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser er pt. ikke påbegyndt, da statens grundvandskortlægning ikke er afsluttet.

 


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk