Vis emner under Forside

Horsens Kommune opkræver et årligt administrationsgebyr på 20,00 kr. Dette gebyr bidrager til dækning af de udgifter Horsens Kommune har til de administrative opgaver i forbindelse med reglerne om områdeklassificering, herunder anmeldelser af jordflytning.

Gebyret pålægges alle private bebyggede ejendomme samt alle erhvervsvirksomheder, der i henhold til affaldsbekendtgørelsen kan pålægges et affaldsgebyr. Gebyret bliver for erhvervsvirksomheder opkrævet via CVR-nummer. For private sker opkrævningen sammen med den årlige forbrugsafregning hos den i BBR registrerede ejer af ejendommen.

Betaling af gebyret vil ske efter solidaritetsprincippet: fælles for alle. Du skal således betale gebyret, uanset om der skal flyttes jord fra din ejendom/virksomhed eller ej, og uanset om jorden på din ejendom/virksomhed forventes at være ren, lettere forurenet eller forurenet. De fælles opgaver som kommunen varetager, såsom udarbejdelse af informationsmateriale, samt besvarelse af henvendelser om jordhåndtering er naturligvis også indbefattet ordningen.

Anmeldelser af anmeldepligtige jordflytninger har til formål af sikre miljø og sundhed. Vi skal sammen forhindre at jord, der kan være forurenet, ikke bliver spredt til steder, hvor den kan udgøre en risiko for jord, grundvand og mennesker. Horsens Kommune ønsker en fortsat positiv udvikling med hensyn til jordflytningsanmeldelser. Også derfor er det en fordel at udgiften bliver fordelt solidarisk på alle ejendomme, da en ellers væsentligt større opkrævning per jordflytning i værste fald kunne afholde folk fra at anmelde.

Herunder kan du læse et rids over hvad der ligger til grund for kommunens administrative opgaver i forbindelse med jordstyring. Og du kan finde svar på en række spørgsmål, der eventuelt dukker op i forbindelse med kommunens opkrævning af administrationsgebyret.

Baggrunden for kommunens administrative jordhåndteringsopgaver

I mange af kommunens byområder, typisk de ældre, samt i erhvervsområderne er der risiko for, at jorden er lettere forurenet. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af mange års påvirkning fra blandt andet bilers udstødning, industriens udledning af røg og støv og fra afbrænding af tørv, kul og koks.

Fra den 1. januar 2008 blev alle byzoner som udgangspunkt klassificeret som områder, der kan være lettere forurenet. Det er den såkaldte områdeklassificering, der trådte i kraft. Formålet med områdeklassificeringen er at sikre at lettere forurenet jord ikke flyttes til rene arealer. Derfor er der særlige krav i forbindelse med flytning af jord fra arealer omfattet af områdeklassificeringen. Jorden skal undersøges for indhold af blandt andet olie og tungmetaller, og jordflytningen skal anmeldes til kommunen. På baggrund heraf skal kommunen vurdere og anvise hvor jorden må flyttes hen.

Horsens Kommune har udarbejdet et regulativ til ændring af kommunens områdeklassificering. Ud fra kendskab til historisk arealanvendelse, forureningsforhold m.m. er dels områder inden for byzonen blevet undtaget fra klassificeringen, dels områder uden for byzonen blevet omfattet af klassificeringen. Regulativet vil løbende skulle revideres; blandt andet kan ny viden om lettere jordforurening få indflydelse på afgrænsningen af klassificerede områder. Læs Horsens Kommunes Regulativ for jord.

Spørgsmål og svar vedrørende administrationsgebyret

Hvilke udgifter skal gebyret dække?

Der er tale om et gebyr for kommunens administration, og herunder hører såvel planlægning, etablering og drift af myndighedsarbejdet i forbindelse med jordstyring.

Gebyret skal dække kommunens udgifter i forbindelse med

 • sagsbehandling af anmeldelser om jordflytning; for hver jordflytning vi anviser, går vi ind og vurderer hvor jorden må flyttes hen
 • vejledning og besvarelse af telefoniske og skriftlige henvendelser vedrørende forureningsoplysninger, områdeklassificering og jordflytningsanmeldelser
 • hjemmesideredigering og anden udarbejdelse og opdatering af informationsmateriale
 • udarbejdelse og vedligeholdelse af regulativet om områdeklassificering. Regulativet vil løbende skulle revideres idet
  • kommunen kan få ny viden om arealer med lettere forurenet jord
  • områdeklassificeringen, ifølge lovgivningen, omfatter den til enhver tid gældende byzone. Dette betyder at nyudlagte byområder som udgangspunkt vil være klassificeret medmindre kommunen udtager disse.

  Dækker gebyret de udgifter jeg har ved at komme af med den jord, jeg flytter?

  Gebyret er med til at finansiere kommunens administrationsudgifter i forbindelse med jordflytninger. Gebyret dækker ikke de udgifter du måtte have ved bortskaffelse af større mængder jord til godkendt modtageranlæg.

  Du kan naturligvis fortsat uden forudgående anmeldelse aflevere op til 1 m³ jord på genbrugspladsen. For private finansieres denne håndtering og bortskaffelse over husholdningsgebyret. Virksomheder der ønsker at aflevere førnævnte jord på genbrugspladserne skal forinden være tilmeldt genbrugspladsordningen.

  Min grund er hverken forurenet eller omfattet af områdeklassificeringen. Hvorfor skal jeg betale gebyret?

  Horsens Kommune vurderer at den mest retfærdige opkrævningsform er at lade betaling af gebyret ske efter solidaritetsprincippet. Alle skal således betale for en ydelse som alle teoretisk kan få brug for, men som ikke alle kommer til at bruge. Dette gebyr kan man sammenstille med opkrævning for eksempelvis kommunal rottebekæmpelse og administration af kommunens affaldsordninger – alle bidrager til ordningerne, endskønt ikke alle har problemer med rotter eller i lige stort omfang anvender kommunens affaldsordninger såsom genbrugspladsen.
  Gebyret dækker som nævnt ovenfor også de fælles opgaver, såsom udarbejdelse af informationsmateriale.

  Jeg skal ikke flytte jord i år. Hvorfor skal jeg betale gebyret?

  Svaret er det samme som ovenstående: betalingen er ens for alle. Alle der i praksis, teoretisk eller indirekte er brugere af ordningen, bidrager til den.

  Hvorfor skal jeg anmelde flytning af jord fra min grund?

  Formålet med reglerne om jordflytning er først og fremmest at sikre grundvandet og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser.

  Kommunen varetager myndighedsarbejdet i forbindelse med håndtering af overskudsjord. Dette består blandt andet i behandling af jordflytningsanmeldelser, hvor vi vurderer hvor jorden må flyttes hen. Herigennem sikrer vi at jord, der er eller kan være forurenet, ikke bliver spredt til uforurenede områder eller bliver placeret i nærheden af følsomme naturområder, oven på værdifuldt grundvand eller på andre steder hvor den kan udgøre en risiko for miljø og sundhed.

  Læs mere om hvornår og hvordan du skal anmelde en jordflytning under: Flytning af jord.


   
  Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk