Vis emner under Forside

Gælder husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven.

Betingelser for at bruge ordningen

 • Der kan skiftes indenfor følgende dyregrupper
  • Ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste
  • Malkekvæg med tilhørende opdræt
  • Slagtesvin, smågrise eller søer
  • Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ
  • Mink eller andre kødædende pelsdyr
 • Der kan desuden skiftes fra de nævnte svin, fjerkræ eller kødædende pelsdyr til:
  • Ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste
  • Malkekvæg med tilhørende opdræt
 • Endvidere kan man skifte fra malkekvæg med tilhørende opdræt til ammekøer med tilhørende kalve (< 6 mdr.), kvier, stude, slagtekalve (> 6 mdr.), får, geder eller heste
 • Skiftet må ikke medføre:
  • At stalde renoveres eller ændres på en måde, som kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a og 16b i husdyrbrugloven eller
  • At grænserne i § 16a stk. 1 og 2 i husdyrbrugloven overskrides
 • Skift i den anvendte teknologi kan kun finde sted, hvis den anmeldte teknologi er fastsat i husdyrbruglovens bilag 4
 • Lugt- og ammoniakemissionen fra husdyrbruget må ikke øges
 • Lugtemissionen i de enkelte staldafsnit må kun øges i de nedenstående områder og beboelser, såfremt forøgelsen sker i staldafsnit, som er placeret i en afstand, der er min. dobbelt så stor som den ukorrigerede geneafstand beregnet for hele husdyrbruget
  • byzone, sommerhusområde og område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
  • Nabobeboelse uden landbrugspligt
  • Samlet bebyggelse
 • Ammoniakdepositionen må kun forøges på:
  • Kategori 1- og 2-natur, såfremt depositionen fra husdyrbruget, inklusiv det anmeldte til sådan natur, ikke overstiger 50 % af den maksimale deposition
  • Kategori 3-natur, såfremt depositionen fra husdyrbruget, inklusiv det anmeldte til sådan natur, ikke overstiger 0,5 kg N pr. ha pr. år
 • Ammoniakdepositionen må ikke forøges på andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget  for internationale naturbeskyttelsesområder
 • Hvis ammoniakemissionen fra husdyrbruget er større end 750 kg NH3-N skal BAT-kravet for hele husdyrbruget overholdes med den anmeldte ændring

For mere information herom, henvises til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

 


Indholdsansvarlig Eva Meyer Rokkjær, emro@horsens.dk