Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde er kun muligt for husdyrbrug, som allerede har fået en § 10-tilladelse eller en § 11 eller § 12-godkendelse hvis der ikke samtidig udføres andre godkendelsespligtige ændringer.

Ordningen kan ikke anvendes, hvis der sker overskridelse af stipladsgrænserne i husdyrbrugslovens § 12.

Antal husdyr må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 meter til natur, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder eller heder, moser eller overdrev, som er beskyttet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, eller ammoniakfølsomme skove. Hvor tilladelsen eller godkendelsen er baseret på en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, skal der være en afstand på mindst 600 meter fra husdyrbrugets staldanlæg til ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7, stk. 1 i husdyrbrugsloven

Husdyrbruget skal efter udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i husdyrbrugslovens bilag 3, punkt B.

Husdyrproduktionen af hver dyretype i hvert staldafsnit må kun udvides således, at N ab dyr og P ab dyr med de nyeste normer hverken overstiger N ab dyr og P ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet, eller N ab dyr beregnet på baggrund af normtal fra 2008/2009, der er udarbejdet af Aarhus Universitet. Ved vurderingen i forhold til tilladelses- eller godkendelsestidspunktet skal indregnes effekten af evt. vilkår i den oprindelige godkendelse.Under særlige betingelser kan der tillades en stigning i P ab dyr (se ansøgningsskema).

Denne ordning ophæves den 1. januar 2018

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk