Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Afprøvning af miljøeffektive løsninger er kun muligt på husdyrbrug, som er godkendt efter § 11 eller § 12 i Husdyrbrugloven. Der må ikke ske en produktionsudvidelse eller øget forurening, og der må kun ske mindre bygningsmæssige ændringer.

Forureningen fra husdyrbruget og de enkelte staldanlæg må ikke øges som følge af afprøvning af den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik.

For IE-husdyrbrug skal emissionsgrænseværdierne overholdes (jf. § 16-19).

Afprøvning kan kun finde sted, når afprøvningen af den miljøeffektive teknologi eller teknik sker mindst 100 meter fra a) nærmeste beboelsesbygning på en ejendom uden landbrugspligt i en samlet bebyggelse i landzone, som har en anden ejer end driftsherren, b) eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, c) et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., d) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i husdyrbrugloven, e) andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, f) heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, g) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.

Der må kun ske mindre bygningsmæssige ændringer og bl.a. må byggeriet ikke indebære renovering af eksisterende staldanlæg, betingelser om valg af byggematerialer, byggestil, m.m. (se krav i ansøgningsskema).

Afprøvningen skal være afsluttet senest 3 år efter, at kommunen har truffet afgørelse om, at den anmeldte miljøeffektive teknologi eller teknik kan afprøves. Kommunen kan forlænge perioden med op til et år.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk