Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Dyreholdet må højest have en gødningsproduktion i perioden 1. oktober til 30. april svarende til en årlig gødningsproduktion på 15 DE.

Ordningen omfatter kun følgende dyretyper: Ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og tyre, okser, får, geder, heste

Arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer med permanent græs. De øvrige arealer må højest udgøre halvdelen af det samlede areal.

Dyreholdet skal netto fjerne flere næringsstoffer fra arealerne end de tilfører. Der må ikke udbringes organisk gødning eller handelsgødning på ovennævnte arealer.

Opstaldning af det anmeldte afgræsningsdyrehold kan ske i eksisterende eller nye staldanlæg samt i tilbygning til eksisterende staldanlæg såfremt nogle forskellige kriterier overholdes herunder bl.a. højde af bygningen mv. Der er skærpede krav til stalde der ike placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse (se ansøgningsskema).

Efter anmeldelsen skal hele husdyrproduktionen overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i bilag 3, punkt B i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk