Vis emner under Forside

Vejledning om opbevaring af fast gødning eller kompost i markstak 

Hvad må lægges i markstak?

Fast husdyrgødning (inkl. dybstrøelse) skal opbevares på en mødding med fast bund og afløb. 

En undtagelse fra kravet om placering på en møddingsplads er kompost, som må opbevares i marken såfremt tørstofprocenten er mindst 30 % for ethvert delparti. Kompostering er nødvendig, da det er med til at sikre at næringsstofferne i møget kan optages af planterne og de dermed ikke bliver udvasket. 

Husdyrgødning må jfr. Miljøstyrelsen ikke komposteres direkte på marken. 

Kompost er defineret i husdyrgødningsbekendtgørelsen som ”dybstrøelse”, som er om-sat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes kompostlignende, hvis det har henligget i en stald i 3-4 måneder i gennemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkræ-gødning. Herefter kan det være kompostlignende hvorefter det må opbevares i marken uden yderligere tiltag. 

En undtagelse er dybstrøelse fra svinestalde uden separat gødeareal. Svin fordeler ikke gødningen naturligt over hele måtten, som f.eks. kvæg gør det, men gøder i stedet i afgrænsede områder. Der er derfor risiko for, at gødningsmåtten bliver uhomogen med områder, hvor tørstofindholdet er betydeligt under 30 %. For at modvirke risikoen for udvaskning fra markstakke fra sådanne stalde, skal der udlægges betydelige mængder halm på jorden under markstakken, f.eks. et lag svarende til et stempelslag af en bigballe. I svinestalde med separat gødeareal, afsættes en meget stor del af gødningen her, og dybstrøelsen i lejearealet bliver mere homogen og tør. Den kompostlignende gødning fra lejearealet kan dermed umiddelbart opbevares i markstak, mens gødningen fra det separate gødeareal ikke kan opbevares i markstak.

Dybstrøelse er faste ekskrementer og strøelse, hvor udskilt urin og vandspild opsuges af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.

Etablering og vedligeholdelse af dybstrøelsesmåtter i kvæg- og svinestalde 
Inden der indsættes dyr i stalden, boksen eller stien, skal der udlægges et tykt lag halm, der kan absorbere gødning og urin og dermed sikre omsætningen. En velfungerede og homogen måtte sikres ved at der jævnligt, gerne dagligt, tilføres strøelse. Strøelsen skal fordeles i stalden, boksen eller stien, og særligt områder hvor måtten er belastet med meget trafik, eller afsætning af gødning skal tilføres ekstra strøelse.

Kalve- og svinehytter
Gødningsmåtten under kalve- og svinehytter skal ligge i stalden/ hytten eller på møddingsplads i 3-4 mdr. inden evt. udlægning i markstak. 

Pelsdyr
Opbevaring af pelsdyrgødning skal som udgangspunkt ske i gyllebeholder eller på godkendt møddingsplads. Kommunen kan i særlige tilfælde godkende, at fast gødning fra pelsdyrfarme oplagres i marken.

Fjerkræ
Dybstrøelse fra fjerkræstalde kan være kompostlignende allerede efter 1-2 måneder.

Får og geder
Dybstrøelse fra fåre- og gedehold vil oftest først efter 3-4 måneder være så kompost-lignende, at det kan opbevares i markstak.

Heste
Hestemøg, der dagligt eller med få dages mellemrum udmuges fra hestestalde over-holder ikke betingelserne for betegnelsen kompost, selvom tørstofprocenten er over 30. Det skyldes, at denne gødningstype i modsætning til dybstrøelse ikke har gennemgået en komposteringsproces. Frisk hestemøg overholder således ikke betingelserne for at blive udlagt direkte i markstakke, men når det har ligget på en møddingsplads i 3-4 måneder, vil det oftest være så kompostlignende, at det efterfølgende kan opbevares i overdækket markstak. 

Placering af markstakke med kompost
Markstakke skal placeres så de overholder de samme afstandskrav som gælder for møddingspladser, stalde mv., og de må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. 

Kategori

Afstandskrav, meter

Enkelt vandindvindingsanlæg

25

Fælles vandindvindingsanlæg

50

Vandløb (herunder dræn) og søer

15

Offentlig vej og privat fællesvej

15

Levnedsmiddelvirksomhed

25

Beboelse på samme ejendom

15

Til naboskel

30


Markstakke må højest ligge samme sted i 12 måneder, og de må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Markstakken må ikke medføre risiko for forurening af grund- eller overfladevand. I tilfælde af udvaskning eller afstrømning fra markstakken kan det lokale vandmiljø skades. Stakken må derfor f.eks. ikke placeres på arealer som skråner mod vandløb og søer og må ikke placeres nærmere end 15 meter fra f.eks. dræn. Ligeledes vil det være uhensigtsmæssigt at placere markstakken tæt på naturområder, der er følsomme over-for øget nedfald af ammoniak, f.eks. moser, enge, heder og overdrev. 

Hvis en markstak placeres uhensigtsmæssigt, kan det give anledning til gener for naboer. Derfor anbefales det, at markstakke som udgangspunkt placeres med størst mulig afstand til naboer. Markstakke bør ligeledes som udgangspunkt placeres så de ligger mest muligt i læ. Er stakken udsat for vind, er der stor risiko for at overdækningen blæser i stykker.

Overdækning 
Overdækning har til formål at begrænse ammoniaktabet fra gødningen.

Markstakken skal overdækkes med vandtæt materiale umiddelbart efter udlægning. Dette gælder også selvom udlægningen foregår i et gødningshus eller lign. (lagre af fast gødning skal overdækkes straks efter udlægning). En midlertidig opbevaring af dybstrøelse/kompost på marken i op til 1 uge i forbindelse med udspredning betragtes dog ikke som en egentlig oplagring, og er derfor ikke omfattet af krav om overdækning.

Materialer egnet til overdækning af markstakke
Det anbefales at der anvendes en UV stabiliseret presenning, eller plastfolie med en tykkelse på mindst 0,15 mm for at sikre at den er tilstrækkelig robust overfor mekaniske påvirkninger.

Fastholdelse af overdækningen
Formålet med overdækningen er at reducere fordampning fra stakken samt vandtilførsel til stakken. Der for skal stakken overdækkes så luft- og vandtæt som muligt. Det kræver store overlap i samlinger og omhyggelighed med tildækning langs kanter og i overlap. På grund af den omsætning der vil ske, på trods af overdækningen, synker markstakken sammen efter etablering. Det betyder, at overdækningen kommer til at ligge løst på stakken med risiko for, at den blæser af stakken eller rives itu. Derfor er det nødvendigt at overdækningsmaterialet fastholdes på stakken. Til dette formål kan f.eks. anvendes halmballer, bildæk, sandsække eller lignende. Som en tommelfingerregel bør stakken overdækkes lige så omhyggeligt som en ensilagestak. 

Vedligeholdelse af overdækningen
Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet af opbevaringsperioden. Skader, i form af huller i overdækningen, skal straks udbedres.

Logbog
Markstakken må højst ligge samme sted i 12 måneder, og må først placeres samme sted igen efter 5 år. Der skal føres optegnelser over placeringen af markstakken. Dette kan f.eks. gøres ved indtegning med årstal på kort. Kortet skal kunne fremvises på forlangende af kommunen.

Opbevaring af kompost og fast husdyrgødning i relation til reglerne om kryds-overensstemmelse
Manglende overholdelse af visse regler om overdækning, placering og drift af mark-stakke og –møddinger indgår som nogle af de faktorer, der skal indberettes i forbindelse med krydsoverensstemmelse til NaturErhvervsStyrelsen. 

Lovgivning
Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.).
Husdyrbrugloven (Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer).

Revideret jan. 2015

Kategori

Afstandskrav, meter

Kategori

Afstandskrav, meter


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk