Vis emner under Forside
Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft 1. juli 1992. Lovens formål er at bevare naturen af hensyn til mennesker, dyr og planter.

De naturområder der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 er:

  • Søer og vandhuller med et naturligt plante- og dyreliv er beskyttet, hvis de har et areal på mindst 100 m2.
  • Moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe er beskyttet hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Det gælder også hvis der er flere ejere. Mindre moser er også beskyttede, hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. I byzone gælder særlige regler.
  • Jord- og stendiger er normalt også beskyttede.
  • Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.

På arealer, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 må der ikke foretages indgreb, der ændrer på tilstanden. Hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Hvis du er i tvivl om dit areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven, skal du kontakte Naturteamet på Horsens Kommune inden du iværksætter et indgreb.

Du kan f.eks. kontakte

Bente Søndergaard Andersen, tlf. 76 29 26 43, e-mail: teba@horsens.dk

Bettina Lerche, tlf. 76 29 25 09, e-mail: bel@horsens.dk

Det kræver ikke tilladelse at opretholde den drift der hidtil har været på arealet. Hvis der eksempelvis har været græsning på arealet må denne anvendelse af jorden fortsætte. Driften må dog ikke intensiveres. Det betyder, at det eksempelvis ikke er tilladt at gødske på hidtil ugødskede naturområder.

Naturbeskyttelsesloven indeholder også regler omkring bygge- og beskyttelseslinjer. Det drejer sig om beskyttelse af områder ved sø, å og skov samt nær fortidsminder og kirker.

Læs mere om  de beskyttede naturtyper her: Naturen i Horsens.

Læs mere om, hvad du må og ikke må i den beskyttede natur her: Beskyttet natur i Danmark

 


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk