Vis emner under Forside

Indenfor Natura 2000-områderne findes nogle særligt værdifulde, lysåbne naturarealer, som rummer mange karakteristiske arter af planter og dyr, hvoraf nogle er sjældne eller truede.

NaturErhvervstyrelsen administrerer flere forskellige tilskudsordninger, som har til formål at understøtte en målrettet indsats for at bevare og forbedre kvaliteten af disse prioriterede naturarealer. Ordningerne er en del af landdistriktsprogrammet og råder over både EU-midler og nationale midler.

I NaturErhvervstyrelsens folder Naturpleje i Natura 2000 beskrives tilskudsordningerne.

Bemærk at ansøgningsrunden for 2016 er udløbet. Lignende ordninger med mindre justeringer forventes at kunne ansøges i 2017. Ansøgningsfristen for Pleje af græs- og naturarealer er sædvanligvis i april, mens den for Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000 normalt er august/september måned.

Rydning og forberedelse til afgræsning i Natura 2000

Nogle af naturarealerne i Natura 2000-områderne er under tilgroning med træer og buske og her er der behov for at rydde opvækst, før en egentlig pleje kan iværksættes.
Efter denne ordning kan man søge tilskud til at:

• rydde tilgroede arealer for træer og buske
• forberede et areal til afgræsning dvs. etablere hegn, drikkevandsforsyning, fangfolde og elforsyning

Tilskuddet gives til særligt udpegede arealer indenfor Natura 2000-områderne.

Læs mere om ordningen og se hvor de udpegede arealer findes: Tilskud til forberedelse til afgræsning.

Pleje af græs- og naturarealer (5-årig)

En stor del af de lysåbne naturarealer vil, hvis de ikke plejes, blive tilgroet med buske og træer. Det forringer vilkårene for de særlige planter, som kræver meget lys og plads for at vokse. Uden vedvarende naturpleje, vil de til slut forsvinde helt fra arealet, sammen med bl.a. de sommerfugle, som er knyttet til dem.

Efter denne ordning kan man få driftsstøtte til at pleje græs- og naturarealer. Plejen kan bestå i afgræsning eller slæt.

Der gives 5-årig tilsagn om tilskud til arealer, som enten ligger helt eller delvist indenfor et Natura 2000-område eller har en høj naturværdi. Læs mere om ordningen under Pleje af græs- og naturarealer.

Andre tilskudsordninger

Der er flere andre tilskudsordninger, som kan være relevante, hvis man ønsker at gøre en ekstra indsats for at fastholde eller forbedre naturkvaliteten i et Natura 2000-område. Samtlige tilskudsordninger er beskrevet i NaturErhvervstyrelsens tilskudsguide.


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk