Vis emner under Forside

Når din olietank ikke længere er i brug eller når den har nået sin aldersgrænse, skal den sløjfes. Du kan læse mere om hvornår netop din type olietank skal sløjfes under Hvornår skal din olietank sløjfes. Når du sløjfer din tank, skal du sørge for at:

· tømme tank og rørføringer for indhold

Tanken tømmes for olie og bundsuges for slam. Opsuget olie- og slamrester skal bortskaffes som olieaffald. Miljøstyrelsen har i 2010 skrevet en vejledning om sløjfning af olietanke, herunder om fjernelse af restindhold. Læs: Vejledende udtalelse om sløjfning af olietanke.

· fjerne eller afblænde tanken, så påfyldning ikke er mulig

Har du en nedgravet tank kan du vælge enten at opgrave/fjerne eller afblænde tanken.

Horsens Kommune anbefaler, at du graver tanken op, men dette er ikke et lovkrav. Anbefalingen sker som følge af, at skulle der ved opgravning vise sig en forurening, vil forsikringsordningen (omfatter alle lovlige olietanke under 6.000 liter) som udgangspunkt dække en oprensning indtil 6 måneder efter at tanken er taget ud af drift.

Hvis tanken ikke opgraves, skal den afblændes, hvilket foretages ved at afmontere påfyldningsstudsen samt udluftningsrør og plombere tanken, således at påfyldning ikke er muligt. Rørforbindelse til fyret tømmes og afbrydes (fjernes evt.).

Ligger den afblændede tank på et areal, hvor der er færdsel med køretøjer, anbefales det, at tanken inden afblændingen fyldes med sand eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Har du en overjordisk olietank kan du vælge at fjerne eller afblænde denne på sammen måde som en nedgravet tank.

Har du valgt at fjerne din olietank fra ejendommen, skal denne afleveres til godkendt modtageranlæg. Opgravede tanke må ikke henligge på ejendommen.

· udfylde og sende en anmeldelse om sløjfningen til kommunen

Når du sløjfer en olietank, skal du give kommunen besked. Indsend oplysninger om sløjfning af tanken digitalt via den røde selvbetjeningskasse.

Horsens Kommune anbefaler, at arbejdet udføres af en sagkyndig – som eksempelvis en VVS-installatør, en kloakmester eller et firma der har specialiseret sig inden for dette område.

Hvis der ved opgravning af tanken forekommer lugt af olie i jorden, jorden er misfarvet eller der er andre tegn på jordforurening, skal du straks kontakte kommunen. Det er lovpligtigt at anmelde mistanke om jordforurening.


 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk