Vis emner under Forside
Bekæmpelsesfirmaer kan også foretage rottebekæmpelse, hvis de har en kontakt med kommunen. Horsens Kommune har ikke en indgået en kontrakt om rottebekæmpelse.

Private bekæmpelsesfirmaer må dog gerne indgå kontrakter om sikringsordninger. Ved indgåelse af en kontrakt om sikringsordning skal bekæmpelsesfirmaet foretage en bygningsgennemgang og eventuelt opsætte foderstationer. For at sikringsordninger hele tiden kan leve op til kravene om sikring mod rotter, skal bygningsgennemgangen med tilhørende rapport fornys minimum hvert tredje år. Grundejer eller lejer skal have udleveret en genpart af rapporten.

Bygningsgennemgangen har til formål at identificere fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer eller tilhørende arealer. Med bygningsgennemgangen kan der ske en bedre sikkerhed mod indtrængende rotter. Primært vil bygningssikringen, med de krav der stilles til den, være et effektivt forebyggelsesværn mod rotter samtidig med, at giftudlægningen i foderstationer, der har karakter af bekæmpelse, kan minimeres eller helt udelades. Foderstationer med gift, som opsættes som led i en sikringsordning, skal tilses mindst 4 gange årligt. Ved hvert tilsyn skal der udarbejdes en tilsynsrapport, der angiver forekomst af rotter, udlagt gift samt eventuelle fejl og mangler ved bygninger og afløbssystemer eller tilhørende arealer.

Kommer der rotter på en virksomhed med en sikringsordning er bekæmpelsesfirmaet, der har oprettet sikringsordningen, berettiget til at bekæmpe rotterne.

Vær opmærksom på, at sikringsordninger skal anmeldes til Horsens Kommune umiddelbart efter aftalens indgåelse. Ligeledes skal fornyelse og ophævelse af aftaler anmeldes straks anmeldes til Horsens Kommune.

Vær opmærksom på, at rotteforekomsten også skal anmeldes til Horsens Kommune.

Bekæmpelsesfirmaet, der har etableret en sikringsordning på en ejendom, må i tilfælde af et rotteangreb, ikke henvise grundejeren til kommunen med henblik på bekæmpelse, men skal selv iværksætte bekæmpelsen og fortsætte denne, indtil alle rotter på ejendommen er udryddet. Hvis du har spørgsmål til din sikringsordning skal du rette henvendelse til bekæmpelsesfirmaet.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk