Vis emner under Forside

Etablering eller ændring af et spildevandsanlæg på privat grund til behandling af husspildevand kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Renseløsninger til forbedret spildevandsrensning

Overordnet er der tre måder at reducere belastningen fra spildevand til vandløb, søer og havet på:

Nedsivning, dvs. afledning af spildevand til jorden

Udledning, dvs. rensning af spildevand inden udledning til dræn, vandløb, søer eller havet

Opsamling, dvs. opsamling af spildevandet (herunder pileanlæg) Inden for de overordnede måder findes en række konkrete renseformer og anlægstyper. Klik på anlægstypen for en kort beskrivelse af renseanlægget.

Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til privat spildevandsanlæg (husspildevand), så skal du søge gennem Byg & Miljø (Klik på link til højre)

Nedsivning, dvs. afledning af spildevand til jorden

Afstandskrav er 300 meter til vandindvindingsanlæg med drikkevandskvalitet, og 150 meter til indvindingsanlæg uden krav om drikkevandskvalitet. Der kan dispenseres indtil 75 meter, hvor forholdene tillader det.

Nedsivningsanlæg 

Nedsivningsanlæg som sandmile (ved lerjord, eller høj grundvandsstand, hvor det hæves i en mile)

Beplantet filteranlæg med nedsivning i faskine

NATURrenanlæg med nedsivning i faskine

Pileanlæg, uden bundInden etablering af et anlæg med nedsivning skal jordbunden undersøges. Dette ved pejling af grundvandsstand og en vurdering af jordbundsforholdende. Forundersøgelserne skal sikre, at anlægget ikke etableres et sted, hvor det vil kunne slamme til og miste renseevnen, som følge af for høj grundvandsstand eller for finkornet jordbund (leret jord). Retningslinjer for forundersøgelse.Bemærk: Det anbefales, at kommunen godkender placeringen af et anlæg med nedsivning i forhold til vandforsyninger og områder med særlig natur før jordbundsforhold og grundvandstand undersøges.

Udledning, dvs. rensning af spildevand inden udledning til vandløb, søer eller havet

Afstandskrav er 50 meter til vandindvindingsanlæg, der forsyner mindst 10 husstande og 30 meter til anlæg, der forsyner mindre end 10 husstande. Dog er afstandskravet kun 15 meter, hvis vandindvindingsanlægget kun forsyner én husstand eller der ikke er krav om drikkevandskvalitet.

Biologisk sandfilteranlæg

Beplantet filteranlæg, almindeligt

NATURren, almindeligt

Minirenseanlæg

Nedsivningsanlæg mindre end 25 meter fra vandløb

Opsamling, dvs. opsamling af spildevandet (herunder pileanlæg)

Her er samme afstandskrav som ved udledning af renset spildevand. Se ovenfor.

Pileanlæg

Samletank


For yderligere oplysninger kontakt

Natur og Miljø

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: naturogmiljoe@horsens.dk
Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk