Vis emner under Forside

 

Hvad er vandløb

Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.
En bredejer er en lodsejer, som ejer jord, hvor der enten løber et åbent eller et rørlagt vandløb.
Kommunen er vandløbsmyndighed.

Hvem har ret til at til at dræne uden at søge om tilladelse

Den frie dræningsret er en meget begrænset ret. Dræningsretten gælder kun, når følgende betingelser er opfyldt:
- Kun for bredejere til naturlige åbne vandløb på egen ejendom.
- Kun til den for dyrkningen nødvendige dybde.
- Uden brug af pumpe.
- Kun hvis der ikke foretages ændringer af det åbne vandløb.
- Kun hvis drænets rørudløb overholder et eventuelt vandløbsregulativs bestemmelser om, hvor højt rørudløbet skal ligge over vandløbets bund.

Hvad er en medbenytter?

Alle, som leder vand til en rørledning, er medbenyttere af den pågældende rørledning. Alle som ønsker at aflede overfladevand eller drænvand til en rørledning, ønsker samtidig at blive medbenyttere.

Hvorfor er der ikke fri ret til at medbenytte rørledninger?

Rørledninger er tilpasset til de tilslutninger, der var på anlægstidspunktet. Der er således ikke nødvendigvis ledig plads i en eksisterende rørledning til nye tilslutninger.

Etableringen af eksisterende rørlagte vandløb og dræn er allerede betalt af brugerne på anlægstidspunktet. Den løbende vedligeholdelsen betales af de enkelte bredejere, med mindre der er truffet andre aftaler.
De, der allerede afleder vand gennem en rørledning, har således en forventning om at have en bestemt vandafledning. Hvis der tilledes yderligere vand, vil den enkelte medbenytters vandafledning blive reduceret. Derfor betragter vandløbsloven alle rørledninger som anlagt til et særligt formål. Og derfor er der ikke fri ret til at benytte sådanne vandløb.

Tilslutning uden tilladelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme forårsaget af den ulovlige tilslutning.

Hvorfor skal der søges om tilladelse til medbenyttelse?

De nuværende medbenyttere skal have mulighed for at tage stilling til:
- Påvirker det afstrømningen, at en ny medbenytter tilsluttes.
- Eventuelle krav om udgiftsfordeling i forbindelse med både fremtidig vandløbsvedligeholdelse og fremtidige anlægsarbejder.
- Eventuelle krav om nødvendig større dimension for rørledningen.

Vandløbsmyndigheden skal også vurdere, om medbenyttelsen betyder noget for vandløbets afstrømning og vandløbets miljø.

Hvordan søger man om en medbenyttelse tilladelse?

Ved ansøgning om medbenyttelsestilladelse, skal der udfyldes et ansøgningsskema med alle nødvendige oplysninger om projektet. Derudover skal der indhentes naboerklæringer fra berørte bredejerere.

Ansøgningsskema ses her

Naboerklæring ses her

Udfyldt ansøgningsskema med kortbilag og naboerklæringer sendes til Natur og Miljø; naturogmiljoe@horsens.dk.

Du skal være opmærksom på, at det projekt du ønsker at udføre kan kræve, at der skal udarbejdes andre tilladelser, for eksempel udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven eller byggetilladelse. Hvis du er i tvivl, så kontakt Horsens Kommune.

Hvordan behandler Horsens Kommune en ansøgning

Den indsendte ansøgning vurderes. Ansøger kan blive anmodet om fremskaffelse af yderligere oplysninger.

Eventuelle økonomiske spørgsmål skal afklares, før vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om medbenyttelse. Der kan være tale om både bidrag til anlægsudgifter, partsfordelinger i fremtidig vedligeholdelse og erstatninger ved tab, som medbenyttelsen medfører.

Vandløbsmyndigheden kan træffe afgørelse om de økonomiske forhold. Disse afgørelser om de økonomiske forhold kan påklages inden for 4 uger til taksationsmyndighederne.

Projekt og tilladelsen offentliggøres ved annoncering med de lovpligtige 4 ugers klagefrist. Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke er indkommet klager. Indkomne klager behandles i Natur- og Miljøklagenævnet.

Vandløbsmyndigheden kan give afslag på medbenyttelse. Der vil også ved afslag blive givet 4 ugers klageperiode.

Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk