Vis emner under Forside

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700.

Andelsboligforeningen Odinsgaarden er i gang med renovering af boligerne i området og skal bl.a. også bygge nyt fælleshus. De har i den forbindelse ønsket at overtage en del af Spedalsø Torv samt Ærgirsgade.

Arealerne som forventes nedlagt er vist på kortbilag med rødt.    

Se kortbilag                             Læs Høringsbrev

Beskrivelse af arealet:

Spedalsø Torv

Den del af vejen som nedlægges ved Spedalsø Torv er et ca. 35 meter langt vejstykke, som munder ud i Sønderbrogade som er en større og trafikeret vej(en af hovedindfaldsvejen til Horsens centrum). Vejen ligger imellem 2 private arealer, hvoraf den ene benyttes p-plads. NRGI har en Transformatorstation som grænser op til vejen.

Ægirsgade

Ægirsgade er ca. 47 meter lang og er en forbindelsesvej imellem Mimersgade og Lindvigsvej. Der ligger ingen boliger på Lindvigsvej, men der ligger en skole. Vejen trafikbetjener ingen ejendomme.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering:

Det er kommunen der jf. § 15 i lov om offentlige veje beslutter hvilke offentlige veje der skal nedlægges eller nedklassificeres.

Proceduren for nedlæggelse/nedklassificering af offentlig vej forefindes i vejlovens §§ 124-128.

Jf. § 124 stk. 2 skal helt eller delvist opretholdes som vej hvis:

1. den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af dens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller
2. hvis kommunalbestyrelsen vurdere at vejen er vigtig for en ejendom.

Jf. § 124 stk. 6 Kommunalbestyrelsens planlagte beslutning efter stk. 1 og 5 skal offentliggøres. Ejere af ejendomme der forventes at blive berørt beslutningen, skal samtidig høres herom. Meddelelsen og offentliggørelsen skal indeholde oplysninger om indholdet af bestemmelserne i stk. 2 og 7.

Jf. § 124 stk. 7 Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunebestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medføre af stk. 2 Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for taksationsmyndighederne, der er nævnt i §§ 105 og 106 inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Jf. § 127 Kommunalbestyrelsen råder frit over det nedlagte areal, hvis vejen ikke skal opretholdes som privat fællesvej eller privat vej. Kommunen har ansvaret for de matrikulære berigtigelser i forbindelse med nedlæggelse af arealet.

Vurdering/begrundelse og redegørelse:

Den del af vejen på Spedalsø Torv de ønsker at overtage udmunder i Sønderbrogade, ikke langt fra et lyskryds. Sønderbrogade er en trafikeret gade og Kommunen ønsker af trafiksikkerhedsmæssige årsager at begrænset antallet af overkørsler og vejtilslutninger til gaden. Vejen der nedlægges har ofte fungeret som smutvej fra Fredrik Bajers Gade til Sønderbrogade, hvilket ikke er hensigtsmæssigt trafiksikkerhedsmæssigt. Parkeringsarealerne på Torvet bibeholdes som hidtil. Vejen strækningen er ca. 35 meter lang

NRGI har en transformatorstation med udgang til den del af vejen som ønskes nedlagt som vejareal, der skabes dog en ny adgang til transformatorstationen via parkeringspladsen(ny privat fællesvej) ved ejendommen Sønderbrogade 56 – NRGI har accepteret denne fremtidige vejadgang.

Ægirsgade er ca. 47 meter lang og er en forbindelsesvej imellem Mimersgade og Lindvigsvej, og det er vejmyndighedens vurdering, at den ikke tjener et alment offentligt formål. Der ligger en skole på Lindvigsvej men det er vurderet at langt hovedparten af trafikken til skolen kommer via Lindvigsvej og ikke Ægirsgade. Endvidere er det vurderet, at det trafiksikkerhedsmæssigt vil være en fordel, at lukke vejen da man så helt undgår gennemkørende trafik forbi skolen. Vejen trafikbetjener ikke nogen ejendomme og skal nedlægges helt som vejareal. Det er endvidere vurderet at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme.

Alle ejendommen vil fortsat have fri og uhindret adgang til offentligt vej og det er vurderet at vejen ikke er af vigtighed for nogen ejendomme.

Kommunen råder jf. § 127 over det nedlagte vejareal.

Foreløbig afgørelse:

Kommunen påtænker at træffe den afgørelse at de på kortbilaget røde arealer nedlægges helt som vejarealer og udgår af vejfortegnelsen.

De nedlagte vejarealer påtænkes overdraget til den tilgrænsende ejendom.

Hjemmel:

Afgørelsen vil blive truffet efter vejlovens § 15 og §§ 124-128 i lovbekendtgø-relse nr. 1520 af 27. december 2014.

Indsigelsesfrist:

Der skal jf. § 124 stk. 7 gives en frist på 8 uger til at komme med indsigelser til nedlæggelsen. Såfremt der er indsigelser til nedlæggelsen skal disse være kommunen i hånde seneste 24. marts 2017.


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk