Vis emner under Forside

Som grundejer er du forpligtet til, ud for din ejendom, at feje og holde fortove og stier, der grænser op til offentlige veje, fri for ukrudt og affald.

Du kan her på siden læse de generelle regler.

Byområder og bymæssig bebyggelse

I byer og bymæssige bebyggelser (se fortegnelse her), er ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, forpligtiget til at renholde fortov og sti ud for ejendommen, medmindre ejendommen ikke vil kunne opnå mindst gående adgang til færdselsarealet.

Forpligtelsen gælder også ejere af ejendomme, der grænser op til privat fællesvej eller sti, men som ikke har direkte adgang fra ejendommen til den pågældende private fællesvej eller sti.

På landet

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet efter lovgivningen om private fællesveje.

Hvad har du pligt til:

Det påhviler grundejerne:

  • at fjerne ukrudt,
  • at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
  • at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen,
  • samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.

Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

Tilsynet

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser, føres af kommunen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for grundejerens regning. Grundejernes overtrædelse af den forpligtigelse kan straffes med bøde.

Hvis du vil vide mere

Horsens Kommune har i "Regulativ - Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" fastsat nærmere retningslinjer for renholdelse af offentlige veje og stier. Du kan læse mere her om Vintervedligeholdelse


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk