Vis emner under Forside

I forbindelse med at udbygninger af bolig- og erhvervsområder i den sydlige del af Horsens, og en generelt øget trafikbelastning i og omkring Horsens, øges behovet for en udbygning af blandt andet vejnettet syd om Horsens by.

Formål

Trafikberegninger viser, at en ny vejforbindelse syd for Horsens mellem Vejlevej og Bjerrevej vil medføre en aflastning af specielt Strandkærvej og Bankagervej, samt Vejlevej nord for Vestvejen, idet en stor del af den lokale trafik, men ikke mindst trafikken til/fra Hedensted Kommune via Bjerrevej, medfører en stor trafikbelastning af ruten Bjerrevej, Strandkærvej og Vejlevej frem til Vestvejen og tilslutningen til motorvej E45.

En ny vejforbindelse mellem Vejlevej og Bjerrevej vil således trafikalt kunne aflaste en del af det sydlige Horsens by og sikre en god tilgængelighed til motorvej E45. Det forventes, at omfartsvejen vil få en trafikbelastning på omkring 4.000 biler/døgn i 2020-niveau. I tilgift til den reducerede trafikbelastning forventes der også en reduktion i uheldene på Strandkærvej og Vejlevej.

Anlægsprojektet

Den planlagte vejforbindelse omfatter anlæggelse af en ca. 3 km lang ny sydlig omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej.

Vejen udlægges med en kørebanebredde på 8 m uden stianlæg, med 2,5 m brede rabatter. Fodgængere og cyklister henvises til eksisterende og nyanlagte stianlæg placeret i området nord for den nye vejforbindelse.

Vejforbindelsen tilsluttes Vejlevej i det signalregulerede kryds Vejlevej/Vestvejen. Herfra forløber omfartsvejen mod sydøst og tilsluttes Bjerrevej ca. 470 m syd for krydset Ørnstrup Møllevej/Kirkevej i en rundkørsel.

Ørnstrupvej tilsluttes den nye vejforbindelse i en rundkørsel, idet Ørnstrupvej forlægges umiddelbart syd og nord for den nye rundkørsel. Ørnstrup Møllevej planlægges lukket ved omfartsvejen.

Som led i udbygningen af byudviklingsområdet nord for omfartsvejen påregnes der etableret en del af et sammenhængende stisystem, som bl.a. vil omfatte en delt sti og en ridesti mellem Ternevej, Ørnstrup Møllevej og Bjerrevej. Stierne vil primært blive anlagt nord for støjvolden tæt på omfartsvejen. En del af den eksisterende Ørnstrupvej vil blive til en ca. 3,5 meter bred delt sti.

Der etableres stiunderføringer for bløde trafikanter inkl. ryttere under Omfartsvej Syd og under Bjerrevej.

Miljøforhold

Langs nordsiden af omfartsvejen påregnes der etableret en støjvold således, at bebyggelsen mv. i
byudviklingsområdet nord for vejen ikke påføres støj fra omfartsvejen, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Langs sydsiden af omfartsvejen påregnes der i relevant omfang etableret en ca. 1,5 m høj jordvold med henblik på at reducere lys- og støjpåvirkningen af området imellem Ørnstrup Møllevej og Bjerrevej.

Tidsplan

Anlægsarbejdet udføres fra september 2016 til november 2017.

For at sikre adgangsforholdene for entreprenøren startes anlægsarbejdet op i begge ender:
• Ved Omfartsvejens begyndelse ved Vestvejen/Vejlevej.
• Ved Omfartsvejens afslutning ved Bjerrevej.

Oversigtskort

Se oversigtstegning her

Se dronevideo af anlægsarbejdet, december 2016

 


For yderligere oplysninger kontakt

Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: trafik@horsens.dk
Indholdsansvarlig Marianne Duch Hansen, mdh@horsens.dk