Vis emner under Forside

Hvis du vil være taxivognmand – og udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport – skal du have en tilladelse fra kommunen. Her kan du læse om kravene som skal opfyldes før det er muligt at få en tilladelse.

I Horsens Kommune opslås der op til 3 taxitilladelser.

Klik for at finde ansøgningsskema. Ansøgning med bilag afleveres ved personligt fremmøde i Teknik og Miljø v/Lilian Hansen, lokale 2.211, på rådhuset i Horsens, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens hverdage imellem kl. 10-13. Der betales ekspeditionsgebyr på 469 kr. ved aflevering af ansøgningen.

Taxibevillingen kan søges af både chauffører såvel som eksisterende vognmænd.

Ansøgningen skal være vedlagt følgende bilag for at komme i betragtning:

 • Kopi af sundhedskort eller anden form for dokumentation for personnummer.
 • Dokumentation for kontante midler, andre værdier eller sikkerhedsstillelse på mindst 50.000 kr. Er du vognmand i forvejen, forhøjes garantibeløbet med 25.000 kr. for hver tilladelse. I Horsens Kommune gives der mulighed for, at beløbet indsættes på en spærret konto, som skal være gældende indtil du som vognmand modtager det første årsregnskab og på baggrund af dette regnskab kan få udstedt en revisorerklæring, som sendes til kommunen.
 • Dokumentation vedr. tidligere beskæftigelse inden for erhvervsmæssig personbefordring.
 • Evt. kopi af kursusbevis fra et af Trafikstyrelsen godkendt vognmandskursus eller en tilkendegivelse af, at et sådan kursus vil være gennemført senest 8 måneder efter taxitilladelsens udstedelse.
 • Kopi af førerkort og erhvervskørekort.

Ansøgningen skal udover de obligatoriske bilag også være vedlagt en udtalelse fra Ordensudvalget om evt. sager om din person i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017. Vognmænd skal endvidere vedlægge en anonymiseret udtalelse for evt. sager for ansatte chauffører for perioden fra 1. januar 2017 til dato.

Ansøgningsfristen udløber fredag den 3. november 2017 kl. 12.00.

Efter ansøgningsfristens udløb vil Horsens Kommune indhente:

 • Udtalelse fra SKAT og hjemkommune ang. forfalden gæld til det offentlige. Der vil ikke blive givet tilladelse til ansøgere, som har forfalden gæld til det offentlige, som overstiger 50.000 kr.
 • Udtalelse fra Rigspolitiet om straffesager.

Når ansøgninger med alle bilag er modtaget, vil de efter LBK nr. 107 af 30. januar 2013 – Bekendtgørelse af lov om taxikørsel mv. § 3 – indgå i kommunens vurdering. Vurderingen vil som i 2016 blive udøvet, som beskrevet i notat af 19. juli 2016. Klik for at se notat.

Når tilladelserne uddeles har de en gyldighedsperiode på 10 år, og betinges af tilslutning til bestillingskontor.

Samtaler med ansøgerne forventes afholdt i uge 45, 2017.

Generelle krav for ansøgning om tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel og sygetransport:

For at få en tilladelse skal du opfylde følgende krav om:

 • Faglige kvalifikationer
 • Økonomi
 • Restancer til det offentlige
 • Vandel og god skik.

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve.

Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus. Så skal du alene bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Økonomi

Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om én tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik

Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Særlige vilkår for handicappede:

Ansøgere, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få beskæftigelse, har fortrinsret til ledige taxitilladelser. Det er dog under forudsætning af, at ansøgerne opfylder lovgivningens krav til økonomi, faglighed og adfærd. Hvis handicappede imidlertid ikke kan udføre de arbejdsfunktioner, der normalt påhviler førere af taxier, har de ikke fortrinsret.

 

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousinekørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

Drives sygetransportvirksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl., skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift inden for sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk