Vis emner under Forside

Hvad skal jeg starte med at undersøge, når jeg vil bygge eksempelvis ny carport eller opstille et drivhus? Skal jeg søge om byggetilladelse hos kommunen? Hvad er mit ansvar som ejer?

Kom rigtigt fra start med dit nye småbyggeri

Det er nu blevet muligt at bygge småbyggeri uden først at søge tilladelse hos kommunen, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m².

Din bygning skal dog stadig leve op til de samme regler som tidligere. Derfor har vi lavet denne lille guide til, hvordan du kommer godt fra start:

 1. Gennemgå regler om bygning op imod skel, højde, længde, spildevand, materialer, hvor stor en andel af din grund, der må være bebygget, lokalplan, eventuelt tinglyste servitutter m.m. Læs mere nedenfor
 2. Snak med dine naboer om dine byggeplaner; hvad du vil bygge og hvor
 3. Kontakt vores byggesagsbehandlere, hvis du har spørgsmål til dit byggeri.
  Ring til Byggesag på 76 29 25 80 inden for Byggesags åbningstid eller send en e-mail til byggesag@horsens.dk
 4. Gå i gang med at bygge
 5. Sørg for at dit nye småbyggeri registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Læs mere nedenfor.

Når du vil bygge i eller inden for 2,5 meters afstand til skel

Det er muligt at placere mindre bygninger – som eksempelvis carporte, garager, drivhuse og udhuse – helt op til skel mod nabo, sti og vej.

Hvis du bygger i eller inden for 2,5 meters afstand til skel skal du dog være opmærksom på at byggeriet skal overholde følgende regler:

 • Bygningerne skal være selvstændige bygninger med selvstændige tagflader. Der kan altså ikke opføres integrerede carporte eller udhuse nærmere skel end 2,5 meter. (Integreret betyder at carporten/udhuset er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen)
 • Bygningen må ikke være højere end 2,5 meter
 • Bygningens vægge mod naboskel og sti skal være lukkede og uden døre og vinduer. Dette er for at minimere indbliksgener
 • Bygningens tagvand skal holdes inde på egen grund
 • Den samlede længde af de sider, der vender mod skel, må ikke overstige 12 meter
 • Vær også opmærksom på at dit byggeri desuden skal overholde bestemmelser i lokalplanen og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Disse bestemmelser vejer tungere end ovenstående regler og kan således enten stille skrappere krav eller tillade mere.
 • Vær opmærksom på at dit byggeprojekt kræver en byggetilladelse hvis det er i strid med reglerne i bygningsreglementet, lokalplan eller eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen.

Småbyggeri som du må opføre uden byggetilladelse

Om dit byggeri kræver byggetilladelse eller ej afhænger af flere forhold: Blandt andet kommer det an på hvor stort et byggeri du vil opføre, og om du i forvejen har andre mindre bygninger på ejendommen.

Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende under 50 m2 kan du opføre uden ansøgning om byggetilladelse, hvis:

 • det samlede areal af småbygninger på din ejendom ikke overstiger 50 m2
  (Samlet areal: Hvis du eksempelvis bygger et skur på 20 m2 og allerede har en garage på 35 m2, så bliver det samlede areal 55 m2. I det tilfælde skal du søge om byggetilladelse til dit skur på 20 m2
 • dit byggeri overholder bestemmelserne i bygningsreglementet (se blandt andet ovenstående punkt om byggeri i skel), lokalplan og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Hvis dit projekt er i strid med nogle af bestemmelserne, skal du søge om tilladelse til dit projekt.

Du skal dog huske at dit byggeri skal registreres i BBR.

Oplysninger du skal sende til BBR om byggeri der ikke kræver tilladelse

Hvis du har opført en småbygning som udelukkende skal BBR-registreres, skal du sende oplysninger om dit byggeri i en e-mail til bbr@horsens.dk.

Din e-mail skal indeholde følgende oplysninger:

 • Adressen (hvor byggeriet er opført)
 • Eventuelt ejendomsnummer
 • Grundejers navn og kontaktoplysninger
 • Byggeriets størrelse (m2)
 • Anvendte materialer på ydervægge og tag
 • Årstallet hvor byggeriet er opført.

Vedhæft også meget gerne en skitse, der viser placeringen af småbygningerne på din ejendom.

Når vi har modtaget oplysningerne om dit byggeri, sørger vi for at din bygning bliver registreret i BBR. Du vil herefter automatisk modtage en ny BBR-meddelelse. Du kan i øvrigt til enhver tid tjekke din BBR-meddelelse på www.ois.dk.

Småbyggeri som kræver byggetilladelse

Du skal søge om byggetilladelse, hvis du bygger garage, carport, udhus, drivhus, overdækket terrasse eller lignende, hvis

 • det samlede areal af småbygninger på din ejendom bliver større end 50 m2
  (Samlet areal: Hvis du eksempelvis bygger et skur på 20 m2 og allerede har en garage på 35 m2, så bliver det samlede areal 55 m2. I det tilfælde skal du søge om byggetilladelse til dit skur på 20 m2)
 • bygningen (uanset størrelse) ikke overholder byggeretten (se blandt andet ovenstående punkt om byggeri i skel).

Send din ansøgning om byggetilladelse til dit byggeri via Byg og Miljø: Ny-, om- og tilbygning af garager, udhuse, drivhuse og lign. når bygningernes samlede areal er over 50 m2.

Det kræver en dispensation, hvis dit byggeri er i strid med nogle af bestemmelserne i bygningsreglementet, lokalplan(er) og byplanvedtægt(er) og eventuelt tinglyste servitutter på ejendommen. Du skal søge dispensation ved at redegøre for, hvordan byggearbejdet forholder sig til de relevante bestemmelser. Husk herunder at begrunde hvorfor du søger dispensation.
Muligheden for at søge dispensation er indbygget i ansøgningsforløbet i Byg og Miljø.

Integreret garage, carport og udhus må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra skel

Integreret betyder at carporten er beliggende under samme tagkonstruktion som boligen. Vær opmærksom på, at disse bygninger skal overholde de samme afstandskrav mod skel, som gælder for boliger.

Hvad koster det at ansøge om tilladelse?

Kommunen opkræver gebyr for at behandle byggesager. Timeprisen for byggesagsbehandling kan findes i betalingsvedtægten.

Vi opkræver gebyr for afgørelser til blandt andet følgende byggearbejder:

 • Byggetilladelser
 • Afslag
 • Lovliggørelser
 • Dispensationer, uden tilhørende byggeansøgning/-anmeldelse.

Det er vores hensigt, at byggesagsgebyret skal afspejle vores omkostninger til sagsbehandling, herunder tidsforbruget. Du har som bygherre dermed selv indflydelse på gebyrets størrelse, idet en velbelyst ansøgning – i tegninger og beskrivelse – kræver mindre tidsforbrug hos byggesagsbehandleren.

Læs mere om vores Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling.

Ejers ansvar – din tjekliste

Det er altid grundejer der er ansvarlig for, at bygningen overholder byggelovgivningen, lokalplanen, tinglyste servitutter og anden relevant lovgivning. Du er også ansvarlig for, at BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte. Se dine BBR-oplysninger.

 


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
 
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk