Vis emner under Forside

Du skal ikke søge om byggetilladelse hvis: • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere på/i tagfladen eller bygningsfacaden på følgende bebyggelser:
  • garager på terræn i én etage
  • carporte
  • drivhuse og lignende mindre bygninger
  • fritliggende enfamiliehuse
  • sammenbyggede enfamiliehuse med højst to boliger med lodret lejlighedsskel
  • sommerhuse
  • rækkehuse.

Det er en forudsætning at anlægget ikke medfører en overskridelse af byggeretten (Se herom længere nede).

Når anlægget ikke kræver byggetilladelse skal du selv sikre dig, at anlægget er i overensstemmelse med lokalplaner, deklarationer og Bygningsreglement BR10, herunder kapitel 4 om konstruktioner (bæreevne) og kapitel 8 om installationer, specielt afsnit 8.6 om solvarmeanlæg og solcelleanlæg.

Når anlægget er sat op skal dette meddeles til BBR. Dette kan ske på e-mail til BBR@horsens.dk

Du skal søge om en byggetilladelse hvis:

 • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere direkte på terræn, fordi anlægget udgør en selvstændig konstruktion, jf. BR10/BR15 kap. 1.1.2
 • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere på avls- og driftsbygninger, jf. BR10/BR15 kap. 1.3.2
 • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere på industri- og lagerbygning, jf. BR10/BR15 kap. 1.3.2
 • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere på erhvervs- og etagebebyggelse, jf. BR10/BR15 kap. 1.3.3
 • du vil opsætte solcelleanlæg eller solfangere, der medfører en overskridelse af byggeretten, jf. BR10/BR15 kap. 2.7 (Se herom længere nede).

Hvad er byggeretten?

Bygningsreglementet har opstillet en række bestemmelser, som fastlægger den byggeret der er på en ejendom, altså det man har ret til at bygge, med mindre andet er fastlagt i en lokalplan.

For fritliggende enfamiliehus gælder følgende vedrørende byggeretten (Se illustration længere nede):

 • Byggeriet skal overholde det skrå højdegrænseplan og må således ikke have en højde der overstiger 1,4 x afstanden til skel mod nabo og sti 
 • Mindste afstand til vej, sti og skel: 2,5 m
 • Bebyggelsesprocent må ikke overstige 30 %
 • Byggeriet må ikke overstige 2 etager
 • Byggeriet må ikke have en højde der overstiger 8,5 m.

 Skitse over placering af solenergi

Solenergianlæg skal således holdes 2,5 m fra vej, sti og skel og under hhv. det vandrette og det skrå højdegrænseplan som vist på skitsen herover.


For yderligere oplysninger kontakt

Byggesagsafdelingen
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: byggesag@horsens.dk
Åbningstider:
Se åbnings- og telefontider
Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk