Vis emner under Forside
Nedbrydning

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering, og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Affaldsplanlægning
Sortering af affald på byggepladsen bør være beskrevet i udbudsmaterialet, så pladsforhold, priser, økonomi og sortering af affaldet er tilrettelagt og besluttet, når byggeaktiviteten påbegyndes.
For at opnå succes med affaldssorteringen er det vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal i, og hvad der ikke må blandes sammen. Tydelig skiltning på containere er vigtigt både for miljøet, håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.
Det er ofte formålstjenligt at lave en indledende vurdering af, om der kan være problematiske stoffer i de bygge- og anlægsmaterialer, som skal bortskaffes. I forlængelse heraf vil det bl.a. være hensigtsmæssigt at undersøge, hvornår bygningen er fra, og hvilke aktiviteter der har været i bygningen.

Anmeldelse
Hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald skal byggeaffaldet anmeldes til Horsens Kommune. Endvidere er der krav om screening af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977. Viser screeningen, at der kan forekomme PCB, skal bygherren foretage en kortlægning af bygningen eller anlægget.
Udover PCB kan der forekomme andet miljøfarligt affald som skal anmeldes. Det gælder f.eks, asbestholdige materialer (tagplader, lim, teknisk isolering mv.) og tungmetaller i maling og klinker (bly, cadmium, kviksølv mv.).

Læs mere om Anmeldelse og bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald (åbner nyt vindue).

Anmeldelse af jordflytning (åbner nyt vindue) skal endvidere foretages ved flytning af jordmængder større end 1 m³.

Indebærer byggeriet f.eks. støv eller støj, som kan være til gene for det omgivende miljø, skal
den midlertidige aktivitet (åbner nyt vindue) anmeldes.

Det er bygherrens ansvar at der sker screening, anmeldelse og kortlægning jf. ovenstående, og at bygge- og anlægsaffaldet sorteres og afleveres til miljøgodkendte behandlingsanlæg.

Bygge- og anlægsaffald egnet til materialenyttiggørelse herunder genanvendeligt affald skal som hovedregel sorteres på byggepladsen, se nedenfor.

Sortering af bygge- og anlægsaffald til genanvendelse.
I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum kildesorteres i følgende rene affaldsfraktioner: 

1. Natursten, fx granit og flint
2. Rene uglaserede tegl- og mursten
3. Rent beton
4. Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
5. Jern og metal
6. Gips
7. Stenuld
8. Jord
9. Asfalt
10. Blandinger af beton og asfalt

Derudover vil der ofte forekomme andet genanvendeligt affald, som skal kildesorteres med henblik på genanvendelse fx:

• Hård PVC
• Rent træ
• Termoruder (må ikke indeholde PCB)

Alt andet end mørtel og armeringsjern skal være frasorteret affaldet. Affaldet må derfor ikke indeholde organiske opløsningsmidler, olierester, PCB-fugemasse, -forseglingslim, -maling og –cement (typisk anvendt i perioden 1950 – 1977), imprægneret træ, tjære, sod, bly, maling og lak mv. Læs mere om Håndtering af PCB-affald (åbner nyt vindue).

Sortering af de rene bygge- og anlægsmaterialer pkt. 1 – 10 kan undlades, hvis den samlede affaldsmængde fra det pågældende bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton. I så fald skal affaldet afleveres til sortering på godkendt behandlingsanlæg.

Genanvendelse af jern, metal, gips og stenuld mv.
Frasorteret genanvendeligt bygge- og anlægsaffald må anvendes til samme eller beslægtede formål som materialerne har været brugt til hidtil. Alternativt genanvendes materialerne via. indsamlervirksomhed eller et anlæg, der modtager affald til genanvendelse, se Miljøstyrelsens Affaldsregister på https://www.affaldsregister.mst.dk/ (åbner nyt vindue).

Materialenyttiggørelse af sten-, tegl- og betonmaterialer.
Uforurenede sten-, tegl- og betonmaterialer eller blandinger heraf (affaldsfraktion 1 - 4), kan efter forarbejdning uden tilladelse anvendes som erstatning for primære råstoffer. Med forarbejdning menes nedknusning til en materialestørrelse svarende til primære råstoffer (fx materialer der ønskes anvendt som erstatning for bundsikringsgrus, nedknuses til en materialestørrelse 0 – 80 mm).

Uforurenet bygge- og anlægsaffald (affaldsfraktion 1 – 7) må oplagres på stedet i op til 1 år. Ved uforurenet bygge- og anlægsaffald forstås bygge- og anlægsaffald, hvor det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.
Det er bygherrens ansvar at sikre, at anvendelsen af materialerne ikke er i strid med Byggeloven, Planloven, Natur- eller Miljøbeskyttelsesloven mv.

Ved etablering af vejanlæg, pladser eller lignende anbefales det, at du kontakter afdelingerne for Byg og Erhverv, Natur og Miljø samt Affald og Trafik.

Sortering af ikke-genanvendeligt bygge- og anlægsaffald.
Bygge- og anlægsaffald, som ikke kan genanvendes, skal sorteres til enten forbrænding, deponi eller specialbehandling (farligt affald).


 
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk