Vis emner under Forside

Ansøgning om fritagelse for betaling af det faste affaldsgebyr for 2018.

Der kan ansøges om fritagelse for betaling af det faste affaldsgebyr i perioden fra den 19. februar 2018 til og med den 16. april 2018.

Efter den 16. april 2018 vil der blive set bort fra ansøgninger om fritagelse, hvilket vil sige, at gebyrpligtige virksomheder, der ikke har ansøgt om fritagelse inden denne dato, er pligtig til at betale det faste affaldsgebyr for 2018.

I henhold til bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18. december 2012 
(Affaldsbekendtgørelsen) er der følgende muligheder for at søge om fritagelse for det faste affaldsgebyr:

• Virksomheden har en branchekode, som fremgår af Affaldsbekendtgørelsens
   bilag 8
og har 0-1 ansatte,
   og virksomheden anvender ikke en eller flere kommunale ordninger*.

• Virksomhedens virksomhedsform fremgår af Affaldsbekendtgørelsens bilag 9 
   og har 0 ansatte, eller virksomhedens virksomhedsform er fritaget uanset
   antal ansatte,
   og virksomheden anvender ikke en eller flere kommunale ordninger*.

• Virksomheden kan dokumentere en årlig omsætning på under 300.000 kr.
   og virksomheden anvender ikke en eller flere kommunale ordninger*.
   Fritagelse skal søges på baggrund af omsætningen opgjort for det

   indkomstår, der ligger 2 år før gebyråret. Det vil i 2018 sige regnskabsåret
   2016.
   Virksomheder der er nystartede i 2017 kan endvidere søge om fritagelse
   på baggrund af omsætningen opgjort for indkomståret 2017.
   Fritagelse på grundlag af omsætning gælder kun for et år. 


Endvidere kan virksomheder søge om fritagelse for betaling af det faste affaldsgebyr hvis:


• Virksomheden jf. Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 4 kan dokumentere,

   at den ikke har en egentlig affaldsproduktion
   og virksomheden anvender ikke en eller flere kommunale ordninger*.
   Horsens Kommune vurderer dog, at alle virksomheder som udgangspunkt
   producerer affald, og dermed har en egentlig affaldsproduktion som f.eks.
   lysstofrør, el-pærer, mobiltelefoner, it-udstyr, kontorartikler, fagblade,
   virksomhedsrelevante reklamer og tilbud, brevpapir og vareprøver mv.
   I praksis er det derfor yderst sjældent, at en virksomhed kan fritages med
   begrundelsen, at virksomheden ingen affaldsproduktion har. Det kan dreje
   sig om enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren på ansøgningstidspunktet
   har været syg i perioden siden starten af gebyråret, eller virksomheden på
   ansøgningstidspunktet står registreret som ophørt i CVR (Det Centrale
   VirksomhedsRegister). Eventuel fritagelse gælder kun for et år.

Bemærk, at hvis et af ovennævnte kriterier for fritagelse ikke er opfyldt, eller virksomheden anvender en eller flere kommunale ordninger* uanset ovenstående, vil virksomheden ikke kunne fritages for betaling af det faste affaldsgebyr.

* Kommunale ordninger:

Ordning for genbrugspladserne herunder Containerpladsen på Endelave, ordning for indsamling af dagrenovationslignende affald, ordning for forbrændingsegnet affald eller ordning for farligt affald herunder Miljøkasseordningen på Endelave, jf. §§ 10, 11, 12, 15, 18 og 22 i Regulativ for erhvervsaffald.

Ansøgning efter ovenstående skal ske elektronisk på virk.dk

Du bliver bedt om at indtaste virksomhedens P-nummer (produktionsenhedsnummer) som du finder i det udsendte informationsbrev dateret 15. februar 2018 i det grå felt med overskriften "CVR-oplysninger om virksomheden" nederst på første side.

Du kan også finde din virksomheds P-nummer på Erhvervsstyrelsens hjemmeside
www.cvr.dk.

 

 

Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk