Vis emner under Forside

Smid ikke batterier og akkumulatorer i skraldespanden!

Batterier og akkumulatorer består af forskellige metaller. Nogle batterier og akkumulatorer indeholder tungmetaller som bly, cadmium, kviksølv, chrom, arsen og nikkel. Disse tungmetaller er meget skadelige for planter, dyr og mennesker, hvis de spredes i miljøet.

Batterier og akkumulatorer må derfor ikke puttes i skraldespanden eller containeren til brændbart affald. Puttes de i skraldespanden eller i containeren brændes de på Horsens Kraftvarmeværk, og tungmetallerne ender dermed i restprodukterne fra forbrændingen.

Aflevering af bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier defineres som ethvert batteri, knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, som ikke er et industribatteri, en industriakkumulator, et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Din virksomhed kan lægge dine brugte bærbare batterier og akkumulatorer i en gennemsigtig plasticpose på låget af virksomhedens affaldsstativ til dagrenovationslignende affald. Husk at lukke posen med en knude. Så tager skraldemanden batterierne med næste gang, han skifter affaldssækken. Plastikposen må maksimalt kunne rumme 4 liter.
Sætter du selv affaldssækken med dagrenovationslignende affald frem til skraldemanden, kan du lægge dine brugte bærbare batterier og akkumulatorer i en klar plastikpose og lægge den oven på sækken. Den klare plastikpose må ikke fastgøres til udsættersækken.
Virksomheder, der har egen eller fælles container til dagrenovationslignende affald kan rekvirere en batteribeholder ved Horsens Kommune. Batteribeholderen tømmes en gang om ugen i forbindelse med afhentningen af dagrenovationslignende affald. Ordningen er gratis. Brugen af ordningen forudsætter, at din virksomhed er tilmeldt afhentning af dagrenovationslignende affald.

Virksomheder, der er tilmeldt brugen af genbrugspladserne, kan aflevere bærbare batterier og akkumulatorer til genbrugspladserne på fastlandet. På Endelave kan virksomheder endvidere aflevere bærbare batterier og akkumulatorer i rød miljøkasse (Miljøkasseordningen) og til genbrugspladserne på fastlandet. Ved brugen af genbrugspladserne og Miljøkasseordningen vil din virksomhed blive opkrævet fast affaldsgebyr. Der betales ikke tillæg for aflevering af bærbare batterier og akkumulatorer.

Aflevering af bilbatterier og -akkumulatorer

Distributører af bilbatterier og –akkumulatorer samt skrotnings-, genanvendelses- og autoophugningsvirksomheder kan tilbagetage udtjente bilbatterier og –akkumulatorer fra slutbrugere.
Liste over indsamlere af blyakkumulatorer herunder bilbatterier og –akkumulatorer, der er registreret hos Foreningen til indsamling af blyakkumulatorer i Danmark (ReturBat) oprettet af producenter og importører, kan ses på www.returbat.dk.

Liste over godkendte registrerede autoophugningsvirksomheder, der lovligt kan modtage motordrevne køretøjer til ophugning findes på www.bilordning.dk.

Virksomheder der betaler gebyr for brugen af genbrugspladserne i kommunen kan endvidere aflevere bilbatterier og –akkumulatorer til genbrugspladserne på fastlandet.

Aflevering af industribatterier og -akkumulatorer

Udtjente industribatterier eller -akkumulatorer fra erhverv, som ikke afleveres til producenter eller importører af slutbrugere eller distributører, skal afleveres til et registreret genanvendelsesanlæg eller en godkendt og registreret virksomhed, der indsamler kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald, se https://www.affaldsregister.mst.dk

Husk også de usynlige batterier

Der kan være batterier i mange ting. Det kan f.eks. være legetøj, sko, postkort, slips, kameraer m.m. Ting som kan lyse eller sige lyde. Den slags batterier kan ofte hverken skiftes ud eller fjernes, så hele produktet skal afleveres som batterier (miljøfarligt affald).
   • Bly er giftigt og skader nervesystemet og hjernen. Det påvirker indlæringsevnen og
      kan i yderste tilfælde medføre sindssyge. For meget bly i kroppen kan også medføre
      sterilitet.
   • Kadmium er giftigt fordi det hober sig op i lever og nyrer, så kroppen bliver forhindret
      i at opbygge forskellige stoffer.
   • Kviksølv er en miljøgift, som ophober sig i fødekæden og kan skade nervesystemet
      hos mennesker.
   • Litium kan være med til at udvikle for højt stofskifte.


Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk