Vis emner under Forside

Det er din virksomheds ansvar at sortere affaldet der hvor det opstår. Affaldet skal sorteres, så det sikres at det kan genanvendes, og at der ikke sker kvalitetsforringelse.

Det er derfor vigtigt, at affaldet holdes adskilt. Visse affaldstyper kan dog sammenblandes uden at der sker kvalitetsforringelse af de enkelte materialer. Det er kommunen der klassificerer sammenblandinger af genanvendeligt affald som egnet til genanvendelse, hvis det kan dokumenteres, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen af hvert enkelt materiale. Sammenblandet affald vil typisk koste mere at komme af med, da affaldet efterfølgende enten maskinelt eller manuelt skal sorteres i adskilte materialer, hvilket sikrer den optimale genanvendelse.

Eksempler på virksomheders kildesorterede affald er:

• Pap, karton og papir
• Flasker og glasemballage
• Emballageaffald af plast
• Emballageaffald af metal
• Emballageaffald af træ
• Jern og metal
• Planglas
• Dæk
• Autoruder
• Have- og parkaffald

• Bygge- og anlægsaffald som f.eks. mur- og tagsten, beton, hård PVC, jern og metal, gips
   mv.

Hvis du er i tvivl, om din virksomhed sorterer rigtigt, kan du tage et affaldstjek.

Håndtering af genanvendeligt affald

Når du skal aflevere dit genanvendelige affald, skal du selv indgå aftale med enten en transportør, en indsamlingsvirksomhed eller et behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregisteret.

Affaldsregistret er Miljøstyrelsens register over transportører, indsamlere og behandlings-
anlæg, der må håndtere affald. På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du Affaldsregistret, der er gældende for hele landet.  Du kan læse mere om Affaldsregistret på Energistyrelsens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at hvis I som virksomhed vælger en transportør, der ikke er registreret som indsamlingsvirksomhed, har I som virksomhed ansvaret for, at affaldet håndteres efter gældende regler. Virksomheden skal i den forbindelse sikre, at affaldet afleveres på registrerede og godkendte behandlingsanlæg, og at affaldstransportøren afleverer oplysninger til anlægget om, hvorfra affaldet stammer, og som gør det muligt for behandlingsanlægget at indberette data om det modtagne affald til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.

Hvis I som virksomhed vælger en indsamlingsvirksomhed, overtager indsamlingsvirksomheden ansvaret for affaldet fra det øjeblik, at indsamleren overtager affaldet. Det er indsamlingsvirksomhedens ansvar, at affaldet afleveres på et registreret og godkendt behandlingsanlæg, og at data om affaldet indberettes til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.
Horsens kommune har bl.a. udarbejdet en vejledning om håndtering af bygge- og anlægsaffald samt en vejledning om affaldssortering i landbruget, der vejleder i sortering af genanvendeligt affald mv.

Indsamling ved ejendomme med blandet bolig og erhverv

Ligger din virksomhed i en blandet erhvervs- og boligejendom, kan virksomheden lave aftale med ejendommens ejer eller repræsentant om at bruge de kommunale affaldsbeholdere i ejendommen til genanvendeligt affald (mad-, papir- og emballageaffald). Affaldsmængden må dog ikke være større end hvad der svarer til en almindelig husholdning.

Aflevering på genbrugspladserne

Genanvendeligt sorteret affald kan også afleveres på genbrugspladserne. Læs mere om virksomheders adgang til genbrugspladserne.  Læs mere om sortering på Horsens kommunes Genbrugspladser.


For yderligere oplysninger kontakt

Affald og Trafik

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 26 56
E-mail: virksomhedsaffald@horsens.dk
Åbningstider:

mandag til onsdag fra kl. 10.00 til 15.00 - torsdag fra kl. 10.00 til 17.00 - fredag fra kl. 10.00 til 13.00.

 
Indholdsansvarlig Carsten Lund Nielsen, tecln@horsens.dk