Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Ændring eller udvidelse af staldanlæg på husdyrbrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav fastsat i lov eller bekendtgørelse, jf. stk. 2, kan finde sted efter anmeldelse til kommunen..

Ændring af anlæg på pelsdyrbrug, kvægbrug og svinebrug til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, kan ske ved opførelse af nyt staldafsnit i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 kan alene ske til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav, som fremgår af en bestemmelse indeholdt i en lov eller bekendtgørelse, der var trådt i kraft senest den 10. april 2011, som skal være opfyldt 10. april 2011 eller senere, jf. dog stk. 5 og 6, og som er indeholdt i følgende love og bekendtgørelser:
1) Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte.
2) Lov om hold af heste.
3) Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. 4) Lov om hold af slagtekyllinger.
5) Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. 6) Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner.

Ændringen eller udvidelsen må ikke være større end det er nødvendigt for at opfylde de dyrevelfærdsmæssige krav, og må ikke indebære renoveringer af eksisterende bygninger.

Ændringen eller udvidelsen må ikke medføre væsentlige ændringer i eksisterende terræn, og skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen.

Ændringen eller udvidelsen skal fremstå i samme byggestil som eksisterende bygninger.

Bygningsbredde af ændringen eller udvidelsen må ikke overstige eksisterende bygningers bredde med mere end 5 pct., dog max 2 meter. Og højden må ikke overstige eksisterende bygninger med mere end 1,5 meter.

Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres som følge af ændringen eller udvidelsen.

Ændring eller udvidelse af anlæg, der er beliggende 100 meter eller mindre fra nabobeboelse, må ikke udføres nærmere nabobeboelse, end det staldanlæg, der udvides eller ændres.

Placeringen af ventilationsafkast på det staldanlæg der udvides eller ændres skal enten bevares uændret eller flyttes i retningen væk fra nedennævnte naturområder, hvis tilbygningen eller ændringen placeres 300 meter eller mindre fra Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i husdyrbrugsloven, andre ammoniakfølsomme naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelses områder og heder, moser og overdrev, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsom skov.
Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk