Vis emner under Forside

Betingelser for at bruge ordningen:

Skift i dyretype kan kun finde sted ved skift indenfor, men ikke mellem, følgende dyregrupper:
o   Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
o   Kvæg: Mælkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
o   Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns og andet fjerkræ.
o   Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.
o   Dog er det altid muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige grupper

Der må ikke samtidig ske ændringer af staldanlæg, der kræver godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.

Den samlede lugt – og ammoniakudslip fra husdyrbruget må ikke øges som følge af skift i dyretype. Under visse betingelser kan der ske en stigning i lugtudslippet fra én stald, hvis der samtidig sker en tilsvarende reduktion i en anden stald.

Skift i dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets nedfald af ammoniak på: a) naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i husdyrbrugloven, b) andre ammoniakfølsomme naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelses områder, c) heder, moser og overdrev, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, 4) ammoniakfølsom skov. Dette kan dog afviges i nogle tilfælde.

Den samlede mængde kvælstof og fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion må ikke øges som følge i skift af dyretype. 

Ændringen må ikke medføre at stipladsgrænserne i § 12, stk. 1 i husdyrbrugsloven overskrides.

Ansøgningsskema findes her

Ved brug af anmeldeskemaet tilstræbes det, at der afgives de oplysninger, der som minimum er nødvendige for, at kommunen kan vurdere om betingelserne for at bruge anmeldeordningen er opfyldt. Det er dog frivilligt at bruge skemaet.


Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk