Vis emner under Forside
Gyllebarrierer, terrænændringer og alarmer på gyllebeholdere

Den 12. februar 2011 trådte nedenstående regler til sikring af uheld ved eksisterende gyllebeholdere i kraft (Bekendtgørelse nr.100 af 09.02-2011). Formålet er at reducere risikoen for forurening af vandløb og natur ved uheld med udslip af gylle fra gylletanke.

Hvilke beholdere er omfattet af reglerne og hvad skal der gøres?
Alle gyllebeholdere, der ligger enten i et risikoområde1 eller nærmere end 100 meter fra et vandløb eller en sø over 100 m2, skal være udstyret med et alarmsystem2.

Gyllebeholdere, der ligger indenfor et risikoområde, men er beliggende mere end 100 meter fra et vandløb/ en sø over 100 m2, skal etablere en terrænændring3 og et alarm-system.

Gyllebeholdere, der både ligger i risikoområde og indenfor eller nærmere end 100 me-ter fra et vandløb/en sø over 100 m2, skal etablere en gyllebarriere4 og et alarmsystem. 

Se illustration her

Dispensationsmuligheder og Krydsoverensstemmelse
Der har været en del debat om det ulogiske i at kræve alarm på en gyllebeholder, som ligger lavere i terræn end tætved liggende sø eller vandløb.
Lovgivningen på området giver dog desværre ikke mulighed for at dispensere fra kra-vet. Der ligger flere svar på Miljøstyrelsens hjemmeside, der fastslår dette. 

Montering af lovpligtig alarm på gyllebeholdere er et krav i Krydsoverensstemmelses-ordningen. Det kan derfor blive dyrt, at undlade at sætte en alarm op.

Definitioner
1) Risikoområde
Et risikoområde er i denne sammenhæng områder, hvor terrænet skråner med en gen-nemsnitlig hældning på mere end 6 grader målt fra beholderen til nærmeste vandløb eller sø (større end 100 m2). På http://webkort.horsens.dk kan du se om din gyllebehol-der ligger i risiko område. Terrænhældning aktiveres under fanen ”Landbrug”.

2) Alarmsystem
Et system skal som minimum kunne registrere pludselige fald i overfladen af beholde-ren til opbevaring af flydende husdyrgødning.

3) Terrænændring 
En ændring i terrænet, der mindst kan tilbageholde 25 m3 flydende husdyrgødning.

4) Beholderbarriere
En barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af behol-derens indhold, der er beliggende over terræn. Barrieren skal etableres som en jord-vold eller som en vold af samme materiale, som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve.

Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 meter. Barrie-rens højde må maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn. Barrie-ren må ikke placeres nærmere end 30 meter til naboskel.

Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret af-skærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etable-res som en jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehø-rende løvtræarter eller buske.


Du er velkommen til at kontakte Horsens Kommunes Landbrugsteam for nærmere vej-ledning. Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk