Vis emner under Forside

Ændrede krav om overdækning af møddinger uanset daglig tilførsel

I den senere tid har der været en del debat om reglerne vedr. overdækning af møddinger. Der er i husdyrgødningsbekendtgørelsen en regel om, at alle møddinger skal holdes overdækkede med luft- og vandtæt materiale.

Indtil for et halvt år siden har både vi og vores kollegaer i andre kommuner haft den opfattelse, at reglen ikke gælder møddinger, hvor der er daglig tilførsel af møg eller dybstrøelse.

Det er dog ikke korrekt!

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at kun kvægejendomme med traditionelle staldsystemer, hvor møget udlægges på møddingen via et transport bånd i en gødningskegle, kan undtages for kravet om overdækning, fordi det i sådanne tilfælde ikke er praktisk muligt. 

Alle andre steder skal møddingen holdes overdækket – også selvom der er daglig tilførsel.

Det betyder, at vi på fremtidige tilsyn vil indskærpe, at en mødding med dybstrøelse eller fast møg skal holdes overdækket altid, uanset om der er daglig tilførsel eller ej.

Der er eksempler på byretsdomme, hvor der er givet bøder på 10.000,- for ikke at ef-terkomme sådanne indskærpelser.

Baggrund for reglen

Reglen om overdækning er lavet for at sikre, at der sker så lidt fordampning fra gødningslagre som muligt. Den samme regel findes for dybstrøelse som opbevares i markstak (OBS! Husk, ingen heste- eller kalvemøg i markstak!). Problemet er ammoniak, som er en af måderne, kvælstof kan være luftbåren på. Det fordamper op i atmosfæren og kan dermed spredes over store afstande, før det falder ned igen. Hvis ammoniakken blæser hen over et beskyttet naturområde, sker der en næringsstoftilførsel, som naturen ikke har godt af. De sjældne planter gror bedst på næringsfattige jorde, hvor de ikke får konkurrence fra mere næringsstofkrævende planter (brændenælder, tidsler etc.)

Se næste side for uddrag fra bekendtgørelse og udklip fra vejledning.

Er der spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Horsens Kommunes Landbrugsteam, tlf. 7629 2929 eller sende en mail til naturogmiljoe@horsens.dk.


Med venlig hilsen

Horsens Kommunes Landbrugsteam

UDDRAG FRA BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING

Uddrag fra Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 764 af 28/06/2012, med se-nere ændringer)


”§ 17, stk. 2. For øvrige typer fast gødning end angivet i stk. 1 gælder samme over-dækningskrav, bortset fra ved lagre med daglig tilførsel. f.eks. oplag af staldgødning etableret i forbindelse med traditionelle staldsystemer baseret på staldgødning og ajle og evt. med udlægning i en gødningskegle”.

Fra Miljøstyrelsens Wiki-vejledning (ændringer efter 1.8.2012)

http://www2.mst.dk/wiki/Husdyrvejledning.Bek-764-28-6-2012.ashx 

”Daglig tilførsel til møddingsplads 

Kapitlet om opbevaring af fast gødning er omstruktureret (Kapitel 5): 

Begrebet daglig tilførsel er indføjet i bestemmelsen i forhold til traditionelle staldanlæg baseret på staldgødning og ajle, hvor gødningskeglen ifølge daglig udmugningspraksis tilføjes ny gødning, og hvor en overdækning ikke er praktisk mulig. Ved gylleseparation er det muligt at tilrettelægge praksis, så større partier forarbejdes indenfor kort tid. De forarbejdede partier skal efter endt forarbejdning overdækkes straks. Det er således ikke muligt at undlade en overdækning ved at henholde sig til en praksis, hvor der dagligt separeres og tilføjes fiber til gødningsstakken. En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uacceptable ammoniaktab”.

”Overdækning af markstak, dybstrøelse, kompost og forarbejdet gødning

Reglerne om overdækning er præciseret, så det er tydeligt, at manglende overdækning på baggrund af daglig tilførsel ikke er mulig for f.eks. dybstrøelse og fiberfraktioner fra separeringsanlæg. I øvrigt er det præciseret, at det kun er i forbindelse med midlertidigt oplag i op til en uge ved udbringning, at overdækning kan undlades. I øvrige tilfælde skal overdækning etableres straks”.

Indholdsansvarlig Karina Egebjerg, Kae@horsens.dk