Vis emner under Forside
Vurdering af ny redeplads ?

Rågen er en flot sort kragefugl med kraftigt næb, som det kan være spændende at følge, når den bygger rede eller har skrigende unger oppe i toppen af trækronerne.

Rågen bygger reder i kolonier i kronerne på gamle løvtræer og dens føde består mest af larver , orme, snegle og insekter, majs, korn, ærter, kartofler og planterødder. Den lægger 4-5 æg pr. rede og er yngledygtig fra 1 år. Den kan blive 15-17 år gammel.

Når råger i store flokke søger føde i det åbne land kan de dog påføre landmænd store tab, ligesom deres tilstedeværelse tæt på beboelse i yngletiden kan være til stor gene på grund af deres skrigen og skrålen fra tidlig morgen. Rågen foretrækker ofte at bo tæt ved menneskers bolig, måske fordi den herved beskytter sig mod dens naturlige fjender, bl.a. stor hornugle, duehøg og ravn. 

Efter yngletiden er slut, i løbet af juni måned, bliver rågerne mindre højrøstede og trækker tit ud af byen og fordeler sig mere.

Hvad gør Horsens Kommune

Horsens Kommune regulerer hvert år råger ved reden i de kommunale skove og naturområder.
Rågen er ganske vist fredet som spurvefugl, men den danske lovgivning giver mulighed for forårsregulering af ungerne, efter forudgående tilladelse fra Naturstyrelsen.
Reguleringen foretages i samarbejde med medlemmer af de forskellige jagtforeninger i Horsens, hvor et korps af frivillige jægere regulerer rågeunger i træerne i den tilladte periode fra 1. maj til 15. juni ca. hver 3. dag.
Reguleringen foregår med salonriffel.

Private ejere af rågeplagede arealer skal selv sørge for at søge om tilladelse til regulering hos Naturstyrelsen.

Såfremt man som medlem af en af jagtforeningerne i Horsens er interesseret i at hjælpe med rågereguleringen og kvalificeret til det, kan man kontakte Christian Henriksen.

Jægerne kan også af og til hjælpe private lodsejere med rågereguleringen.

Horsens Kommune har de senere år bekæmpet råger følgende steder

Åbjergskovens nord- og sydside
Ulvedalen
Nørrestrand
Hesteskoven
Løvhøjsskoven
Elbæk (v. Husodde)
Tornbjergskoven, Hovedgård

Der skydes mellem 1000 og 1500 rågeunger årligt i de kommunale skov- og naturområder.

Øvrig information og ansøgningsskema om regulering

Ansøgning om regulering skal foretages af ejendommens ejer, og kan søges på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontaktperson hos jægerne i Horsens er Christian Henriksen tlf.75656315.

Kontaktperson ved Horsens Kommune ang. råger på kommunale arealer i øvrigt, er Liselotte Nielsen telni@horsens.dk

 

 

 

 

 


Indholdsansvarlig Helle Kühnel  Nielsen, tehkn@horsens.dk