Vis emner under Forside
ROTTER INDENDØRS ‐ i beboelsen, kælder, skunk, loft m.m.

Jeg har anmeldt rotter indendørs, hvad sker der nu?

Når du anmelder rotter indendørs vil du blive kontaktet af Horsens Kommunes rottebekæmper første hverdag efter anmeldelsen og senest indenfor 24 timer, og bekæmpelse og undersøgelse af årsagen til rottetilholdet vil blive påbegyndt eller aftalt.

Jeg har konstateret rotter i weekenden, men der er ingen hjælp at få – hvorfor ikke?

Hvis du anmelder rotter på kommunens hjemmeside bliver du kontaktet hurtigst muligt. Den kommunale rottebekæmper foretager ikke undersøgelse og bekæmpelse på lørdage, søndage og helligdage. Ved anmeldelse af rotter uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, kan grundejer eller lejer i tilfælde af forekomst af rotter indendørs i beboelser og på fødevarer virksomheder indgå en aftale med en autoriseret person om bekæmpelse. Ved indgåelse af en aftale skal skemaet ”Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid” udfyldes og underskrives af både den autoriserede person og grundejer eller lejer. Den autoriserede person skal straks fremsende en genpart af aftaleskemaet til kommunen. Grundejer eller lejer kan efterfølgende vælge, at kommunen foretager den videre bekæmpelse på adressen. De udgifter, der er forbundet med bekæmpelse af rotter uden for kommunens åbningstid, er på borgerens egen regning. Vi gør dig opmærksom på, at kun autoriserede personer må bekæmpe rotter med kemiske midler.

Derfor må der ikke udleveres rottegift til borgerne.

Her kan du hente skemaet Erklæring om rottebekæmpelse uden for kommunal åbningstid.

Hvad gør rottebekæmperen for at skaffe mig af med rotterne?

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter.

Hvordan undersøger rottebekæmperen for rotteforekomst?

Rottebekæmperen forsøger først og fremmest at finde årsagen til at der er kommet rotter. Det kan foregå ved undersøgelse af adgangsveje til bygningen, eventuelt undersøgelse af kloaksystemet. Hertil benyttes bl.a. en røgprøve hvorimod eventuel TV-inspektion af kloaksystemet skal udføres af en kloakmester. Udgifterne til TV-inspektionen betales af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvorfor bruger rottebekæmperen ikke TV‐inspektion for at finde kloakfejl?

Rottebekæmperen skal ifølge rottebekendtgørelsen benytte røg eller vandprøver, hvorimod mere avancerede metoder som TV-inspektion eller lignende skal foretages af en kloakmester. Udgifterne til TV-inspektionen afholdes af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvad er en røgprøve?

En røgprøve er en metode til at påvise utætheder i et kloaksystem både indendørs og udendørs. Røgen pumpes ind i bygningens kloaksystem med en blæser, f.eks. fra en samlebrønd.

Hvis røgen kan ses eller lugtes inde i bygningen, indikerer det at der er en defekt på systemet. Udendørs kan det typisk være et hul i jorden, hvorfra der pumpes røg. Viser røgen sig i brøndsystemet, da er der indikation for en defekt.

Er røgen som bruges til røgprøver giftig?

Nej, røgen er ikke klassificeret som giftig, men da al røg kan være generende for luftvejene, bør der luftes grundigt ud efter røgprøven.

Hvad er en vandprøve?

En vandprøve har samme funktion som en røgprøve, og anvendes udendørs i nogle tilfælde på tilsvarende vis som røgprøven.

Rottebekæmperens undersøgelse viser mistanke om fejl på kloakken, hvad skal der nu ske?

Rottebekæmperen vil udstede en henstilling om at få undersøgt kloaksystemet af en autoriseret kloakmester, bede dig om at kloakken bliver repareret, ligeledes af en autoriseret kloakmester. Udgiften til kloakmesteren afholdes af dig som grundejer eller dit forsikringsselskab.

Hvem skal betale kloakmesteren for undersøgelse og reparation?

Udgifterne til kloakmesteren påhviler grundejeren eller dennes forsikringsselskab.

Der kan være situationer, hvor rottebekæmperen ikke kan konstatere kloakfejl, men har så stærk mistanke, at kloakken undersøges nærmere af en autoriseret kloakmester. Horsens Kommune eller rottebekæmperen kan ikke drages til ansvar for udgiften til kloakmesteren, selv om denne ikke finder fejl på kloaksystemet.

Dækker min forsikring rotteskader?

Hvis du har en udvidet rørskadeforsikring, dækker den som regel også rotteskader, der kan dog være forskellige regler fra selskab til selskab. Det tilrådes, at du kontakter dit forsikringsselskab før du ringer efter kloakmesteren, da nogle forsikringsselskaber ønsker at benytte bestemte kloakmestre.

Hvorfor bliver der ikke udlagt gift indendørs?

Hvis rottebekæmperen bruger gift til rottebekæmpelse indendørs, vil der med stor sikkerhed ligge døde rotter på steder, hvor du ikke kan fjerne dem. Det medfører voldsomme luftgener som kan vare i månedsvis, samt som regel også invasion af spyfluer. Derfor vil rottebekæmperen i næsten alle tilfælde først prøve at fange rotterne i fælder.

Jeg har bestilt kloakmester til reparation af kloakfejlene, hvad med rotterne indtil kloakken er udbedret?

I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne da er ude i kloaksystemet. Når kloaksystemet er lukket, og rotterne indendørs er berøvet deres fødemuligheder i kloaksystemet, vil de normalt hurtigt gå i de opstillede fælder. Fældefangst kan dog være en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid inden de går i fælderne.

Hvorfor bliver der ikke stillet fælder op straks når der er konstateret kloakbrud?

I perioden indtil kloakken er udbedret, kan der, hvis rotterne er meget generende, opstilles fælder, men det bedste resultat opnås ved at vente med fældefangsten indtil adgangsvejene for rotterne er lukket, da mange af rotterne da er ude i kloaksystemet. Når kloaksystemet er lukket, og rotterne indendørs er berøvet deres fødemuligheder i kloaksystemet, vil de normalt hurtigt gå i de opstillede fælder. Fældefangst kan dog være en langsommelig proces, da rotterne er ekstremt mistænksomme, og der går nogen tid inden de går i fælderne.

Hvor lang tid går der før alle rotterne er fanget?

Når årsagen til rottetilholdet er fundet og udbedret, skal tilbageblevne rotter fanges i fælder. Du kan være heldig at de resterende rotter fanges på få dage, men det mest almindelige er desværre, at der går betydelig længere tid. Op til én måned er ikke usædvanligt, og sommetider længere tid. Det er vigtigt at du, mens fældefangsten står på, sørger for at der ikke er noget spiseligt for rotterne, udover lokkemaden i fælderne. Du bør derfor fjerne hunde eller kattemad, samt sørge for ikke at efterlade fødevarer på bordet. Frugt og nødder er også føde for rotterne, og bør derfor opbevares i skabe hvor rotterne ikke kan få adgang. Hvis rotterne færdes i skabet med skraldeposen, bør denne også fjernes.

Må jeg flytte fælderne?

Nej, så vidt muligt skal fælderne blive stående, hvor de er opsat. Rotter er ekstremt mistænksomme og skal vænne sig til alt nyt. Derfor risikerer du blot at forsinke fangsten ved at flytte rundt på fælderne.

Hvor længe skal rottefælderne blive stående?

Normalt regner rottebekæmperen med, at fælderne skal blive stående i 3 uger efter at den sidste rotte er gået i fælden, for at sikre at det virkelig var den sidste rotte, der blev fanget.

Du kan også efter aftale med rottebekæmperen drysse mel strategiske steder for på denne måde at kunne se om rotterne færdes i melet.

Hvad lever rotterne af i beboelsen?

Rotter kan æde stort set alt, men ofte henter de mad fra hunde‐ eller katteskålen om natten, og derfor kan der også ved fældefangst gå temmelig lang tid før rotterne går i fælderne, da de ofte har samlet et betydeligt lager af hunde‐ eller kattemad under gulvet eller i væggene.

Kan rotterne angribe mennesker?

Du skal generelt ikke være bange for at blive angrebet af en rotte, da den hellere vil flygte end angribe. Rotten er ikke mere aggressiv end de fleste andre dyr. Alle dyr forsvarer sig imidlertid hvis de bliver trængt op i en krog, så derfor er det bedre at lade rotten løbe, frem for at risikere at blive bidt i selvforsvar. Derfor dette gode råd: Pres ikke rotten, men giv den mulighed for at stikke af. Du kan somme tider komme ud for, at du på gaden, i haven eller andre steder ser enlige, brune rotter, der tilsyneladende virker både tamme og rolige. Men her er der grund til at være på vagt. Det drejer sig sandsynligvis om et individ, der har ædt rottegift, men selv denne tilsyneladende ret så sløve rotte kan sagtens bide fra sig.

Jeg har små børn, kan jeg blive boende mens rotterne bliver bekæmpet?

Ja, du kan godt blive boende, men du bør sørge for at børnene ikke har adgang til de steder, hvor rotterne har været, før der er blevet gjort grundigt rent. Når spædbørn sover bør det foregå i lokaler, hvor rotterne ikke kan komme ind, alternativt med et myggenet eller lignende over vuggen/sengen. Ligeledes bør du altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været. Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med klorin eller lignende inden madlavning.

Fødevarer, som har været i kontakt med rotter bør kasseres. Dog kan dåser, glas, flasker og forsvarligt indpakkede fødevarer godt benyttes, hvis de bliver vasket udenpå inden åbning.

Kan jeg få økonomisk hjælp til genhusning, hvis jeg ikke ønsker at blive boende mens rotterne bekæmpes?

Nej, desværre er det generelt for egen regning, hvis du ønsker genhusning. Der kan dog være meget sjældne undtagelser, hvor forsikringsselskabet eller boligselskabet sørger for genhusning.

Hvilke hygiejniske forholdsregler skal jeg tage mens jeg har rotter?

Da du i sagens natur kan blive nødt til at leve sammen med rotterne i en periode, indtil alle rotter er fanget, er der nogle forholdsregler du bør iagttage:

  • Du bør altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været
  • Alle borde og overflader som kommer i kontakt med madvarer bør vaskes af med klorin eller lignende inden madlavning
  • Principielt bør du kassere fødevarer, som rotter har været i kontakt med. Det gælder først og fremmest uemballerede fødevarer. Fødevarer i glas, konservesdåser etc. er der ingen grund til at kassere - blot du udviser den nødvendige omtanke ved rengøringen af emballagen. Har du den mindste smule betænkelighed ved at anvende de emballerede fødevarer, kan det anbefales, at du kasserer dem!

Er det farligt at røre ved en død rotte eller røre ved ting, som rotter har været i forbindelse med?

Svaret på begge spørgsmål er et klart: Ja! Hvor der er rotter, er der altid en smitterisiko. Risikoen er der stadig, selv om rotterne er forsvundet. I hvor lang tid efter er vanskeligt at afgøre. Du skal derfor aldrig røre ved en død rotte uden at have beskyttende handsker på. Du skal heller ikke røre ved ting og sager, som rotter har været i forbindelse med – med mindre du har iført sig beskyttende handsker. Erfaringen har desuden vist, at det kan være forbundet med fare at indånde støv fra steder, hvor der findes indtørret rotte- eller museekskrementer. Skal du arbejde disse steder, kan et fornuftigt åndedrætsværn derfor stærkt anbefales.

Alle rotterne er fanget, hvordan skal jeg gøre rent?

Det kan anbefales, at foretage en grundig rengøring med klorin eller lignende alle steder, hvor rotterne har færdes. Hvis rotterne har været på loftet eller i krybekælderen (hvor du normalt ikke færdes), er rengøring som oftest ikke nødvendig men du bør fjerne rottens efterladenskaber. Dog kan det stærkt anbefales, at bære fornuftigt åndedrætsværn, hvis du skal arbejde på stedet, da støvet fra rotternes efterladenskaber kan være sundhedsskadeligt ved indånding. Du bør altid benytte handsker, hvis du rører ved døde rotter eller ved steder, hvor rotterne har været.

Hvor kommer rotterne fra?

Rotter indendørs i byområder kommer oftest fra en defekt kloakinstallation, enten under huset eller en åbentstående kloakudluftning på loftet eller i skunkrummet. Rotter kan også invadere boligen gennem sokkeludluftninger som mangler rist eller andre huller i soklen. Rotter kan klatre op ad bevoksning som når op i taghøjde, og på denne måde skaffe sig adgang til loftet. Også nedløbsrør som udmunder over jordoverfladen, eller hvor regnvandsbrønden er defekt, kan virke som elevator for rotterne, når de vil ind på loftet. I sjældnere tilfælde kan rotter også løbe ind ad åbne terrassedøre eller vinduer, hvor bevoksningen når helt op til vindueskarmen. Det forekommer også i sjældne tilfælde, at rotterne svømmer igennem vandlåsen på toilettet eller kommer op gennem gulvafløbet, hvis risten mangler eller ligger løst.

Kan kloakrotter komme op på etagerne i en etagebygning?

Ja, rotter kan uden besvær kravle op inde i kloakrørene så langt op det skal være, derfor oplever du også ofte, at rotterne invaderer loftet gennem kloakudluftningen, hvis denne står åben på taget eller loftet.

Hvor meget plads skal en rotte have for at komme ind?

En rotte kan klemme sig igennem et hul på 2,5 cm i diameter og en rotteunge behøver ikke mere end 1,5 cm i diameter for at komme ind. En mus behøver til sammenligning kun et hul på 8 mm for at kunne klemme sig igennem.

Rottebekæmperen har påvist utætheder i soklen på mit hus, hvordan lukker jeg dem?

En god måde at lukke rotterne ude på er, at benytte sammenkrøllet kyllingenet, som simpelthen stoppes ind i hullerne og fastgøres med en klat silikone eller lignende. Rotter kan gnave sig igennem alt materiale som er blødere end jern, så hvis du lukker med cement eller mørtel, er det en god idé, at du samtidig bruger kyllingenet i cementen.

Rotterne kommer ind i huset via min kloakudluftning, hvordan lukker jeg den?

I mange tilfælde er det nok at rulle en ”pølse” af kyllingenet og stoppe den ned i kloakudluftningen. Vær dog meget opmærksom på, at den ikke kan falde ned i røret og lave forstoppelse. Du kan også få en VVS-montør til at montere en såkaldt vacuumventil på udluftningen, men du skal blot sørge for, at der spærres med kyllingenet eller en stålrist under vacuumventilen, da rotterne ellers vil kunne gnave ventilen i stykker.

Hvornår er rottebekæmpelsen slut?

Når rottebekæmperen ved et af sine besøg kan konstatere, at rotterne er bekæmpet effektivt, vil du få at vide, at sagen hermed er afsluttet. Rottebekæmperen medtager fælder, evt. døde rotter og giftrester.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke får rotter igen?

Du kan aldrig være helt sikker. Men du kan nedsætte risikoen for rotteforekomst betydeligt ved at sørge for at

  • kloaksystemet er i god stand
  • ejendommen er "rottetæt"
  • der ikke er noget på grunden som tiltrækker rotter (f.eks. ved hønse- eller kaninhold, fuglefodring, åbne kompostbeholdere samt rod, affald og skrammel ved udendørs arealer).

Du finder flere oplysninger og vejledninger om rottesikring på siden der handler om Hvad du kan gøre.


Indholdsansvarlig Tina Stabell Olesen, to@horsens.dk