Vis emner under Forside

Tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2012-2015, Administrationspraksis

22. marts 2017

Vedtagelse af tillæg nr. 22 til spildevandsplan 2012-2015, Administrationspraksis. Horsens Byråd har på sit møde den 28. februar endeligt vedtaget tillg nr. 22 til spildevandsplanen, Administrationspraksis. Tillæg nr. 22 kan ses her.

Forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune

13. marts 2017

Tillægget omhandler kloakering og etablering af regnvandsbassin i det ny boligområde Østerhåb Vest, 8700 Horsens.
Har du bemærkninger til forslaget, skal de, senest d. 8. maj 2017, sendes til spildevand@horsens.dk.
Afgørelse vedr. miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d. 10. april 2017.

Se Forslag her

Vedtaget Helhedsplan for Hansted-Egebjerg

08. marts 2017

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg – en lille by midt i naturen

Horsens Byråd har på sit møde den 28. februar 2017 vedtaget Helhedsplan for Hansted-Egebjerg til offentliggørelse.

Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling m.v.

Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter.

Planen kan ses på http://helhedsplaner.horsens.dk/

Vedtaget Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe

07. marts 2017

Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelsen af et areal ved Sundbakken – vest for Superbrugsen – del af matr.nr. 8a Stensballe by, Vær.

Kommuneplantillægget omdanner områdeanvendelsen fra offentligt formål – institutionsbyggeri til bolig formål – tæt-lav.

Der vil efterfølgende skulle udarbejdes lokalplan for området.

Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-21 og tillæg 37 til Kommuneplan 2013, Campusgrunden, Horsens

07. marts 2017

Byrådet har en vision om, at campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

Forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om en ændret planlægning for området.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljøvurdering, som kan læses på lokalplanens hjemmeside.

Forslag til Tillæg 37 til Kommuneplan 2013, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-21, kan ses her:


Skal der være vandråd og skal din forening være med?

07. marts 2017

Skal der være vandråd og skal din forening være med?

Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, udmønter denne bemyndigelse. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:

1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.
På den baggrund, og efter aftale med miljø- og fødevareministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 3. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Med bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Anmodning om oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer og suppleanter kan, for hovedvandopland 1.5 Randers Fjord, ske til Viborg kommune på mail naturogvand@viborg.dk.
For hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord skal henvendelsen ske til Hedensted Kommune på mail Naturogmiljo@Hedensted.dk

Hovedvandoplandene kan ses på Miljø- og fødevareministeriets miljøgis, som du finder her: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje, Flintebakken, Horsens

07. marts 2017

Horsens Kommune har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor området for lokalplan 2015-7, Boliger, Flintebakken.

Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra offentlige og private skove og størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §17.

Horsens Kommune har ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen inden for hele lokalplanområdet, begrundet i den betydelig administrative forenkling dette vil medføre for kommunen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i deres afgørelse lagt vægt på dette, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte. Styrelsen har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af skovbyggelinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for beskyttede dyrearter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har valgt at reducerer skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet.

Styrelsens afgørelse kan ses her.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni  2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Indkaldelse af idéer og forslag til udvidelse af ramme til rekreative formål, Bakkelunden

21. februar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt rekreativt område i Dagnæs.

Området ligger mellem Bjerrevej, Vibevej og Rypevej, og afgrænses mod nord af Dagnæs Bæk og et boligområde ved Lollandsgade.

Det meste af området er en gammel losseplads, og er i dag omfattet af rammen HR.01.G.2, der udlægger det til rekreative formål.

I forbindelse med den indledende planlægning, ønsker Horsens Kommune at udvide gældende ramme, til at omfatte Dagnæs Bæk, der i dag ligger udenfor den rekreative ramme, da det vil være naturligt at se områderne som en helhed.

Se oplægget her:

Forslag til tillæg, Spildevandsplan

06. februar 2017

Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2012-2015

Tillægget omhandler separat kloakering af ejendomme i opland A261 - Frivangsalle.
Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 3. april 2017, sendes til spildevand@horsens.dk.
Afgørelse om miljøscreening kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet inden 6. marts 2017.

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Vedtagne Lokalplan 2016-7 og Tillæg 30 til Kommuneplan 2013, Boliger, Flintebakken, Horsens

31. januar 2017

Kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-7 boliger, Flintebakken, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Flintebakken, matr.nr. 883a, Horsens Markjorder, Horsens.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav bebyggelse i op til 2 etager plus mulighed for tagterrasse. Området disponeres med 15 parcelhusgrunde, boligvej og rekreative fællesarealer.

Lokalplanområdet ligger i et højt terræn, som falder cirka 10 meter indenfor afgrænsningen. Terrænfaldet bidrager med en smuk udsigt til Nørrestrand.

Lokalplan 2016-7 kan ses her:

Tillæg 30-2013 kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Indkaldelse af idéer og forslag til et nyt campusområde i Horsens – Ny afgrænsning

04. januar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt campusområde i Horsens ved stationen og busterminalen. Området ligger mellem Godsbanegade, Emil Møllers Gade, Konsul Jensens Gade og Løvenørnsgade.

Se oplægget her:

Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens.

20. december 2016

Byrådet har d. 13. december 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens. Planforslagene er i offentlig høring fra den 20. december 2016 til den 14. februar 2017.

Forslag til Kommuneplantillæg 22, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens, er udarbejdet med henblik på at skabe et samlet planmæssigt grundlag for omdannelsen af Nordhavnen til bymæssige formål m.v. Planerne er grundlæggende i overensstemmelse med Byrådets visioner, som beskrevet i målene for byomdannelse i Kommuneplan 2013 og Masterplan - Horsens Havn 2010.

Planerne sikrer den overordnede struktur og infrastruktur og viderefører intentionerne om kanal, sigtelinier fra den eksisterende by, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, destinationer, udadvendte stueetager, klimaforhold og parkering.

Planerne muliggør etablering af den overordnede infrastruktur i området. Planerne danner samtidig  baggrund for efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, der åbner for omdannelse af hovedparten af Nordhavnen til en ny, attraktiv bydel med boliger, erhverv, butikker, service, restauranter, en ny kanal, en ny ø i fjorden, rekreative anlæg m.v.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planernes indvirkning på miljøet.

Har du bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg og/eller lokalplanforslaget skal disse senest den 14. februar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses her

Lokalplanforslaget kan ses her

Miljørapporten kan ses her


Forslag til lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens. Med tilhørende VVM-afgørelse

20. december 2016

Byrådet har d. 13. december 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens. Planforslagene er i offentlig høring fra den 20. december 2016 til den 14. februar 2017.

 Forslag til Lokalplan 2016-23, Blandet bolig og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et udbud, som bygger på de tre hovedmålsætninger i Masterplan - Horsens Havn 2010: Byen for alle - Rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Investor ønsker at omdanne de centrale dele af Nordhavnen i Horsens til en ny levende bydel, i overensstemmelse hermed.

Med baggrund i Masterplanen og investors ønsker sikrer lokalplanen 1. etape af kanalen, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, mulighed for multiareal på vandfladen, destinationer, udadvendte stueetager, bygningshøjder, bygningsplacering, klimaforhold samt parkering.

Intentionen er at skabe en levende bydel med op til 77.000 m2 bebyggelse i form af leje- og ejerboliger i varierende størrelse. Hertil kommer kontorer, dagligvarebutik, restaurant, hotel, cafeer m.v.

På kanten af og ud i havnebassinet ved kanalens begyndelse etableres en gruppe relativt høje bygninger.

En af disse vil være på op til 20 etager og vil stå som et vartegn for den nye bydel, der inviterer "byen tilbage til havnen", jvf. Masterplan - Horsens Havn 2010 og som et pejlemærke for et af Nordhavnens centrale steder.

Kontakten til vandet øges ved at etablere den vestlige fjerdedel af den påtænkte kanal gennem Nordhavnen.

Dele af området er påvirket af støj fra Erhvervshavnen og/eller trafikstøj. Boliger og udendørs opholdsarealer skal derfor indrettes og afskærmes, så de vejledende støjgrænser overholdes.

Den bevaringsværdige bygning, der i dag anvendes af Nopa, tillades nedrevet. Ejendommen har en SAVE bevaringsværdi på 4 (SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Har du bemærkninger til forslaget til lokalplanforslaget skal disse senest den 14. februar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

Lokalplanforslaget kan ses her:

Miljørapporten kan ses her:

VVM afgørelse

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Realisering af lokalplanen vurderes at være et projekt, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, hvor følgende punkter er relevante

•pkt. 11a) Infrastrukturprojekter i byzone, herunder opførelse af butiks-centre og parkeringsanlæg, og

•pkt. 11f) Anlæg af vandveje, kanalbygning og vandløb.

Horsens Kommune har på baggrund af en screening afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt for så vidt angår landarealer.

Den del af projektet, der omfatter opfyldning på søterritoriet og etablering af rekreativ kanal skal ligeledes anmeldes til Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed i henhold til VVM-bekendtgørelsen for søterritoriet.

Screeningen og afgørelsen kan ses her:

Afgørelse og begrundelse indgår endvidere i lokalplanforslaget.

Klagevejledning VVM-afgørelse:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 17. januar 2017.


Vedtagne Lokalplan 2016-4 og Kommuneplantillæg 2013-36, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22, Horsens

07. december 2016

Byrådet har d. 22. november 2016 vedtaget Kommuneplantillæg 36 og Lokalplan 2016-4, Boliger, Havnefronten, Jens Hjernøes Vej 18-22 endeligt.

Som led i den omdannelsen af Nordhavnen til byformål giver planerne mulighed for at etablere et etageboligområde med op til 90 boliger, umiddelbart nord for den påtænkte offentlige promenade langs havnebassinet.

Kommuneplantillægget kan ses her.

Lokalplanen kan ses her.


Forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016 - 25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens

30. november 2016

Byrådet har på mødet den 22. november 2016 valgt at offentliggøre forslag til tillæg 38 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-25, dagligvarebutik, Sundvej, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Sundvej 90-94, matr.nr. 284 c, bb og m, Horsens Markjorder, Horsens.

Formålet med kommuneplantillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Sundvej, at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret (dvs. hvor meget butiksareal, der kan bygges i området), samt at ændre kommuneplanrammerne i overensstemmelse med bydelscentrets afgrænsning.

I forbindelse med lokalplanforslaget har bygherre bedt om en udbygningsaftale i forhold til trafikafviklingen til og fra butikken. Der forligger et udkast til udbygningsaftale.

Hvis du har bemærkninger til planforslagene, skal disse senest den torsdag den 26. januar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

KP-tillæg, forslag kan ses her:    

LP-forslag kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2016-22 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2013, Kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

09. november 2016

Horsens byråd vedtog på sit møde den 25. oktober 2016 at offentliggøre Forslag til Kommuneplantillæg 9-2013, ”Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens og Forslag til lokalplan 2016-22, ”Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens”

 

Formålet med planforslagene er henholdsvis at fastlægge områdets anvendelse til kolonihavehuse og rekreative formål samt at lovliggøre  de eksisterende kolonihavehuse og samtidig udstikke bestemmelser for områdets og bebyggelsens fremtidige anvendelse.

Forslag til Tillæg 9 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-22 kan ses her:


Forslag til Tillæg 2013-40, Boliger, Sundbakken, Stensballe

02. november 2016

Hermed offentliggøres Kommuneplantillæg 2013-40, Boliger, Sundbakken, Stensballe.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af et areal ved Sundbakken i Stensballe til at kunne anvendes til tæt-lav boliger.

Forslaget til kommuneplantillægget kan ses her:


Vedtagne Lokalplan 2016-17 og Tillæg 2013-33, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv, Sejet

02. november 2016

Hermed offentliggøres henholdsvis  KP-tillæg 2013-33 og Lokalplan 2016-17, Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv, Sejet. Formålet med planlægningen er primært at rette op på en uhensigtsmæssighed i den gældende lokalplan for Sejet – Lokalplan nr. 177.

Lokalplanen er udarbejdet som et tillæg til den eksisterende lokalplan, som fortsat er gældende. Planerne kan læses på nedenstående links:

Lokalplanen kan ses her:

Tillægget kan ses her:


Forslag – Trafikplan 2017 for den kollektive busbetjening i Horsens kommune.

01. november 2016

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015, at den kollektive busbe-tjening i Horsens Kommune skal optimeres og udvikles, bl.a. set i lyset af de tiltagende fremkommelighedsproblemer i trafikken og de øgede økonomiske udfordringer mht. den kollektive trafik.

Horsens kommune har derfor, i et samarbejde med Midttrafik, igangsat udarbejdelsen en ny trafikplan for den kollektive bustrafik. Det forslag til trafikplanen som nu foreligger er derfor ikke en færdig plan, idet det er tanken at borgere og brugere af den kollektive trafik skal inddrages i tilblivelsen af den endelig trafikplan.

Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden fra den 1. november til og med den 12. december 2016 

Læs mere om forslaget her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej - areal imellem Farvergade og Allegade

20. oktober 2016

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en offentlig vej som ligger imellem Farvergade og Allegade.

Vejen er en blind gade som ikke længere tjener et alment formål. Gaden er endvidere spærret med en bom ca. 25 meter fra Allegade således, at det kun er muligt at komme igennem på cykel eller gående – dette på trods af at den offentlige vej ender blindt længere fremme.  

Læs Partshøringen her

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej - del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade, samt pladsen Andeas Steenbergs Plads.

20. oktober 2016

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade, samt pladsen Andr Steenbergs Plads.

Konsul Jensens Gade spærres i den vestlige ende, men det er stadig muligt for de tilgrænsende ejendomme(matrikler) at benytte konsul Jensens Gade som adgangsvej. I den vestlige ende etableres der en nedkørsel til en privat p-klæder som adgang til matr. Nr. 1080e.     

Læs partshøringen her

Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 sendes i høring

17. oktober 2016

Horsens Kommune har udarbejdet forslag til handleplaner, der de næste 6 år skal være med til at sikre naturen i kommunens fem internationale naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder.

Forslag til Helhedsplan for Hansted-Egebjerg

30. august 2016

Helhedsplanen er i høring fra den 30. august 2016 til den 25. oktober 2016.

Forslag til Helhedsplan for Hansted-Egebjerg kan ses her:

Forslag til Udviklingsplan for Brædstrup

30. august 2016

Udviklingsplanen er i høring fra den 30. august 2016 til den 25. oktober 2016.

Forslag til Udviklingsplan for Brædstrup kan ses her:

Revurdering af miljøgodkendelse (Bollervej 175, 8700 Horsens

17. august 2016

Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens påbegynder revurdering af den eksisterende kapitel 5 miljøgodkendelse som er meddelt til ejendommen på Bollervej 175, 8700 Horsens, tilhørende Peder Pedersen. Læs mere her 

Anbefalinger til god integration i civilsamfundet

29. juni 2016
Udvalget for Internationalisering og Integration sender hermed anbefalinger til god integration i civilsamfundet i offentlig høring.

Recommendations for Succesful Integration in Horsens

29. juni 2016
The Committee for Internationalisation and Integration hereby announces ’Recommendations for Successful Integration in Horsens’ open for hearing.

Forslag til lokalplan 2016-9 og tillæg 31 til Horsens Kommuneplan 2013

03. maj 2016

Byrådet har d. 26.04.2016 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-9 og tillæg 31 til Horsens Kommuneplan 2013-2025.

Kommuneplantillæg

Tillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplanforslaget, fordi lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre den samlede bebyggelsesprocent fra 150 til maksimalt 190.

Lokalplanforslaget
Formålet med lokalplanforslaget er, at give mulighed for at området kan anvendes til offentlige formål i form af skole med tilhørende faciliteter.

Lokalplanområdet, som i dag fungerer som skole, er på ca. 3.800 m² og er beliggende i tæt bymæssig sammenhæng ved bymidten i Horsens. Vest for området ligger Nordre Kirkegård, som er udpeget i Kommuneplan 2013 som kulturmiljø.

Det er intentionen med lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanområdets eksisterende bebyggelse består i dag af sammenhængende etageejendomme samt et byhus.

Størstedelen af lokalplanområdets bebyggelse har middel bevaringsværdier, som er registreret efter SAVE-metoden (SAVE er en sammenskrivelse af ”Survey of Architectural Values in the Environment” = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

I lokalplanen fastlægges bestemmelser for de bevaringsværdige facader mod Hulvej samt udformning og placering af tilbygning og nybyggeri indenfor området. Lokalplanen giver mulighed for nedrivning af det bevaringsværdige byhus, Hulvej 9 med bevaringsværdi 5. Ved opførelse af nybyggeri (huludfyldning ved Hulvej 7-9) gives mulighed for at skabe større sammenhæng i facaderækken.  

Lokalplanen søger desuden, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

Hvis du har bemærkninger til planforslagene, skal disse senest den 28. juni 2016 sendes til planogby@horsens.dk.

Lokalplanforslaget kan sesher

Kommuneplantillægget kan sesher

Høring - Nedlæggelse af offentligt vejareal - del af Steen Blichers vej

08. februar 2016

Horsens kommune er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Steen Blichers vej, 8700 Horsens. Læs mere her

Vedtaget Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

24. september 2015

Byrådet har på sit møde den 25. august 2015 vedtaget Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 28. september 2015.

Nedgravede affaldsstationer

Høring om placering af nedgravede affaldsstationer

20. februar 2015

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af affaldshåndteringsplanen i december 2013, at der i Horsens midtby skal etableres nedgravede affaldsstationer. Arbejdet med at få etableret affaldsstationerne vil ske i perioden april – september, og de er klar til brug i slutningen af september.  

Høring vedr. sammenlægning af Torstedskolen og Hattingskolen

26. november 2014
Byrådet besluttede den 25. november 2014, at sende forslag om ændring af Horsens Kommunes skolestruktur i høring.
Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori