Vis emner under Forside

Partshøring om nedlæggelse af offentlig vej , del af Våbensholmvej.

07. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlig vej Våbensholmvej, 8740 Brædstrup. Se kortbilag

Vejen er en grusvej som ligger imellem Lillebuskvej og Stidsmøllevej. Alle tilgrænsende ejendomme/matrikler er ejet af Mattrup Gods A/S. Der er en enkelt boligejendom (ejet af Mattrup Gods A/S) som trafikbetjenes via vejen, samt nogle skovarealer (skovarealerne kan dog trafikbetjenes via en anden offentlig vej) og landbrugsarealer (ejet af Mattrup Gods A/S).
Læs mere her

Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015.

24. maj 2017

Forslag til tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler plan for indsatser overfor oveløbsbygværker udpeget i Statens Vandområdeplan. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 19. juli 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. Afgørelse om miljøscreening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 21. juni 2017. Tillæg ses her

Endelig vedtagelse af tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens.

16. maj 2017

Byrådet har d. 24. april 2017 vedtaget tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens endeligt.

Planerne skal skabe et samlet planmæssigt grundlag for omdannelsen af Nordhavnen til bymæssige formål m.v. Planerne er grundlæggende i overensstemmelse med Byrådets visioner, som beskrevet i målene for byomdannelse i Kommuneplan 2013 og Masterplan - Horsens Havn 2010.

Planerne sikrer den overordnede struktur og infrastruktur og viderefører intentionerne om kanal, sigtelinier fra den eksisterende by, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, destinationer, udadvendte stueetager, klimaforhold og parkering.

Planerne muliggør etablering af den overordnede infrastruktur i området. Planerne danner samtidig baggrund for efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, der åbner for omdannelse af hovedparten af Nordhavnen til en ny, attraktiv bydel med boliger, erhverv, butikker, service, restauranter, en ny kanal, en ny ø i fjorden, rekreative anlæg m.v.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planernes indvirkning på miljøet. Miljørapporten offentliggjordes sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan ses via links i planerne.

Kommuneplantillægget kan ses her.

Lokalplanen kan ses her.


Endelig vedtagelse af lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens.

16. maj 2017

Byrådet har på sit møde d. 24. april 2017 vedtaget lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens endeligt.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et udbud, som bygger på de tre hovedmålsætninger i Masterplan - Horsens Havn 2010: Byen for alle - Rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Intentionen er at skabe en levende bydel i den centrale del af Nordhavnen med op til 77.000 m2 bebyggelse i form af leje- og ejerboliger i varierende størrelse. Hertil kommer kontorer, dagligvarebutik, restaurant, hotel, cafeer m.v.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for etablering af 1. etape af kanalen, adgang til vandet, opholdsmuligheder, promenade, mulighed for multiareal på vandfladen, destinationer, byggemuligheder, udadvendte stueetager, bygningshøjder, bygningsplacering, klimaforhold, parkering mv. På kanten af og ud i havnebassinet ved kanalens begyndelse etableres en gruppe relativt høje bygninger. En af disse vil være på op til 20 etager og vil stå som et vartegn for den nye bydel.

Den bevaringsværdige bygning, der i dag anvendes af Nopa, tillades nedrevet.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet. Miljørapporten offentliggjordes sammen med planforslaget. Ved den endelige vedtagelse af planerne er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til Miljøvurderingsloven. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse kan ses via links i planerne.

Lokalplanen er i overensstemmelse med Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplanen kan ses her.


Offentlig høring – Reguleringsprojekt

08. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på adressen Egeskovvej 15, 17, 17a,17b og, beliggende på matr. nr. 58a, 58c og 12u, Egebjerg By, Hansted. I forbindelse med afvikling af fremtidig trafik til og fra erhvervsgrundene nr. 17 og nr. 17a på Egebjerg Skovvej, er det nødvendigt at lave en overkørsel af den lille bæk, der krydser nr. 17b på Egebjerg Skovvej, samt flytte bækken 2 steder.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 9. juni 2017.

Forslag til ophævelse af byplanvedtægterne B og 14

03. maj 2017

Horsens Byråd har på sit møde den 25. april 2017 besluttet at sende forslag om Ophævelse af  Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 i høring. Høringsbrevet sendes til direkte parter i sagen – beboere i områderne samt tilstødende 7 omkringliggende ejere af ejendomme.

Byplanvedtægt B kan læses her:

Byplanvedtægt 14 kan læses her:

Høringsfristen udløber den 25. juli 2017.

Høringsbrevet kan ses her:

Vedtagne Lokalplan 2016-25 og Tillæg 38 til Kommuneplan 2013, Dagligvare butik, Sundvej, Horsens

02. maj 2017

Byrådet har d. 24. april 2017 vedtaget Kommuneplantillæg 38 og Lokalplan 2016-25, Dagligvare butik, Sundvej, Horsens, endeligt.

Kommuneplantillægget, udvider området for bydelscenter Sundvej, og hæver arealrammen for detailhandelen, det betyder at der inden for bydelscenteret kan bygges flere butikskvadratmeter.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af dagligvarebutik på 2200 m2, på Sundvej 90-94, og udlægger området til centerformål, bydelscenter.

Kommuneplantillægget kan ses her.

Lokalplanen kan ses her.

 

Forslag til Lokalplan 2016-26, Dagligvare butik, Bygaden og Tillæg 39 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, Stensballe.

02. maj 2017

Byrådet har på mødet den 24 april 2017 vedtaget at sende forsalget til planerne, i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013 er at udvide afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, samt at hæve den samlede arealramme for hvor meget butiksareal, der kan bygges indenfor bydelscentret.

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Haldrupvej/Bygaden i Stensballe.

Realiseringen af lokalplanen vil indebære, at bygherren opkøber og nedriver 5 eksisterende husstande for enden af Højmarksvej, for at få et areal fri til etablering af butik på 1200 m2 + 200 m2 personalefaciliteter, samt anlæg af p-plads til kunderne og en tilkørselsvej til og fra Bygaden.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Lokalplanforslaget kan ses her:

Forslag til Tillæg 39 kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2016-30 og Tillæg 46 til Kommuneplan 2013, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens.

02. maj 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-46  og forslag til Lokalplan 2016-30, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne en tidligere losseplads i Dagnæs op til Dagnæs bæk til bypark.

Horsens Kommune ønsker, at der ved omdannelsen skabes mulighed for at tilføre området overskudsjord, hvorved der skabes et spændende bakket parklandskab med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter såvel læring og leg, som ophold og andre rekreative aktiviteter i området.  

Der er viden om jordforurening på arealet. Ved omdannelse til bypark vil der blive iværksat nødvendige tiltag for at sikre, at der ikke er risiko for mennesker og miljø.

Lokalplanområdet ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i den sydlige bydel Dagnæs, syd for Dagnæs Bæk. Området er ca. 6,4 ha stort og ligger idag i byzone, men uden adgang for offentligheden.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter ophold, læring og leg i området. Indretningen vil tilgodese alle aldersgrupper og henvende sig til såvel borgere, der ønsker at være aktive som andre, der ønsker at opholde sig i bydelens nye grønne oase.

Adgangen til området sker via stiforbindelser fra forskellige retninger, mens adgang med bil er planlagt fra Bjerrevej, hvor der anlægges parkeringsplads.

Det overordnede mål med projektet er, ved at genanvende overskudsjord, at tilføre bydelen en ny herlighedsværdi ved at udnytte et areal, der i dag ligger ubenyttet hen.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Forslag til Tillæg 2013-46 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-30 kan ses her:


Vedtagne Lokalplan 2016-9 og Tillæg 31 til kommuneplan 2013, Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens.

02. maj 2017

Tillæg 31 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-9 er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Hulvej Skole om at sikre mulighed for fysisk udvikling af områdets eksisterende skole. Formålet med tillæg 31-2013 til Kommuneplan 2013 er at hæve bebyggelsesprocenten fra 150 til 190 og dermed give mulighed for at fortætte eksisterende bebyggelse.

Det er intentionen med Lokalplan 2016-9 at fastlægge områdets anvendelse til institutionsformål og give mulighed for en fremtidig optimering af skolens fysiske forhold og dermed skabe bedre forhold for skolens elever.

Lokalplanen søger, gennem sine bestemmelser, at tage hensyn til kulturmiljøet ved Nordre Kirkegård (vestlig for lokalplanens afgrænsning) med bestemmelser vedrørende nybyggeri og tilbygningers placering, udformning samt terrænregulering i skolegården.

Tillæg 31 kan ses her:

Lokalplan 2016-9 kan ses her:


VVM afgørelse (nyttiggørelse af overskudsjord)

02. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget VVM-anmeldelse af projekt om nyttiggørelse af overskudsjord på Bjerrevej 20, 8700 Horsens. I projektet etableres et rekreativt landskab på en tidligere losseplads (Dagnæs Bækkelund Losseplads). Det rekreative landskab skabes med overskudsjord fra anlægsprojekter i Horsens Kommune.

Ifølge VVM- bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det pågældende projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11b (anlæg til bortskaffelse af affald).

Horsens Kommune har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her:

Bilag 1 VVM anmeldelse kan ses her:

 

 


Vedtaget Udviklingsplan for Brædstrup – byen der har alt

04. april 2017

Horsens Byråd har på sit møde den 28. marts 2017 vedtaget Udviklingsplan for Brædstrup til offentliggørelse.

Planen beskriver Brædstrups styrker og udfordringer, formulerer visioner for byens fremtid og en strategi for, hvordan visionerne kan blive til virkelighed.

Det er planens formål, at

  • Beskrive initiativer til at skabe vækst og en levende by
  • Skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold i Brædstrup og formulere eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter
  • Indarbejde hensigterne i "Vision for Horsens Kommune" og "Bosætningsstrategi 2015-2019"

Planen kan ses her: 

Forslag til Kommuneplantillæg 2013-42 og Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens

04. april 2017

Forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens, er udarbejdet for at kunne realisere en del af et overordnet ideoplæg.

Forslag til Lokalplan 2016-27 skal skabe mulighed for, at der kan udvikles et attraktivt og spændende butiks- og boligområde med et moderne bymæssigt udtryk i den sydlige del af Horsens bymidte. Der vil i alt kunne etableres ca. 550 boliger i området fra 4 til 14 etager.

Området trafikbetjenes fra Niels Gyldings Gade mod syd, Ove Jensens Alle mod øst og Sankt Helene Vej mod nordvest. Niels Gyldings Gade forskydes mod nord og skaber derved plads til en bolig- og butiksbebyggelse langs Bygholm Å, der samtidig aktiveres med cykel- og gangsti og opholdssteder ned til åen.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljøvurdering og VVM-redegørelse. Miljørapporten offentliggøres sammen med planforslagene.

Forslag til Tillæg 2013-42, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-27, kan ses her:


Forslag til Kommuneplantillæg 2013-45 og Lokalplan 2016-29, Boliger, Strandkærvej 40, Horsens

04. april 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-45 og Forslag til Lokalplan 2016-29 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at anvende en ejendom, matr.nr. 3 b Dagnæs by, Tyrsted i Horsens sydby til etablering af tæt-lav boliger. Kommuneplantillægget gør det muligt, at ejendommen kan anvendes til tæt-lav boliger, mens lokalplanen mere detaljeret bestemmer hvordan ejendommen skal disponeres i forhold til antallet af boliger størrelser udseende m.m.” Lokalplanen bestemmer endvidere, at en del af de bevaringsværdige bygninger forbliver og indrettes til boliger.

Forslag til Tillæg 2013-45 kan ses her:

Forslag til lokalplan 2016-29 kan ses her:

 


Forslag til Lokalplan 2016-21 og tillæg 37 til Kommuneplan 2013, Campusgrunden, Horsens

07. marts 2017

Byrådet har en vision om, at campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

Forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om en ændret planlægning for området.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljøvurdering, som kan læses på lokalplanens hjemmeside.

Forslag til Tillæg 37 til Kommuneplan 2013, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-21, kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens.

20. december 2016

Byrådet har d. 13. december 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til lokalplan 2016-1, Rammelokalplan, Nordhavnen, Horsens. Planforslagene er i offentlig høring fra den 20. december 2016 til den 14. februar 2017.

Forslag til Kommuneplantillæg 22, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens og forslag til Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens, er udarbejdet med henblik på at skabe et samlet planmæssigt grundlag for omdannelsen af Nordhavnen til bymæssige formål m.v. Planerne er grundlæggende i overensstemmelse med Byrådets visioner, som beskrevet i målene for byomdannelse i Kommuneplan 2013 og Masterplan - Horsens Havn 2010.

Planerne sikrer den overordnede struktur og infrastruktur og viderefører intentionerne om kanal, sigtelinier fra den eksisterende by, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, destinationer, udadvendte stueetager, klimaforhold og parkering.

Planerne muliggør etablering af den overordnede infrastruktur i området. Planerne danner samtidig  baggrund for efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner, der åbner for omdannelse af hovedparten af Nordhavnen til en ny, attraktiv bydel med boliger, erhverv, butikker, service, restauranter, en ny kanal, en ny ø i fjorden, rekreative anlæg m.v.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planernes indvirkning på miljøet.

Har du bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg og/eller lokalplanforslaget skal disse senest den 14. februar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

Forslaget til kommuneplantillæg kan ses her

Lokalplanforslaget kan ses her

Miljørapporten kan ses her


Forslag til lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens. Med tilhørende VVM-afgørelse

20. december 2016

Byrådet har d. 13. december 2016 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-23, Blandet boliger og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Nordhavnen, Horsens. Planforslagene er i offentlig høring fra den 20. december 2016 til den 14. februar 2017.

 Forslag til Lokalplan 2016-23, Blandet bolig og erhverv, Nopagrunden og Jernlageret, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et udbud, som bygger på de tre hovedmålsætninger i Masterplan - Horsens Havn 2010: Byen for alle - Rammer for det gode liv - Adgang til vandet.

Investor ønsker at omdanne de centrale dele af Nordhavnen i Horsens til en ny levende bydel, i overensstemmelse hermed.

Med baggrund i Masterplanen og investors ønsker sikrer lokalplanen 1. etape af kanalen, adgangen til vandet, opholdsmuligheder, promenade, mulighed for multiareal på vandfladen, destinationer, udadvendte stueetager, bygningshøjder, bygningsplacering, klimaforhold samt parkering.

Intentionen er at skabe en levende bydel med op til 77.000 m2 bebyggelse i form af leje- og ejerboliger i varierende størrelse. Hertil kommer kontorer, dagligvarebutik, restaurant, hotel, cafeer m.v.

På kanten af og ud i havnebassinet ved kanalens begyndelse etableres en gruppe relativt høje bygninger.

En af disse vil være på op til 20 etager og vil stå som et vartegn for den nye bydel, der inviterer "byen tilbage til havnen", jvf. Masterplan - Horsens Havn 2010 og som et pejlemærke for et af Nordhavnens centrale steder.

Kontakten til vandet øges ved at etablere den vestlige fjerdedel af den påtænkte kanal gennem Nordhavnen.

Dele af området er påvirket af støj fra Erhvervshavnen og/eller trafikstøj. Boliger og udendørs opholdsarealer skal derfor indrettes og afskærmes, så de vejledende støjgrænser overholdes.

Den bevaringsværdige bygning, der i dag anvendes af Nopa, tillades nedrevet. Ejendommen har en SAVE bevaringsværdi på 4 (SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

Lokalplanen forudsætter vedtagelse af tillæg 22 til Kommuneplan 2013, Blandede byformål, Nordhavnen, Horsens.

Lokalplanen er i overensstemmelse med forslag til Rammelokalplan 2016-1, Nordhavnen, Horsens.

Der er udarbejdet en miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Har du bemærkninger til forslaget til lokalplanforslaget skal disse senest den 14. februar 2017 sendes til planogby@horsens.dk.

Lokalplanforslaget kan ses her:

Miljørapporten kan ses her:

VVM afgørelse

Ifølge VVM-bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM-redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Realisering af lokalplanen vurderes at være et projekt, der er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, hvor følgende punkter er relevante

•pkt. 11a) Infrastrukturprojekter i byzone, herunder opførelse af butiks-centre og parkeringsanlæg, og

•pkt. 11f) Anlæg af vandveje, kanalbygning og vandløb.

Horsens Kommune har på baggrund af en screening afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt for så vidt angår landarealer.

Den del af projektet, der omfatter opfyldning på søterritoriet og etablering af rekreativ kanal skal ligeledes anmeldes til Kystdirektoratet, der er VVM-myndighed i henhold til VVM-bekendtgørelsen for søterritoriet.

Screeningen og afgørelsen kan ses her:

Afgørelse og begrundelse indgår endvidere i lokalplanforslaget.

Klagevejledning VVM-afgørelse:

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 17. januar 2017.


Forslag til Lokalplan 2016-22 og Tillæg 9 til Kommuneplan 2013, Kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

09. november 2016

Horsens byråd vedtog på sit møde den 25. oktober 2016 at offentliggøre Forslag til Kommuneplantillæg 9-2013, ”Rekreative formål og kolonihavehuse, Elbæk, Horsens og Forslag til lokalplan 2016-22, ”Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens”

 

Formålet med planforslagene er henholdsvis at fastlægge områdets anvendelse til kolonihavehuse og rekreative formål samt at lovliggøre  de eksisterende kolonihavehuse og samtidig udstikke bestemmelser for områdets og bebyggelsens fremtidige anvendelse.

Forslag til Tillæg 9 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-22 kan ses her:


Forslag til Tillæg 2013-40, Boliger, Sundbakken, Stensballe

02. november 2016

Hermed offentliggøres Kommuneplantillæg 2013-40, Boliger, Sundbakken, Stensballe.

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre anvendelsen af et areal ved Sundbakken i Stensballe til at kunne anvendes til tæt-lav boliger.

Forslaget til kommuneplantillægget kan ses her:


Forslag – Trafikplan 2017 for den kollektive busbetjening i Horsens kommune.

01. november 2016

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetaftalen for 2015, at den kollektive busbe-tjening i Horsens Kommune skal optimeres og udvikles, bl.a. set i lyset af de tiltagende fremkommelighedsproblemer i trafikken og de øgede økonomiske udfordringer mht. den kollektive trafik.

Horsens kommune har derfor, i et samarbejde med Midttrafik, igangsat udarbejdelsen en ny trafikplan for den kollektive bustrafik. Det forslag til trafikplanen som nu foreligger er derfor ikke en færdig plan, idet det er tanken at borgere og brugere af den kollektive trafik skal inddrages i tilblivelsen af den endelig trafikplan.

Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden fra den 1. november til og med den 12. december 2016 

Læs mere om forslaget her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej - areal imellem Farvergade og Allegade

20. oktober 2016

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en offentlig vej som ligger imellem Farvergade og Allegade.

Vejen er en blind gade som ikke længere tjener et alment formål. Gaden er endvidere spærret med en bom ca. 25 meter fra Allegade således, at det kun er muligt at komme igennem på cykel eller gående – dette på trods af at den offentlige vej ender blindt længere fremme.  

Læs Partshøringen her

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej - del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade, samt pladsen Andeas Steenbergs Plads.

20. oktober 2016

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade, samt pladsen Andr Steenbergs Plads.

Konsul Jensens Gade spærres i den vestlige ende, men det er stadig muligt for de tilgrænsende ejendomme(matrikler) at benytte konsul Jensens Gade som adgangsvej. I den vestlige ende etableres der en nedkørsel til en privat p-klæder som adgang til matr. Nr. 1080e.     

Læs partshøringen her

Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 sendes i høring

17. oktober 2016

Horsens Kommune har udarbejdet forslag til handleplaner, der de næste 6 år skal være med til at sikre naturen i kommunens fem internationale naturområder – de såkaldte Natura 2000-områder.

Revurdering af miljøgodkendelse (Bollervej 175, 8700 Horsens

17. august 2016

Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens påbegynder revurdering af den eksisterende kapitel 5 miljøgodkendelse som er meddelt til ejendommen på Bollervej 175, 8700 Horsens, tilhørende Peder Pedersen. Læs mere her 

Anbefalinger til god integration i civilsamfundet

29. juni 2016
Udvalget for Internationalisering og Integration sender hermed anbefalinger til god integration i civilsamfundet i offentlig høring.

Recommendations for Succesful Integration in Horsens

29. juni 2016
The Committee for Internationalisation and Integration hereby announces ’Recommendations for Successful Integration in Horsens’ open for hearing.

Høring - Nedlæggelse af offentligt vejareal - del af Steen Blichers vej

08. februar 2016

Horsens kommune er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Steen Blichers vej, 8700 Horsens. Læs mere her

Vedtaget Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald

24. september 2015

Byrådet har på sit møde den 25. august 2015 vedtaget Regulativ for husholdningsaffald og Regulativ for erhvervsaffald gældende fra 28. september 2015.

Nedgravede affaldsstationer

Høring om placering af nedgravede affaldsstationer

20. februar 2015

Byrådet besluttede i forbindelse med godkendelsen af affaldshåndteringsplanen i december 2013, at der i Horsens midtby skal etableres nedgravede affaldsstationer. Arbejdet med at få etableret affaldsstationerne vil ske i perioden april – september, og de er klar til brug i slutningen af september.  

Høring vedr. sammenlægning af Torstedskolen og Hattingskolen

26. november 2014
Byrådet besluttede den 25. november 2014, at sende forslag om ændring af Horsens Kommunes skolestruktur i høring.

Vælg periode for nyheder
« 2016
seneste 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori