Vis emner under Forside

Forslag til tllæg 32 til Kommuneplan 2013, Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

27. juni 2017

Forslag til tillæg 32 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens til Kommuneplan 2013 er udarbejdet, som første etape i realiseringen af Natur -og byudviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling", der pt. er under udarbejdelse.

Formålet med tillægget er at give mulighed for planlægning af et boligområde, med en varieret bebyggelse, baseret på naturen og landskabets kvaliteter.

Tillægget giver mulighed for varierede boligformer i en grøn og blå struktur; etageejendomme og punkthuse i 2-4 etager, tæt-lav, åben-lav parcelhuse og sokkeludstykninger.

Derudover giver tillægget også mulighed for at området kan rumme liberalt erhverv samt en dagligvarebutik ud mod Egebjergvej.

Tillægget vil desuden inddrage den eksisterende bebyggelse, der i dag ligger langs Egebjergvej og Nordre Strandvej.

Muligheden for planlægning for boliger, liberalt erhverv og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by.

Dette tillæg til Kommuneplan 2013 skal være vedtaget og indarbejdet i Kommuneplan 2017, når denne skal vedtages endeligt. Derfor fremsendes tillægget nu.

Kommuneplan 2017 sendes til politisk behandling i august, med forventet endelig vedtagelse i januar 2018.

Tillæg 32 ses her

Endelig vedtagelse - kommuneplanstillæg og lokalplan til Campus

27. juni 2017

Horsens Byråd har en vision om, at Campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med masser af forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

Campusbyen skal understøtte Horsens som en by med et attraktivt, byintegreret og sammenhængende undervisningsmiljø.

Byrådet vedtog den 28. februar 2017 at offentliggøre forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens.

Forslagene har været i offentlig høring fra den 7. marts 2017 til den 2. maj 2017.

Tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-21, Campus Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om en ændret planlægning for området.

Tillæg 37 kan ses her:

Lokalplan 2016-21 kan ses her:


Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af Industrimusseet, Horsens

27. juni 2017

Kommuneplantillægget udarbejdes for at danne det nødvendige plangrundlag for en udvidelse af "Industrimuseet" samt for opførelse af etageboliger i Ny Havnegade.

Boligerne opføres på et areal, der frastykkes Industrimuseet. Opførelse af nye boliger vil sikre en naturlig afslutning af selve Ny Havnegade.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet en lokalplan for området, som er i overensstemmelse med nærværende forslag til kommuneplantillæg.

Det er den fælles intention for planlægningen at forskønne området og binde det sammen med de tilstødende havnearealer, der er under omdannelse.

Forslag til Tillæg 43 kan ses her:

Forslag til kommuneplanstillæg til Søndergade

27. juni 2017

Horsens byråd ønsker en levende og varieret midtby med mange oplevelser.

Midtbyen skal være et godt sted at bo, at handle og at arbejde - og frem for alt skal midtbyen være kommunens centrale og dynamiske samlingssted.

Kommuneplantillæggets formål er at skabe en planlægningsmæssig ramme for at anlægge en tidssvarende gågade/væregade med byrumsdesign.

Der skabes de bedst mulige rammer for både et levende byliv og et aktivt handelsliv med b.la. fokus på en høj grad af tilgængelighed, servicefunktioner og tryghed.

Horsens Kommune har inviteret til en konkurrence, hvor ansøgere kan komme med deres bud på en multifunktionel midtby.

Forslag til Tillæg 47 kan ses her:


Forslag til tillæg 48 til Kommuneplan 2013 og Forslag til lokalplan 2017-04, Offentlige formål og erhverv, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

27. juni 2017

Byrådet har d. 20.juni 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-04 og tillæg til Horsens Kommuneplan 2013-2025.

Det betyder planerne

Formålet med planerne er, at skabe mulighed for blandt at placere Horsens Rådhus i de bygninger, der i dag rummer VIA University College.

Planerne vil med anvendelsesbestemmelser sikre, at den nordlige del af de eksisterende bygninger blandt andet kan anvendes til offentlig administration, f.eks. som rådhus.

Det er også formålet med planerne, at sikre muligheder for udviklingen af Vitus Bering Innovation Park, til udviklingsorienterede virksomheder og iværksætteri, der understøtter området, som et dynamisk og innovativt udviklings- og vidensmiljø.

Lokalplanen og tillægget er i offentlig høring i 8 uger fra den 27. juni til den 22. august 2017.

Lokalplanforslaget kan ses her

Forslag til Kommuneplantillægget kan ses her


Vedtagne Tillæg 9 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-22, Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens

27. juni 2017

Horsens Byråd har på sit møde den 20. juni 2017 endeligt vedtaget henholdsvis Kommuneplantillæg 9-2013 og Lokalplan 2016-22, Lovliggørelse af kolonihavehuse, Elbæk, Horsens.

Plangrundlaget er udarbejdet med henblik på lovliggørelse af ”fiskerhusene” som har ligget langs på den nordlige side af Horsens Fjord siden begyndelsen af 1900 tallet. Plangrundlaget bliver samtidig grundlaget for den fremadrettede administration af området.

Tillæg 9 kan ses her:

Lokalplan 2016-22 kan ses her:


Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje, Provstlund Alle, Lund

27. juni 2017

Horsens Kommune har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor området for lokalplan 2016-16 Boliger, Provstlund II, Lund.

Lokalplanområdet ligger under 300 m fra den privatejede Provstlund Skov, og en del af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 17.

Horsens Kommune har ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet, begrundet med den administrative forenkling dette vil medføre for kommunen.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har lagt vægt på at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har valgt at reducerer skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet.

Styrelsens afgørelse kan ses her.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni  2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.


Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej.

26. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsvej, 8700 Horsens.

Kommunen har den 25. januar 2017 udsendt en partshøring omkring nedlæggelse af 2 vejstrækninger – henholdsvis Spedalsø torv og Ægirsgade. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej partshøringen vedrører alene nedlæggelsen af Ægirsgade . Læs mere her

Partshøring om nedlæggelse af offentlig vej , del af Våbensholmvej.

07. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlig vej Våbensholmvej, 8740 Brædstrup. Se kortbilag

Vejen er en grusvej som ligger imellem Lillebuskvej og Stidsmøllevej. Alle tilgrænsende ejendomme/matrikler er ejet af Mattrup Gods A/S. Der er en enkelt boligejendom (ejet af Mattrup Gods A/S) som trafikbetjenes via vejen, samt nogle skovarealer (skovarealerne kan dog trafikbetjenes via en anden offentlig vej) og landbrugsarealer (ejet af Mattrup Gods A/S).
Læs mere her

Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori