Vis emner under Forside

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

31. oktober 2017

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens.

Forslag til Lokalplan 2016-14 er udarbejdet som første etape i realiseringen af Natur- og byudviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling", som pt. er i offentlig høring.

Lokalplanområdet er ca. 66 ha og giver mulighed for varierede boligformer i en grøn og blå struktur; etageejendomme og punkthuse i 2-4 etager, tæt-lav, parcelhuse og sokkeludstykninger. Derudover giver lokalplanen også mulighed for at rumme liberalt erhverv samt en dagligvarebutik ud mod Egebjergvej.

Lokalplanen er en fleksibel plan, der giver mulighed for stor variation i boligtyper og i antallet af boliger, der kan imødekomme kommunens fremtidige behov.

Lokalplanen vil desuden omfatte den eksisterende bebyggelse, der i dag ligger langs Egebjergvej og Nordre Strandvej.

Udlægget af boliger, liberalt erhverv og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by.

Etablering af op til 1500 nye boliger samt udvikling af eksisterende og nye naturområder vil bidrage positivt til udviklingen af Horsens by. Etablering af boliger med grønne og blå områder giver offentligheden forbedrede muligheder for at udnytte og opleve landskabet, naturen og kulturhistorien i området.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligområde med en varieret bebyggelse, baseret på naturen og landskabets kvaliteter.

Intentionen er at skabe et attraktivt nyt byområde med fokus på bæredygtighed, bl.a. i form af tættere bebyggelse, store fælles friarealer med naturpræg, åben regnvandshåndtering, gode stiforbindelser samt at styrke områdets samlede biodiversitet.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til lokalplan 2017-05, Blandede byformål, Sundvej, Horsens

31. oktober 2017

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge anvendelsesbestemmelserne for de enkelte delområder, herunder specielt delområde 4.

Lokalplanen erstatter den gældende Lokalplan og overfører mange bestemmelser til den nye lokalplan. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om den samlede arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for en omlægning af Langmarksvej og krydset Langmarksvej/Sundvej.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Forslag til Udviklingsplan Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling

31. oktober 2017

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til Udviklingsplan Nørrestrand- Bæredygtig natur- og byudvikling.

Byrådet har ønsket udarbejdelse af en udviklingsplan for en ny bydel ved Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling.

Horsens vokser og de eksisterende bydele i Horsens er efterhånden fuldt udbyggede. Muligheden for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand ved Horsens bringes nu i spil, så der dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens.

Natur- og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Naturen i området har et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen, eksisterende beboere i området, i Horsens, samt kommende beboere.

Visionen er at etablere en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand.

Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker. De vil bo i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur.

Intensionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets egne præmisser.

Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel.

Udviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen for Nørrestrand er et resultat af en proces med inddragelse af bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området og interesseorganisationer.

Administrationen i Horsens Kommune vil i høringsperioden arrangere forskellige arrangementer om projektet i Nørrestrand. Følg med dagspressen og på Facebook.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Udviklingsplanen kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

16. oktober 2017

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2017 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne således det bliver muligt at opføre både tæt-lav og åben-lav boliger i området.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Ophævelse af Byplanvedtægterne B og 14

16. oktober 2017

Byrådet har på sit møde den 26. september 2017 vedtaget at ophæve Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 endeligt.

Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 aflyses, da de er utidssvarende. Der skal derfor meget ofte dispenseres fra planerne. Dette betyder forlængede sagsbehandlingstider for borgerne og et unødigt ressourceforbrug for administrationen. Aflysningen er således et udtryk for afbureaukratisering.


Afgørelse om nedlæggelse af offentlig vej.

10. oktober 2017

I forbindelse med at vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads, har Horsens Kommune haft sendt forslaget i høring.

Der har været en høringsfrist fra 28. juli 2017 frem til 1. oktober 2017. Der er ikke indkommet nogle høringssvar til nedlæggelsen. 

Læs mere her

Forslag til Kommuneplan 2017

03. oktober 2017

Horsens Byråd har den 26. september 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslaget er i høring indtil den 28. november 2017. Sammen med kommuneplanforslaget fremlægges en miljøvurdering af planen.

Horsens Kommune er i kraftig vækst. Det er vigtigt, at planlægningen følger med og sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen. Ikke kun for de nye boliger, der skal findes plads til, men også institutioner, virksomheder, butikker, rekreative områder, trafikanlæg og lignende.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt, så Horsens Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted at bosætte sig, studere, arbejde, besøge og investere i mange år frem. Derfor ser kommuneplanforslaget frem til 2050 med udviklingsbilledet ”Vores kommune 2050”.

Kommuneplanforslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen viser, at ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af grundvand, landskab, natur m.v.

Klagevejledning

Forslag til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning - LBK nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer. Miljøvurderingen offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017 kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8, stk. 1., kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Find forslag til Kommuneplan 2017 og Miljøvurderingen her.


Forslag til lokalplan for Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens.

03. oktober 2017

Horsens Byråd ønsker en levende og varierende midtby med mange oplevelser.

I forlængelse af helhedsplanen for midtbyen fra 2009 samt Midtbystrategien fra 2016 har Horsens Kommune derfor i sommeren 2017 inviteret til en projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder Banegården og havnen i Horsens.

Forslag til Lokalplan 2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens skal udgøre det planmæssige grundlag for at opdatere Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Lokalplan forslaget kan ses her:


Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori