Vis emner under Forside

Endelig vedtagelse Lokalplan 2017-6, Boliger Hyrdetasken, Horsens

28. november 2017

Horsens Kommune har den 21. november 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanen er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne for området fra kun at måtte anvendes til åben-lav boliger til også at kunne rumme tæt-lav boliger.

Lokalplanen kan ses her:


Partshøring om nedlæggelse af del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade

24. november 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af de offentlige veje Sankt Helena Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade. Arealerne der nedlægges kan ses på kortbilag.
De er vist med en skravering og har betegnelserne 20, 21 og 24 på kortet.

Læs mere her

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

07. november 2017

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding.

Horsens Byråd har d. 24.10.2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-11.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske, om at skabe mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom beliggende øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Denne ejendom er i kommuneplanens rammer udlagt til blandet boligområde. Det meste af den resterende del af Yding er i dag ikke lokalplanlagt, men er udlagt til boligområde, landsbybebyggelse. Med planlægning for samlet bymæssig bebyggelse, i overensstemmelse med kommuneplanen, skal den ældre del af Yding by overføres til byzone. Lokalplanen omfatter derfor hele Yding by, landbrugsparcellerne undtaget. Den gældende lokalplan Y-111, for et boligområde ved Gydekrog aflyses.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny udstykning, bebyggelse og beplantning sker efter lokalplanens principper.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 27. Marts 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015.

02. november 2017

Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler placering af et bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 28. december 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 30. november 2017.

Vælg periode for nyheder
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori