Vis emner under Forside

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021

07. april 2017

Horsens Byråd har vedtaget handleplanerne for de fem Natura 2000-områder, der ligger i kommunen:

Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.
Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå.
Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Yding Skov og Ejer Skov.
Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bygholm Ådal.
Natura 2000-handleplan 2016-2021 Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov.

Handleplanerne beskriver den naturpleje indsats, som hidtil er lavet i områderne, og den forventede nye indsats frem til og med 2021.

Klagevejledning

Handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.

Klageberettiget er:
• Miljø- og Fødevareministeren.
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
• Offentlige myndigheder.
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen, der snarest videresender klagen til nævnet.

Klagen skal være tilgængelig for kommunen i Klageportalen inden 4 uger efter planen er offentligt bekendtgjort. Planerne kan ses fra 7. april 2017. Klagefristen udløber 5. maj 2017.

Nævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du hurtigst muligt sende en begrundet anmodning til naturogmiljoe@horsens.dk eller til Horsens Kommune, Natur og Miljø, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Borgere skal betale et gebyr på 900 kr., og foreninger og organisationer skal betale et gebyr på 1800 kr. for en klage. Nævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret bliver tilbagebetalt i visse situationer, herunder hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planernes offentliggørelse.

Lovhjemmel

Ovenstående regler om klage m.v. fremgår af:
1. Miljømålsloven, LBK nr. 119 af 26/01/2017, kapitel 16,
2. Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, LOV nr. 1715 af 27/12/2016, kapitel 6 og 7,
3. Bekendtgørelse om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet m.v., nr. 132 af 30/01/2017, udstedt med hjemmel i ovennævnte nr. 2.

For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus – www.naevneneshus.dk.


Naturteamet, Natur og miljøafdelingen.

Vedtaget Udviklingsplan for Brædstrup – byen der har alt

04. april 2017

Horsens Byråd har på sit møde den 28. marts 2017 vedtaget Udviklingsplan for Brædstrup til offentliggørelse.

Planen beskriver Brædstrups styrker og udfordringer, formulerer visioner for byens fremtid og en strategi for, hvordan visionerne kan blive til virkelighed.

Det er planens formål, at

  • Beskrive initiativer til at skabe vækst og en levende by
  • Skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold i Brædstrup og formulere eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter
  • Indarbejde hensigterne i "Vision for Horsens Kommune" og "Bosætningsstrategi 2015-2019"

Planen kan ses her: 

Forslag til Kommuneplantillæg 2013-42 og Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens

04. april 2017

Forslag til tillæg 42 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-27, Centerområde, den sydlige bymidte i Horsens, er udarbejdet for at kunne realisere en del af et overordnet ideoplæg.

Forslag til Lokalplan 2016-27 skal skabe mulighed for, at der kan udvikles et attraktivt og spændende butiks- og boligområde med et moderne bymæssigt udtryk i den sydlige del af Horsens bymidte. Der vil i alt kunne etableres ca. 550 boliger i området fra 4 til 14 etager.

Området trafikbetjenes fra Niels Gyldings Gade mod syd, Ove Jensens Alle mod øst og Sankt Helene Vej mod nordvest. Niels Gyldings Gade forskydes mod nord og skaber derved plads til en bolig- og butiksbebyggelse langs Bygholm Å, der samtidig aktiveres med cykel- og gangsti og opholdssteder ned til åen.

I forbindelse med planlægningen er der udarbejdet en samlet miljøvurdering og VVM-redegørelse. Miljørapporten offentliggøres sammen med planforslagene.

Forslag til Tillæg 2013-42, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-27, kan ses her:


Forslag til Kommuneplantillæg 2013-45 og Lokalplan 2016-29, Boliger, Strandkærvej 40, Horsens

04. april 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-45 og Forslag til Lokalplan 2016-29 er udarbejdet på baggrund af et ønske om at anvende en ejendom, matr.nr. 3 b Dagnæs by, Tyrsted i Horsens sydby til etablering af tæt-lav boliger. Kommuneplantillægget gør det muligt, at ejendommen kan anvendes til tæt-lav boliger, mens lokalplanen mere detaljeret bestemmer hvordan ejendommen skal disponeres i forhold til antallet af boliger størrelser udseende m.m.” Lokalplanen bestemmer endvidere, at en del af de bevaringsværdige bygninger forbliver og indrettes til boliger.

Forslag til Tillæg 2013-45 kan ses her:

Forslag til lokalplan 2016-29 kan ses her:

 


Forslag til tillæg nr. 24 til Spildevandsplan 2012-2015 for Horsens Kommune

13. marts 2017

Tillægget omhandler kloakering og etablering af regnvandsbassin i det ny boligområde Østerhåb Vest, 8700 Horsens.
Har du bemærkninger til forslaget, skal de, senest d. 8. maj 2017, sendes til spildevand@horsens.dk.
Afgørelse vedr. miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest d. 10. april 2017.

Se Forslag her

Vedtaget Helhedsplan for Hansted-Egebjerg

08. marts 2017

Helhedsplan for Hansted-Egebjerg – en lille by midt i naturen

Horsens Byråd har på sit møde den 28. februar 2017 vedtaget Helhedsplan for Hansted-Egebjerg til offentliggørelse.

Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling m.v.

Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter.

Planen kan ses på http://helhedsplaner.horsens.dk/

Vedtaget Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe

07. marts 2017

Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, Boliger, Sundbakken, Stensballe er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelsen af et areal ved Sundbakken – vest for Superbrugsen – del af matr.nr. 8a Stensballe by, Vær.

Kommuneplantillægget omdanner områdeanvendelsen fra offentligt formål – institutionsbyggeri til bolig formål – tæt-lav.

Der vil efterfølgende skulle udarbejdes lokalplan for området.

Tillæg 40 til Kommuneplan 2013, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-21 og tillæg 37 til Kommuneplan 2013, Campusgrunden, Horsens

07. marts 2017

Byrådet har en vision om, at campusgrunden, den tidligere slagterigrund, skal udvikle sig til et uddannelsesmæssigt kraftcenter med forskellige uddannelsesinstitutioner samlet og centralt beliggende i Horsens.

Forslag til tillæg 37 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan 2016-21, Campus Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om en ændret planlægning for området.

I forbindelse med planforslagene er der udarbejdet en miljøvurdering, som kan læses på lokalplanens hjemmeside.

Forslag til Tillæg 37 til Kommuneplan 2013, kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-21, kan ses her:


Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje, Flintebakken, Horsens

07. marts 2017

Horsens Kommune har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning om reduktion af naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje indenfor området for lokalplan 2015-7, Boliger, Flintebakken.

Lokalplanområdet ligger under 300 meter fra offentlige og private skove og størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §17.

Horsens Kommune har ansøgt om reduktion af skovbyggelinjen inden for hele lokalplanområdet, begrundet i den betydelig administrative forenkling dette vil medføre for kommunen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i deres afgørelse lagt vægt på dette, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de landskabelige interesser, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at beskytte. Styrelsen har ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af skovbyggelinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for beskyttede dyrearter der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har valgt at reducerer skovbyggelinjen indenfor lokalplanområdet.

Styrelsens afgørelse kan ses her.

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni  2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er meddelt, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Indkaldelse af idéer og forslag til udvidelse af ramme til rekreative formål, Bakkelunden

21. februar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt rekreativt område i Dagnæs.

Området ligger mellem Bjerrevej, Vibevej og Rypevej, og afgrænses mod nord af Dagnæs Bæk og et boligområde ved Lollandsgade.

Det meste af området er en gammel losseplads, og er i dag omfattet af rammen HR.01.G.2, der udlægger det til rekreative formål.

I forbindelse med den indledende planlægning, ønsker Horsens Kommune at udvide gældende ramme, til at omfatte Dagnæs Bæk, der i dag ligger udenfor den rekreative ramme, da det vil være naturligt at se områderne som en helhed.

Se oplægget her:

Forslag til tillæg, Spildevandsplan

06. februar 2017

Forslag til tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2012-2015

Tillægget omhandler separat kloakering af ejendomme i opland A261 - Frivangsalle.
Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 3. april 2017, sendes til spildevand@horsens.dk.
Afgørelse om miljøscreening kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet inden 6. marts 2017.

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Vedtagne Lokalplan 2016-7 og Tillæg 30 til Kommuneplan 2013, Boliger, Flintebakken, Horsens

31. januar 2017

Kommuneplantillæg 30 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan 2016-7 boliger, Flintebakken, Horsens, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre anvendelse af et areal ved Flintebakken, matr.nr. 883a, Horsens Markjorder, Horsens.

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til åben-lav bebyggelse i op til 2 etager plus mulighed for tagterrasse. Området disponeres med 15 parcelhusgrunde, boligvej og rekreative fællesarealer.

Lokalplanområdet ligger i et højt terræn, som falder cirka 10 meter indenfor afgrænsningen. Terrænfaldet bidrager med en smuk udsigt til Nørrestrand.

Lokalplan 2016-7 kan ses her:

Tillæg 30-2013 kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Indkaldelse af idéer og forslag til et nyt campusområde i Horsens – Ny afgrænsning

04. januar 2017

Horsens Kommune vil udarbejde et kommuneplantillæg for et nyt campusområde i Horsens ved stationen og busterminalen. Området ligger mellem Godsbanegade, Emil Møllers Gade, Konsul Jensens Gade og Løvenørnsgade.

Se oplægget her:
Vælg periode for nyheder
« 2016
alle måneder 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori