Vis emner under Forside

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Voervadsbro

20. december 2017

Du kan se oplægget til Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning for Voervadsbro her:

Offentlig høring – Reguleringsprojekt Dagnæs Bæk

20. december 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på et grønt område ved Sverigesvej, beliggende på matr. nr. 12az, Torsted By, Torsted.

I forbindelse med et projekt til kvælstof fjernelse planlægger vandløbsteamet, Horsens Kommune at foretage en regulering af Dagnæs Bæk gennem et kommunalt ejet, grønt område ved Sverigesvej i udkanten af Horsens Midtby.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 22. januar 2018.

Orientering vedrørende pålæg af vejbyggelinje

19. december 2017

Horsens Kommune har besluttet at aflyse byplanvedtægt B. I denne byplan vedtægt er det angivet at ejendomme tilgrænsende bl.a. Ternevej, Bremersalle og Nansensvej er pålagt en vejbyggelinje på 12 meter målt fra vejens midte. I forbindelse med aflysningen af byplanved-tægten blev der udsendte en høring hvori det fremgik, at kommunen ønsker at bibeholde vej-byggelinjer, og at de efter aflysningen, vil blive pålagt efter vejlovens bestemmelser.

Forslag til lokalplan 2016-17 Boliger, Bjørnshave, Bygholm Bakker, Horsens

12. december 2017

Teknik- og Miljøudvalget har d. 5. december 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-15.

Som led i den fortsatte udvikling af boligområdet Bygholm Bakker, er der udarbejdet forslag til en byggeretsgivende lokalplan for endnu en boligenklave. Det er i overensstemmelse med Lokalplan 1-2012, Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Lokalplanen omfatter boligområdet Bjørnshave med åben-lav boligbebyggelse (parcelhuse). Boligområdet Bjørnshave grænser op til en af områdets øvrige boligområder - Normandshave.

Baggrunden for lokalplanlægningen for området Bjørnshave er, at Horsens Kommune ønsker at udvikle endnu et område i Bygholm Bakker.

Lokalplanen giver mulighed for udstykning til parcelhuse.

Formålet med lokalplanen for Bjørnshave er, at give mulighed for at etablere en harmonisk bebyggelse, hvor beplantning og lokal afledning og nedsivning af regnvand medvirker til at give stedet en særlig karakter.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 16. januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Vedtaget Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens

12. december 2017

Horsens Kommune har den 5. december 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 2016-24, Boliger, Sundbakken, Horsens.

Lokalplanen er udarbejdet for at ændre anvendelsesbestemmelserne for området fra offentlige formål til boliger som tæt-lav boliger med tilhørende grønne fællesarealer. Lokalplanen sikrer, at der fortsat er offentlig stiadgang gennem området fra Sundbakken til det rekreative område ”Nørrestrand”.

Lokalplanen kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af en del af den offentlig vej Gudenåvej/Gl Ryevej.

07. december 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Gudenåvej/Gl Ryevej matr. Nr. 7000m i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 2a Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing, Gudenåvej 1A-C, 8740 Brædstrup har ønsket at erhverve en del af arealet, som i dag ligger som et grusareal. Det resterende areal påtænkes udlejet til Borgerforeningen til fælles formål.  Læs mere her

Forslag til tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015 - Separatkloakering af det sydlige Brædstrup B03

06. december 2017

Forslag til tillæg nr. 30 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler separatkloakering af det sydlige Brædstrup. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 31. januar 2018, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 3. januar 2018. se afgørelse her

Vedtaget Tillæg 39 - 2013 Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej / Bygaden, Stensballe

05. december 2017

Byrådet vedtog den 28. november 2017 tillæg nr. 39.

Formålet med tillægget er at udvide den fysiske afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden samt at hæve den samlede arealramme for detailhandel indenfor bydelscentret.

Konkret ændrer tillægget kommuneplanens retningslinje for detailhandel, ved at udvide det geografiske område for bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, så det kommer til at omfatte et areal syd for rundkørslen ved Haldrupvej/Bygaden. Rammen for detailhandel øges, så der i alt kan etableres eller indrettes butikker med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 5.000 m2. Heraf kan 3.600 m2 placeres i det udvidede område ved Haldrupvej, mens 1.400 m2 er forbeholdt området ved Brådhusvej. De maksimale butiksstørrelser er fastsat til 2.500 m2 for dagligvarebutikker og 500 m2 for udvalgsvarer.

Tillægget kan ses her:

Endelig vedtagelse Lokalplan 2017-6, Boliger Hyrdetasken, Horsens

28. november 2017

Horsens Kommune har den 21. november 2017 endeligt vedtaget Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanen er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne for området fra kun at måtte anvendes til åben-lav boliger til også at kunne rumme tæt-lav boliger.

Lokalplanen kan ses her:


Partshøring om nedlæggelse af del af Sankt Helene Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade

24. november 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af de offentlige veje Sankt Helena Vej, Ove Jensens Alle samt Niels Gyldings Gade. Arealerne der nedlægges kan ses på kortbilag.
De er vist med en skravering og har betegnelserne 20, 21 og 24 på kortet.

Læs mere her

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding

07. november 2017

Forslag til Lokalplan 2016-11, Blandet bolig og erhverv, Yding i byzone, Yding.

Horsens Byråd har d. 24.10.2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-11.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en privat lodsejers ønske, om at skabe mulighed for udstykning til boliger fra en ejendom beliggende øst for Yding Toft i landsbyen Yding.

Denne ejendom er i kommuneplanens rammer udlagt til blandet boligområde. Det meste af den resterende del af Yding er i dag ikke lokalplanlagt, men er udlagt til boligområde, landsbybebyggelse. Med planlægning for samlet bymæssig bebyggelse, i overensstemmelse med kommuneplanen, skal den ældre del af Yding by overføres til byzone. Lokalplanen omfatter derfor hele Yding by, landbrugsparcellerne undtaget. Den gældende lokalplan Y-111, for et boligområde ved Gydekrog aflyses.

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny udstykning, bebyggelse og beplantning sker efter lokalplanens principper.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Høringsfristen udløber den 27. Marts 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015.

02. november 2017

Forslag til tillæg nr. 28 til Spildevandsplan 2012-2015. Tillægget omhandler placering af et bassin i et fremtidigt erhvervsområde ved Lund. Har du bemærkninger til forslaget skal de, senest den 28. december 2017, sendes til naturogmiljoe@horsens.dk. se forslag her
Afgørelse om ej miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 30. november 2017.

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

31. oktober 2017

Forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til lokalplan 2016-14 Boliger og dagligvarebutik, Egebjergvej, Nørrestrand, Horsens.

Forslag til Lokalplan 2016-14 er udarbejdet som første etape i realiseringen af Natur- og byudviklingsplanen "Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling", som pt. er i offentlig høring.

Lokalplanområdet er ca. 66 ha og giver mulighed for varierede boligformer i en grøn og blå struktur; etageejendomme og punkthuse i 2-4 etager, tæt-lav, parcelhuse og sokkeludstykninger. Derudover giver lokalplanen også mulighed for at rumme liberalt erhverv samt en dagligvarebutik ud mod Egebjergvej.

Lokalplanen er en fleksibel plan, der giver mulighed for stor variation i boligtyper og i antallet af boliger, der kan imødekomme kommunens fremtidige behov.

Lokalplanen vil desuden omfatte den eksisterende bebyggelse, der i dag ligger langs Egebjergvej og Nordre Strandvej.

Udlægget af boliger, liberalt erhverv og dagligvarebutik nord for Nørrestrand knytter sig til Horsens by og fortsætter den eksisterende bystruktur bag eksisterende by.

Etablering af op til 1500 nye boliger samt udvikling af eksisterende og nye naturområder vil bidrage positivt til udviklingen af Horsens by. Etablering af boliger med grønne og blå områder giver offentligheden forbedrede muligheder for at udnytte og opleve landskabet, naturen og kulturhistorien i området.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et boligområde med en varieret bebyggelse, baseret på naturen og landskabets kvaliteter.

Intentionen er at skabe et attraktivt nyt byområde med fokus på bæredygtighed, bl.a. i form af tættere bebyggelse, store fælles friarealer med naturpræg, åben regnvandshåndtering, gode stiforbindelser samt at styrke områdets samlede biodiversitet.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Lokalplanen kan ses her:


Forslag til lokalplan 2017-05, Blandede byformål, Sundvej, Horsens

31. oktober 2017

Formålet med lokalplanen er, at fastlægge anvendelsesbestemmelserne for de enkelte delområder, herunder specielt delområde 4.

Lokalplanen erstatter den gældende Lokalplan og overfører mange bestemmelser til den nye lokalplan. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om den samlede arealramme for detailhandel samt butiksstørrelser.

Lokalplanen giver samtidig mulighed for en omlægning af Langmarksvej og krydset Langmarksvej/Sundvej.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Forslag til Udviklingsplan Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling

31. oktober 2017

Horsens Byråd vedtog på sit møde den 24.oktober 2017 at offentliggøre forslag til Udviklingsplan Nørrestrand- Bæredygtig natur- og byudvikling.

Byrådet har ønsket udarbejdelse af en udviklingsplan for en ny bydel ved Nørrestrand - bæredygtig natur- og byudvikling.

Horsens vokser og de eksisterende bydele i Horsens er efterhånden fuldt udbyggede. Muligheden for at placere en ny bydel nord for Nørrestrand ved Horsens bringes nu i spil, så der dannes et fornuftigt og bæredygtigt grundlag for den langsigtede byudvikling i Horsens.

Natur- og byudviklingsprojektet for bydelen Nørrestrand er et af Danmarks største byudviklingsprojekter med et samlet areal på 6,8 km², hvoraf 2,5 km² udgør fredningen omkring Nørrestrand.

Naturen i området har et helt særligt udviklingspotentiale, der skaber værdi for både naturen, eksisterende beboere i området, i Horsens, samt kommende beboere.

Visionen er at etablere en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand.

Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker. De vil bo i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur.

Intensionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets egne præmisser.

Udviklingsplanen sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel.

Udviklingen vil ske over mange år, og området vil blive detailplanlagt etapevist med kommune- og lokalplanlægning for de enkelte områder. Udviklingsplanen skal ses som dynamisk og kan rumme skiftende behov og tendenser, ligesom den nødvendigvis skal kunne rumme ændringer i samfundsmæssige og markedsmæssige forudsætninger.

Udviklingsplanen for Nørrestrand er et resultat af en proces med inddragelse af bl.a. Teknik- og Miljøudvalget, eksperter, investorer, beboerne i området og interesseorganisationer.

Administrationen i Horsens Kommune vil i høringsperioden arrangere forskellige arrangementer om projektet i Nørrestrand. Følg med dagspressen og på Facebook.

Høringsfristen udløber den 23. Januar 2018.

Udviklingsplanen kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

16. oktober 2017

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 3. oktober 2017 vedtaget at offentliggøre Forslag til Lokalplan 2017-6, Boliger, Hyrdetasken, Horsens.

Lokalplanforslaget er udarbejdet for at udvide rammerne / anvendelsesbestemmelserne således det bliver muligt at opføre både tæt-lav og åben-lav boliger i området.

Lokalplanforslaget kan ses her:


Ophævelse af Byplanvedtægterne B og 14

16. oktober 2017

Byrådet har på sit møde den 26. september 2017 vedtaget at ophæve Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 endeligt.

Byplanvedtægt B og Byplanvedtægt nr. 14 aflyses, da de er utidssvarende. Der skal derfor meget ofte dispenseres fra planerne. Dette betyder forlængede sagsbehandlingstider for borgerne og et unødigt ressourceforbrug for administrationen. Aflysningen er således et udtryk for afbureaukratisering.


Afgørelse om nedlæggelse af offentlig vej.

10. oktober 2017

I forbindelse med at vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads, har Horsens Kommune haft sendt forslaget i høring.

Der har været en høringsfrist fra 28. juli 2017 frem til 1. oktober 2017. Der er ikke indkommet nogle høringssvar til nedlæggelsen. 

Læs mere her

Forslag til Kommuneplan 2017

03. oktober 2017

Horsens Byråd har den 26. september 2017 besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring. Forslaget er i høring indtil den 28. november 2017. Sammen med kommuneplanforslaget fremlægges en miljøvurdering af planen.

Horsens Kommune er i kraftig vækst. Det er vigtigt, at planlægningen følger med og sikrer helhed og sammenhæng i udviklingen. Ikke kun for de nye boliger, der skal findes plads til, men også institutioner, virksomheder, butikker, rekreative områder, trafikanlæg og lignende.

Med forslag til Kommuneplan 2017 ønsker Horsens Byråd at sikre, at der tænkes langsigtet og bæredygtigt, så Horsens Kommune fortsætter med at være et attraktivt sted at bosætte sig, studere, arbejde, besøge og investere i mange år frem. Derfor ser kommuneplanforslaget frem til 2050 med udviklingsbilledet ”Vores kommune 2050”.

Kommuneplanforslaget sætter de overordnede rammer for udviklingen af en lang række temaer, herunder byudvikling, landskab, natur, fritidsformål, det åbne land og infrastruktur. Forslaget består konkret af en hovedstruktur med de overordnede mål for udviklingen, retningslinjer for arealanvendelsen, rammer for lokalplanlægningen samt en redegørelsen for de overordnede forudsætninger for planlægningen.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017

Kommuneplanforslaget ledsages af en miljøvurdering, i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen viser, at ændringerne i kommuneplanforslaget i forhold til Kommuneplan 2013 samlet set ikke vil have en negativ påvirkning af grundvand, landskab, natur m.v.

Klagevejledning

Forslag til Kommuneplan 2017 offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning - LBK nr. 1529 af 23/11/2015 med senere ændringer. Miljøvurderingen offentliggøres i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, LBK nr. 448 af 10/05/2017.

Byrådets vedtagelse af forslag til Kommuneplan 2017 kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse af planen kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3.

Kommunens afgørelse ved gennemførelse af en miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven § 8, stk. 1., kan påklages efter reglerne i planloven, jf. Miljøvurderingsloven § 48, stk. 2.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages.

Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59. Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til Planklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. bekendtgørelse. nr. 130/ 2017, § 3. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsens tidspunkt.

Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider, som du plejer med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Planklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen, hvor afgørelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort, jf. Planlovens § 62.

Find forslag til Kommuneplan 2017 og Miljøvurderingen her.


Forslag til lokalplan for Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens.

03. oktober 2017

Horsens Byråd ønsker en levende og varierende midtby med mange oplevelser.

I forlængelse af helhedsplanen for midtbyen fra 2009 samt Midtbystrategien fra 2016 har Horsens Kommune derfor i sommeren 2017 inviteret til en projektkonkurrence for næste etape af Midtbyforbindelsen, der forbinder Banegården og havnen i Horsens.

Forslag til Lokalplan 2017-02 Søndergade, Jessensgade og Torvet, Horsens skal udgøre det planmæssige grundlag for at opdatere Søndergade, Jessensgade og Torvet.

Lokalplan forslaget kan ses her:


Partshøring nedlæggelse af en del af den offentlig vej Vestvejen

15. september 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Vestvejen i forbindelse med at ejeren af matr. Nr. 6dz Torsted By, Torsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal.

Faktiske forhold:

Arealet ligger som et græsareal om til Vestvejen. Fra Vestvejen og ned til at arealet er der et større skråningsanlæg, som fortsat skal henligge under vejmatriklen. Mod syd og mod øst er arealet afgrænset af en bæk, mod vest er arealet mere eller mindre sammenhængende med matr. Nr. 6dz, som også for nuværende ligger som et græsareal. 

Arealet kan ses på kortbilag – det er angivet med en rød linje. Se her

Læs hele høringesbrevet her

Forslag til Lokalplan 2017-03, Boliger, Provstlund III, Lund

14. august 2017

Teknik og Miljøudvalget har d. 8. august 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-03.

Byrådet har delegeret kompetencen til at beslutte visse planer til Teknik og Miljøudvalget.

Partshøring nedlæggelse af en del af Konsul Jensens Gade

28. juli 2017

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej.

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Konsul Jensens Gade ind mod det grønne areal, samt p-pladsen i den vestlige ende af arealet beliggende ved Andr Stenbergs Plads.  Læs mere her

Partshøring nedlæggelse af en del af Tinghuspladsen

13. juli 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Tinghuspladsen (offentlig P-plads) i forbindelse med at ejeren af ejendommen Østergade 14, 8740 Brædstrup matr. Nr. 3q Brædstrup By, Brædstrup har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal/beplantningsareal.

Ejendommen Østergade 16, har en overgang ud til Tinghuspladsen, denne er der ikke givet tilladelse til og er dermed ulovlig. Dog er skellet fastlagt således at der stadig vil være adgang til ejendommen nr. 16 via Tinghuspladsen.

Arealet der nedlægges har ingen funktionel betydning for p-pladsen, der forsvinder ingen p-pladser eller bliver lavet nogen former for restriktioner på p-pladsen. Arealet som nedlægges påtænkes overført til ejendommen Østergade 14 til brug som have.  Læs mere her

Forslag til tillæg 48 til Kommuneplan 2013 og Forslag til lokalplan 2017-04, Offentlige formål og erhverv, Chr. M. Østergaards Vej, Horsens

27. juni 2017

Byrådet har d. 20.juni 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til lokalplan 2017-04 og tillæg til Horsens Kommuneplan 2013-2025.

Det betyder planerne

Formålet med planerne er, at skabe mulighed for blandt at placere Horsens Rådhus i de bygninger, der i dag rummer VIA University College.

Planerne vil med anvendelsesbestemmelser sikre, at den nordlige del af de eksisterende bygninger blandt andet kan anvendes til offentlig administration, f.eks. som rådhus.

Det er også formålet med planerne, at sikre muligheder for udviklingen af Vitus Bering Innovation Park, til udviklingsorienterede virksomheder og iværksætteri, der understøtter området, som et dynamisk og innovativt udviklings- og vidensmiljø.

Lokalplanen og tillægget er i offentlig høring i 8 uger fra den 27. juni til den 22. august 2017.

Lokalplanforslaget kan ses her

Forslag til Kommuneplantillægget kan ses her


Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej.

26. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsvej, 8700 Horsens.

Kommunen har den 25. januar 2017 udsendt en partshøring omkring nedlæggelse af 2 vejstrækninger – henholdsvis Spedalsø torv og Ægirsgade. I den forbindelse er der indkommet et høringssvar fra Horsens Byskole afd. Lindvigsvej partshøringen vedrører alene nedlæggelsen af Ægirsgade . Læs mere her

Partshøring om nedlæggelse af offentlig vej , del af Våbensholmvej.

07. juni 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlig vej Våbensholmvej, 8740 Brædstrup. Se kortbilag

Vejen er en grusvej som ligger imellem Lillebuskvej og Stidsmøllevej. Alle tilgrænsende ejendomme/matrikler er ejet af Mattrup Gods A/S. Der er en enkelt boligejendom (ejet af Mattrup Gods A/S) som trafikbetjenes via vejen, samt nogle skovarealer (skovarealerne kan dog trafikbetjenes via en anden offentlig vej) og landbrugsarealer (ejet af Mattrup Gods A/S).
Læs mere her

Offentlig høring – Reguleringsprojekt

08. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget ansøgning om et reguleringsprojekt på adressen Egeskovvej 15, 17, 17a,17b og, beliggende på matr. nr. 58a, 58c og 12u, Egebjerg By, Hansted. I forbindelse med afvikling af fremtidig trafik til og fra erhvervsgrundene nr. 17 og nr. 17a på Egebjerg Skovvej, er det nødvendigt at lave en overkørsel af den lille bæk, der krydser nr. 17b på Egebjerg Skovvej, samt flytte bækken 2 steder.

Horsens Kommune skal jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v. offentliggøre en meddelelse om reguleringsprojektet.

Ansøgning om regulering af bækken ses her.

Eventuelle bemærkninger til reguleringsforslaget skal sendes til Horsens Kommune, Natur og Miljø på mailadressen; naturogmiljoe@horsens.dk. senest d. 9. juni 2017.

Forslag til Lokalplan 2016-26, Dagligvare butik, Bygaden og Tillæg 39 til Kommuneplan 2013, Udvidelse af Bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, Stensballe.

02. maj 2017

Byrådet har på mødet den 24 april 2017 vedtaget at sende forsalget til planerne, i offentlig høring i 8 uger.

Forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2013 er at udvide afgrænsning af bydelscenter Haldrupvej/Bygaden, samt at hæve den samlede arealramme for hvor meget butiksareal, der kan bygges indenfor bydelscentret.

Lokalplanområdet er beliggende på hjørnet af Haldrupvej/Bygaden i Stensballe.

Realiseringen af lokalplanen vil indebære, at bygherren opkøber og nedriver 5 eksisterende husstande for enden af Højmarksvej, for at få et areal fri til etablering af butik på 1200 m2 + 200 m2 personalefaciliteter, samt anlæg af p-plads til kunderne og en tilkørselsvej til og fra Bygaden.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Lokalplanforslaget kan ses her:

Forslag til Tillæg 39 kan ses her:


Forslag til Lokalplan 2016-30 og Tillæg 46 til Kommuneplan 2013, Rekreative formål, Bypark, Dagnæs, Horsens.

02. maj 2017

Forslag til tillæg til kommuneplan 2013-46  og forslag til Lokalplan 2016-30, er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne en tidligere losseplads i Dagnæs op til Dagnæs bæk til bypark.

Horsens Kommune ønsker, at der ved omdannelsen skabes mulighed for at tilføre området overskudsjord, hvorved der skabes et spændende bakket parklandskab med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter såvel læring og leg, som ophold og andre rekreative aktiviteter i området.  

Der er viden om jordforurening på arealet. Ved omdannelse til bypark vil der blive iværksat nødvendige tiltag for at sikre, at der ikke er risiko for mennesker og miljø.

Lokalplanområdet ligger mellem Bjerrevej og Rypevej i den sydlige bydel Dagnæs, syd for Dagnæs Bæk. Området er ca. 6,4 ha stort og ligger idag i byzone, men uden adgang for offentligheden.

Lokalplanen giver mulighed for indretning af bypark med stier, legepladser og andre faciliteter, der understøtter ophold, læring og leg i området. Indretningen vil tilgodese alle aldersgrupper og henvende sig til såvel borgere, der ønsker at være aktive som andre, der ønsker at opholde sig i bydelens nye grønne oase.

Adgangen til området sker via stiforbindelser fra forskellige retninger, mens adgang med bil er planlagt fra Bjerrevej, hvor der anlægges parkeringsplads.

Det overordnede mål med projektet er, ved at genanvende overskudsjord, at tilføre bydelen en ny herlighedsværdi ved at udnytte et areal, der i dag ligger ubenyttet hen.

Høringsfristen udløber den 27. juni 2017

Forslag til Tillæg 2013-46 kan ses her:

Forslag til Lokalplan 2016-30 kan ses her:


VVM afgørelse (nyttiggørelse af overskudsjord)

02. maj 2017

Horsens Kommune har modtaget VVM-anmeldelse af projekt om nyttiggørelse af overskudsjord på Bjerrevej 20, 8700 Horsens. I projektet etableres et rekreativt landskab på en tidligere losseplads (Dagnæs Bækkelund Losseplads). Det rekreative landskab skabes med overskudsjord fra anlægsprojekter i Horsens Kommune.

Ifølge VVM- bekendtgørelsen er visse anlægstyper omfattet af krav om VVM-screening og evt. efterfølgende VVM redegørelse, jf. bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Det pågældende projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt. 11b (anlæg til bortskaffelse af affald).

Horsens Kommune har afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Afgørelsen kan ses her:

Bilag 1 VVM anmeldelse kan ses her:

 

 


Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Emil Møllers gade

02. februar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en mindre del af den offentlige vej Emil Møllers gade i forbindelse med at ejeren af ejendommen Emil Møllers Gade 69 matr. Nr.1064 Horsens Bygrunde har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et grusareal/befæstetareal i naturlig sammenhæng med matriklen nr. 1064.

Læs mere her 

Partshøring nedlæggelse af offentlig vej, del af Edisonsvej

27. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse af en del af den offentlige vej Edisonsvejj i forbindelse med at ejeren af ejendommen Enghavevej 34 matr. Nr. 11x Tyrsted By, Tyrsted har ønsket at erhverve arealet, som i dag ligger som et græsareal og bruges som indkørsel til ejendommen Enghavevej 34.
Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Spedalsø Torv og hele Ægirsgade

26. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelsen af en del af den offentlig vej Spedalsø Torv samt hele vejen Ægirsgade, 8700. 

Læs mere her

Partshøring nedklassificering/nedlæggelse af offentlig vej, del af Rylevej

12. januar 2017

Vejmyndigheden er blevet bedt om at tage stilling til nedlæggelse/nedklassificeringen af en del af den offentlig vej Rylevej, 8700 Horsens som ligger som en stikvej til Fuglvangsvej. Læs mere her

Vælg periode for nyheder
« 20162018 »
alle måneder 2017
JanFebMarAprMajJun
JulAugSepOktNovDec
Se seneste
Vælg kategori