Vis emner under Forside

Budgettet er det centrale kommunale dokument, der indeholder en samlet beskrivelse af kommunens opgaver, udgifter og indtægter. I budgettet kan du finde oplysninger om, hvor mange penge, der er bevilget til de forskellige dele af kommunen, oplysninger om skatteprocenter, takster og meget andet. Du kan også finde en beskrivelse af de mange forskellige opgaver, som kommunen løser, og de mål, der er koblet til.

 

Horsens Kommunes byråd vedtog den 7. oktober 2014 budgettet for 2015. Bag aftalen om budgettet for 2015 stod Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten.

Budgetaftalen er udarbejdet indenfor den af byrådet vedtagne økonomiske politik. Den økonomiske politik indebærer bl.a., at der ikke planlægges med underskud i enkelte år, og at det skattefinansierede område skal vise et overskud, der som minimum finansierer afdrag på lån samt anlægsinvesteringer, som ikke kan lånefinansieres. Med andre ord skal indtægterne være større end udgifterne.

Budgetaftale 2015 kan findes på denne hjemmeside.

Horsens Kommunes samlede budgetmateriale vedr. Budget 2015 kan ses her.

Kommunens indtægter

Kommunens indtægter kommer fra skatter samt tilskud og udligning fra staten. Totalt budgetteres med indtægter for ca. 5,1 mia. kr. i 2015.

Skatteindtægterne udgør den største del af indtægterne. Hovedparten af skatteindtægterne kommer fra indkomstskat fra kommunens borgere, efterfulgt af grundskyld og mindre beløb fra dækningsafgift, selskabsskat, dødsboafgift etc.

Kommuneskatteprocenten er uændret 25,2 i 2015, og grundskyldpromillen ligger fortsat på 22,56 promille. Dækningsafgiften er dog nedsat fra 4,5 promille i 2014 til 3,0 promille i 2015. Nedsættelsen følger af Horsens-Alliancen, der er en aftale mellem Horsens Kommune, DI, Business Horsens og LO Horsens-Hedensted om at bringe flere ledige i arbejde og dermed finansiere nedsættelsen af dækningsafgiften. Provenutabet fra nedsættelsen af dækningsafgiften reduceres de første år som følge af en tilskudsordning, hvor kommunen får refunderet en andel af beløbet i årene 2015-2018.

I forhold til 2014 er der desuden sket ændringer i forhold til de statslige tilskud. For Horsens Kommune betyder det, at kommunens bloktilskud til serviceudgifter er blevet hævet med 5,3 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet. Derudover kommer der et særtilskud til styrkelse af likviditeten på 59 mio. kr., hvilket er 14 mio. kr. mere end i 2014.

Fra 2016 forventes særtilskuddet at blive reduceret, hvilket betyder at Horsens Kommune alt andet lige forventer ca. 31 mio. kr. mindre i 2016 i forhold til 2015. Dette er der taget højde for i budgetlægningen.

Kommunens udgifter

Langt den største del af kommunens udgifter går til service i form af folkeskoler, dagtilbud, ældrepleje, sociale indsatser o. lign. En mindre del af går til overførsler, og endelig er der et begrænset budget til anlæg.

Kommunal service

Horsens Kommune vil i 2015 bruge 3.321 mio. kr. på kommunal service. I faste priser ligger det helt på niveau med serviceudgifterne i budget 2014, hvor der omregnet til 2015-priser blev afsat 3.320 mio. kr.

De samlede serviceudgifter ligger ca. 8 mio. kr. under det loft for serviceudgifterne, som KL udarbejder på baggrund af aftalen om kommunernes økonomi mellem regeringen og KL.

Overførselsudgifterne

Der er i budget 2015 et svagt fald i overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til budget 2014. I 2015 budgetteres således med 1.264 mio. kr. mod 1.279 mio. kr. i 2014. Dette dækker over faldende udgifter til forsikrede ledige og svagt stigende udgifter til de øvrige overførselsområder.

Anlæg

I budgettet er der også sat penge af til en række anlægsprojekter. Anlægsprojekterne omfatter såvel nyanlæg som større vedligeholdelsesopgaver. Horsens Kommune opererer med en 6-årig investeringsplan for at kunne planlægge med en længere tidshorisont. Af større projekter i investeringsplanen kan nævnes købet af FÆNGSLET samt afsættelsen af 280 mio. kr. til gennemførelsen af Vejplan 2020, der bl.a. indbefatter en omfartsvej syd om Horsens samt en motorvejsafkørsel ved Hatting. Derudover er der afsat 168 mio. kr. til folkeskolens fysiske rammer og 70 mio. kr. til bedre vejvedligeholdelse.

Samlet vil der brutto blive anvendt 182 mio. kr. i 2015. Frem til 2018 stiger bruttoanlægsniveauet til 254 mio. kr. årligt.

Den samlede balance

Samlet set er kommunens budget i 2015 i balance.

Kassebeholdningen forøges med 17,5 mio. kr., og der sker nettoafdrag på lån på 67,6 mio. kr. I overslagsårene balancerer økonomien, men ligeledes med betydelige nettoafdrag på lån.

Budgetoversigt 2015-2018

 

Nettotal, mio. kr.

Budget 2015

Budget-

overslag 2016

Budget-

overslag 2017

Budget-

overslag 2018

2015-priser vedr. drift og anlæg

Driftsudgifter:

Driftsvirksomhed i alt

4.856,8

4.826,1

4.816,5

4.794,4

P/L-regulering vedr. drift

0,0

89,1

179,4

270,2

Aktivitetsbestemt medfin.

6,5

6,5

6,5

6,5

Budgetforlig, drift

11,6

11,1

8,4

6,8

Renter, netto

19,8

18,6

16,9

16,9

Afdrag på lån

118,1

118,4

117,6

117,6

Bidrag til regionen

11,1

11,3

11,7

12,0

Drift i alt

 5.017,3

 5.074,6

5.150,4

5.217,8

 

 

 

 

 

Indtægter:

 

 

 

 

Kommunal udligning

1.173,9

1.118,2

1.140,9

1.165,5

Statstilskud

146,3

176,2

176,3

178,4

Særlige tilskud

275,9

275,7

270,8

265,9

Tilskud til styrk. af likv.

59,0

28,3

28,3

28,3

Kommunal indkomstskat

3.163,6

3.274,2

3.350,2

3.428,1

Øvrige skatter

312,8

328,0

342,6

355,2

Indtægter i alt

5.131,7

5.200,7

5.309,0

5.421,5

Driftsoverskud før anlæg

114,3

126,1

158,7

203,7

Skattefinansierede anlægsudgifter, netto

 147,3

 141,3

 171,9

 218,8

 

       

Optagelse af lån

 50,5

 15,0

 15,0

 15,0

         
Forøgelse af kassebeholdning

 17,5

 -0,2

 1,8

-0,1


For yderligere oplysninger kontakt

Den Centrale Økonomifunktion

Rådhustorvet 4
8700 Horsens


Tlf.: 76 29 29 29
E-mail: okonomi@horsens.dk
Indholdsansvarlig Morten Kragh, mokr@horsens.dk