Vis emner under Forside

Horsens Kommune skal have en ny idrætspolitik.

Den nye idrætspolitik skal fastlægge vision og indsatsområder for udvikling af idræt og motion i Horsens Kommune i de kommende år. Horsens Byråd har vedtaget en vision for Horsens Kommune.

På idræts- og motionsområdet står der i visionen "Vi har sunde, fysisk aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er "superliga" i flere idrætsgrene – i såvel bredde som elite." Idrætspolitikken skal udmønte denne vision.

Derfor blev der d. 9. november afholdt et møde hvor alle i Kommunen, kunne møde op og drøfte emner til den nye idrætspolitik.

Det afholdte møde i Forum Horsens skabte grundlag til en god debat imellem aktørerne. Efter Henrik Brandt fra IDAN havde givet et rigtig fint foredrag, gik alle ud i grupper, for at drøfte styrker, svagheder, muligheder og trusler ved idrætten i kommunen. De ubehandlede resultater kan ses her.

Styrker

 • Breddeidrætskonsulent
 • Faciliteter
 • Løfter i flok
 • Diversitet i idrætten
 • Natur
 • Gode faciliteter
 • Gode sociale netværk i foreningerne
 • Gode decentrale anlæg
 • Bred vifte af motionstilbud
 • At der eksisterer – og er fokus på en idrætspolitik
 • Rimelig gode faciliteter
 • Stor bredde i idrætstilbud
 • Mange og gode faciliteter
 • Bred vifte af foreninger
 • Godt mix af arbejde og elite
 • Rigt varieret foreningsliv
 • Mange idrætsfaciliteter tæt på brugerne
 • Dejlig natur til bevægelse
 • God natur og grønne områder – godt til selvorganiseret idræt
 • Gode muligheder for fitness
 • Gratis haltider
 • Udmærkede og mange idrætsfaciliteter
 • Mange gode tilbud
  • Fysiske faciliteter inde som ude
 • Gode samarbejdsmuligheder med
  • Andre klubber
  • Kommunen
  • Politiet
 • Mange tilbud
 • Eliten
 • Gode områder (Natur faciliteter)

Svagheder

 • Samspil mellem SFO/skole/klub
 • Manglende tilskud til projekter mm.
 • Tilbud til de inaktive
 • Polarisering mellem dem der VIL og IKKE VIL være aktive
 • Mangler fokus på motionisterne
 • Kapacitetsmangel på idrætsfaciliteter
 • Manglende overordnet planlægning af nye idrætsfaciliteter
 • For lille fokus på svage grupper (etniske kvinder, ældre mf.)
 • Manglende fleksibilitet i faciliteter (haller)
 • Økonomisk ulighed på foreningsområdet
 • Manglende samarbejde foreninger imellem
 • Mangler gymnastikfaciliteter
 • Bedre udendørsfaciliteter om vinteren
 • Faciliteter for ufleksible
 • Eliteidrætten fylder meget
 • Der mangler faciliteter, hvor der er befolkningstilvækst
 • Manglende vedligeholdelse af haller bl.a. Torsted og Østbirk hallen
 • Der mangler integration i sporten
 • Meget fokus på traditionelle sportsgrene – mindre på løb, atletik, golf mm.
 • At der mangler
  • Fornyelse af haller
  • Fleksibel anvendelse af haller
  • Fleksibel booking
 • Nuværende klubber sover
 • Mangel på brugerbetaling
 • Ikke nok og ikke tidssvarende faciliteter
 • Den kommunale struktur – langsommeligheden

Muligheder

 • Mindre og nye sportsgrene kan organiseres i/under større foreninger, så begge kan være til
 • Fokus på senioridræt (haltider om formiddagen f.eks.)
 • Styrke samarbejde ml. dagsinstitutioner, foreninger og evt. private aktører
 • Bedre udfoldelsesmuligheder i naturen f.eks. udendørs fitness
 • Multianlæg, hvor der kan dyrkes flere sportsgrene
 • Fælles kommunalt indkøbt regnskabssystem, der letter kasserer arbejdet i foreningerne
 • Specialtræning på tværs af klubber f.eks. styrketræning
 • Øget samarbejde
  • Klubber
  • Skoler
  • Andre foreninger
  • Kommunen
 • Integration/forældretræning
 • Engagerede
 • Bedre planlægning vedrørende faciliteter
 • Samarbejde mellem skole/SFO og foreninger
 • Idrættens fælles web portal + apps
  • Synliggøre muligheder for både organiseret og uorganiseret idræt
 • Idrættens weekend
  • Alle foreninger samt uorganiseret idræt deltager
 • Samarbejde på tværs af foreningerne
  • Kampsportscenter
  • Søsportscenter
 • Vidensdeling – fælles platform for både elite og bredde. Herunder f.eks. vejledning:
  • Kost
  • Træningsvejledning
  • Sundhedssektor
 • Hjemmeside med ALLE idrætsmuligheder og faciliteter
 • Team som tager ud på skoler og informerer om tilbud på tværs af foreninger og sportsgrene (multisports repræsentanter)
 • Øget samarbejde mellem skole og SFO
 • Bedre rammer
  • Vækst betyder vækst for ALLE idrætstilbud
  • Fleksibilitet i tilbuddene
  • Multisport
  • Naturen som idrætsanlæg  

Trusler

 • Manglende forældreengagement
 • Mangel på frivillige
 • Manglende dialog ml. foreninger og private aktører
 • Manglende dialog foreninger imellem
 • Private aktører overtager markedet
 • Unge menneskers zapperkultur
 • Svag økonomi både generelt i samfundet, i kommunen, foreningerne og hos udøver
 • Mangel på politisk bevågenhed og flex
 • Forstening i idrætslivet
 • Økonomi
 • Ingen udvikling – ”vi plejer”
 • Risiko for færre midler til idræt og faciliteter
 • Foreningerne mangler ressourcer og frivillige
 • Økonomi og sponsorer
  • Inaktive
   • Børn
   • Unge
   • Voksne
   • Ældre
  • Faciliteter
   • Herunder slidtage. Også byrum og natur
  • Kommerciel idræt
   • Yngre generation ønsker mange tilbud uden binding for en hel sæson
   • Nye private spillere på markedet
  • Uden en opsøgende indsats vil vi miste mange
   • Mange andre interesser for især unge mennesker  

   
  Indholdsansvarlig Søren Jochumsen, sojoc@horsens.dk