Vis emner under Forside

Horsens – oplevelser i mange farver

FÆNGSLET

I foråret 2012 åbnede kulturinstitutionen FÆNGSLET i det tidligere Horsens Statsfængsel. I løbet af få år er det lykkes FÆNGSLET at få både national og international anerkendelse for kultur og events, hvorfor FÆNGLSET i dag er en anerkendt del af Horsens Kommune omdømme som en stærk kultur- og oplevelsesby. FÆNGSLET lægger i dag hus til både et prisbelønnet fængselsmuseum, iværksætteri, store koncerter, kunst- og kulturfestivaler, kurser og konferencer mange andre aktiviteter.
Link: www.faengslet.dk 

Midtbystrategi og byliv

Fra banegården til havnen skal midtbyen hænge sammen med torve, pladser og gader, der skaber rammer for et levende byliv. Der skal bygges flere boliger i midtbyen og udvikles et varieret butiks- og oplevelsesmiljø. En Midtbystrategi samler op på borgernes, interessegruppers og foreningers holdninger til midtbyarbejdet.
Mærk byen er et projekt der skal styrke bylivet. Målet med Mærk byen er at skabe kulturelle aktiviteter i byrummet, så Horsens bymidte bliver et endnu mere levende og spændende sted at være. Hvert år laves nye aktiviteter i midtbyen og på havnen.
Link: Midtbyforbindelsen
Link: Mærk Byen
Link: Midtbystrategien

Udvikling af havneområderne

Den nordlige og den vestlige del af Horsens Havn skal omdannes til en attraktiv og aktiv del af byen med boliger, kultur- og fritidsaktiviteter, arbejdspladser, caféer og butikker – en oplevelseshavn, som vil bringe havnen tilbage til borgerne.
Link: Havnens fremtid 

Horsens – et dynamisk og kreativt kraftcenter

Tilflytning og vækst

Horsens Kommune har gennem flere år ligget i top i Danmark, når det drejer sig om vækst i antallet af indbyggere. Byrådets vision er klar. Der skal fortsat arbejdes på at udvikle Horsens Kommune som et rigtig godt sted at bo – både for dem, som allerede bor her, og for dem som flytter hertil. Det skal ske gennem en realisering af kommunens bosætningsstrategi.
Link: Bosætningsstrategi 2015-2019

Horsens som uddannelsesby

Horsens har de senere år udviklet sig til at være en betydende uddannelsesby med en international profil og ganske imponerende vækst i antallet af studerende. Alle parter på uddannelsesområdet er gået sammen om et nyt initiativ: ’Horsens løfter sig’, der har som mål i fællesskab at løfte uddannelsesniveauet i byen, fortsætte udviklingen af Horsens som attraktiv uddannelsesby med endnu flere uddannelser og et levende studentermiljø med danske og udenlandske studerende.
Link: http://www.horsenskom.dk/Borgerinfo/Uddannelse.aspx

Klima og bæredygtighed

Horsens Kommune vil skabe bæredygtig vækst gennem kreativitet og nytænkning. Horsens Kommunes nuværende klimaplan er under revision med henblik på at hæve overliggeren for kommunens klimaindsats. Kommunen samarbejder med Klimarådet bl.a. omkring klimaforbedringer og erhvervsudvikling.
Link: Klimaportal

Horsens som international by

Der skal arbejdes for et mere internationaliseret Horsens. Med arrangementer som GIRO d’Italia og EU-formandsskabet i 2012 er Horsens vært for et stort antal udenlandske gæster. Disse samt de mange udenlandske studerende på VIA er potentielle ambassadører for Horsens Kommune. Der skal derfor arbejdes på at geare områdets butikker og restauranter, attraktioner samt transportsektoren til en endnu mere international gæsteservice. Derudover skal oplevelser, praktiske informationer o. lign. i området så vidt muligt gøres tilgængelige på flere sprog.
Link: Erhvervsstrategi

Erhvervsturisme

Horsens Kommune har inden for de seneste år satset på at forbedre mulighederne for at blive en attraktiv møde- og konferenceby. Det har foreløbig kulmineret i, at Horsens i april, maj og juni 2012 er værtsby for anden halvdel af møderne i forbindelse med Danmarks EU-formandskab. Fængslet forventes at spille en vigtig rolle i arbejdet med en forøgelse af erhvervsturismen bl.a. fordi man her kan tilbyde unikke lokaler og oplevelser. Udviklingen af erhvervsturisme vil ske i tæt samarbejde med kommunens aktører på det erhvervsturismemæssige område.
Link: Erhvervsstrategi 

På vej mod Kommuneplan 2017

Horsens Kommune er placeret centralt i det Østjyske vækstområde og oplever en markant vækst. Der er vækst i både indbyggertal og antallet af arbejdspladser. Sammen med Aarhus er Horsens den kommune der vokser mest i regionen. Planstrategi 2015 adresserer denne vækstsituation og formidler samtidig, hvorledes Byrådets vision skal komme til udtryk i den fysiske udvikling i kommende planperiode. Planperioden for den kommende kommuneplan er 2017-2029.
Planstrategien danner samtidigt rammen for revision af Kommuneplanen og opstiller samtidig pejlemærker for, hvordan Byrådet vil arbejde med virkeliggørelse af visionen for Horsens Kommune i andre relevante sammenhænge. Horsens Kommune vil med Kommuneplan 2017 foretage en fuld revision af kommuneplanen. Derfor revideres både hovedstruktur, retningslinjer og kommuneplanrammerne.
Revisionen af kommuneplanen i 2017 vil ske med særligt fokus på de fire temaer fra Planstrategien:

  • Ny by(del)
  • Byens puls
  • Natur og multifunktionelle landskaber
  • Fremtidens infrastruktur.
Link: KommuneplanKommuneplanstrategi 2013-17


 

Horsens – en moderne velfærdskommune

Det nære sundhedsvæsen

Den specialisering som finder sted på sygehusene kombineret med de kortere indlæggelsestider, vil stille nye krav til det nære sundhedsvæsen. Kroniske patienter og patienter udskrives med et betydeligt pleje- og genoptræningsbehov, som stiller ændrede krav til, hvordan det nære sundhedsvæsen i kommunerne indrettes.

Læring hele livet

Horsens Kommune satser på at hæve niveauet for børn og unges læring. Det sker ved fortsat udvikling af stærke læringsmiljøer i forpligtende fællesskaber i dagtilbud og skoler. Det sker bl.a. ved nytænkning af såvel organisering som indhold (specielt på 7.-9. klassetrin) og ved øget inddragelse af teknologi. Indsatsen skal bidrage til at fremme, at børn og unge lærer mest muligt og derved motiveres og får grundlag for en livslang uddannelse og med henblik på gode jobmuligheder for den enkelte.

Innovation og udvikling

”At løfte i flok” er den røde tråd i Horsens Kommunes arbejde med innovation. Vi har vi gode erfaringer med at bringe parter sammen på tværs for at skabe innovative og bæredygtige ideer, som både handler om at løse de fælles udfordringer og udnytte de muligheder, som ligger foran os. Det gælder lige fra de store koncerter til vores fælles ambition om Horsens som international uddannelsesby med over 2000 udenlandske studerende, innovation i folkeskolen og indsatsen på hele beskæftigelsesområdet og ældreområdet.
Link: Innovations- og udviklingsstrategien

Velfærd og Sundhed har gjort status over 5 års arbejde med innovation. Læs mere om innovationsprojekterne og den forskel, de har gjort for borgere, medarbejdere og kommunens økonomi her: Innovation i Velfærd og Sundhed August 2014 og Innovation i Velfærd og Sundhed januar 2014.

Digitalisering og effektivisering

Digitalisering er et af svarene på de økonomiske udfordringer, kommunerne står overfor. Digitalisering kan samtidig være med til at udvikle den kommunale service som attraktiv for borgere, virksomheder og medarbejdere. Der er udarbejdet en digitaliseringsstrategi for kommunen, som skal gennemføres i 2016-2020.
Link til: Digitaliseringsstrategi

Produktivitet og økonomi

Horsens Kommune har en god balance i økonomien. Det skyldes, at byrådet har lagt en proaktiv strategi for økonomistyringen, som dels betyder at der gennem innovation, effektivisering og nytænkning arbejdes målrettet på at få størst mulig kvalitet og udbytte af ressourcerne samtidig med en proaktiv og løsningsorienteret økonomistyring.


Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk