Vis emner under Forside

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg. Det vil sige valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet.

Man har valgret, når man:

* Er fyldt 18 år
* Har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
* Enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller
   Norge eller uden afbrydelse har boet mindst tre år i Danmark, Grønland
   eller på Færøerne
* Uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for
           valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg. Personer, der er sat under andre former for værgemål, beholder også deres valgret.

Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

* Udlændinge på tålt ophold
* Udvisningsdømte udlændinge
* Administrativt udviste udlændinge
* Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en
           af kiminalforsorgens institutioner

Hvis du opfylder disse betingelser, kommer du på valglisten.

 


 
Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk